Emánuel szellem nyilatkozatai

A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdésekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellembukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A korlátos emberi fogalmakat szétfeszítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filozófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testet öltés, Isten igazságosságát látszólag megkérdőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerűségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.

A kegyelem törvényvilága

A a "Szellem, Erő, Anyag" kozmikus és egyetemes teremtés és üdvösségtörténete után a Gondviselő Isten hatalmas és nagyszerű törvényeit mutatja be a földünk vonatkozásában, a maga lenyűgöző szépségében, bölcsességében és következetességében. Áttekintést nyújt e nagyszerű törvények egymásra épüléséről és működéséről. A bukást követő helyreállítási folyamatról, a fejlődés és felemelkedés állomásairól, az anyagi és szellemi létsík kölcsönhatásairól kapott kép láttán boldog alázattal borulhatunk le Istenünk hatalmas szeretete és bölcsessége előtt.

Szellem, Erő, Anyag

A harmadik kijelentés korszakos alapműve, mely tudományos igényességgel, és az emberi agy által eddig elképzelhetetlen módon mutatja be a kozmikus teremtéstörténetet, ezen belül a Föld teremtéstörténetének helyét, szerepét és jelentőségét. Megdöbbentő, hogy ilyen horderejű anyag sorsa is az elhallgattatás volt, pedig a darwinista elmélet által "felvirágzó" materializmusra adott hatalmas válasz a kellő időben, melynek ismeretében nem kellett volna a keresztény vallások hagyományos teremtéstörténetének szégyenszemre megbuknia a gondolkodó és kritikus tudomány fényében. De az ellentét érdeke mindig is a tudatlanság és spirituális homály volt, így egyáltalán nincs mit csodálkozni a történteken. Pedig a tudománynak levetett saruval kellene leborulni Isten bölcsessége előtt, melynek tükrében a mai űrkutatás és asztrofizika, ősrobbanás kutatások és mindenség elméletek nem egyebek felesleges, pazarlásnál, költséges és múlékony gyermekjátékoknál, melyet elsöpör az idő. Kívánjuk, minél több hívő kutató és hittudós ismerkedjen meg ezzel az egyedülálló kozmikus teremtéstörténettel, mely valóban a teljességet nyújtja a világ megértésében és Isten mérhetetlen szeretetének megsejtésében.

Kárma és kegyelem

c. részletes mély hit és erkölcsbölcseleti tanítás sorozat, mely a keresztény élet alapkérdéseinek megvilágítása mellett sokoldalúan tisztázza az ok-okozati törvény lényegét. Rávilágít a pogány eredetű kárma-elmélet egysíkú megközelítésének helytelenségére és a szüntelenül működő kegyelem lényegére. E megközelítés újabb fényes bizonyítéka az újkori kinyilatkoztatások nagyszerűségének. Betekinteni enged az emberi sorsokat irányító Gondviselés eszköztárába, és a sorsokat befolyásoló törvényszerűségekbe. Ezáltal éles és világos különbséget tehetünk a pogány eredetű kárma és az isteni kegyelem által áthatott ok-okozati törvény között.

A Duáltörvény

c. eddig soha nem látott mélységeket tár fel a férfi-női kettős lelki alapjáról és feladatáról. Megérthetjük belőle a társadalmi helyzetét és elnyomatását bizonyos társadalmakban, de megérthetjük azt is, hogy Mária fogantatásához miért nem vette Isten igénybe a férfit.

A mai kor vallása

Nagyszerű összefoglaló az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.

TÖRVÉNYEK ÉS ENCIKLOPÉDIKUS MŰVEK

„ Az Ige benne volt a világban, még mielőtt testben megjelent volna, s előkészítette azt látható eljövetelére. Mindaz a jó és igaz, amit pogány tanítók, törvényalkotók, költők és a görög bölcsészek kimondottak, éppúgy az igéből származik, mint a zsidó törvényalkotók és próféták által kijelentett igazság.” „Ennek a világosságnak nincsenek sajátságai, mivel azonos a szeretettel, üdvösséggel és bölcsességgel. Ez a lét maga a láng, amely a teremtés új napjának reggelén az isteni öntudat számtalan szikráját messze kiárasztja, hogy minden szikra lánggá váljék, minden életcsíra teljes, tökéletes életté, Istenné legyen. „ „..Az anyagi világok tehát minden körülmények között a kegyelem megtestesítői, s az anyagi testben való élet a kegyelem ajándéka. Az anyagi világokon a természet éppoly tiszta, mint a felső körzetekben, s éppoly híven végzi feladatát,mint lent.” „Higgyen és reméljen minden földi ember! A sötét és homályos idők elmúltak, a tudatlanság korszaka lejárt. Ez a világosság ideje, a kegyelem korszaka. A földi ember kezében van már a Legteljesebb igazság az Isten igéjében. A Jézus Krisztus által adott újszövetség az Isten szava az ember lelkéhez, amely mindenkit vár, mindenkit hív ebbe az új szövetségbe.” „A föld bukott világ, és a rajta élő ember lelkek az Isten törvényéből kilépett, hulló csillagokhoz hasonló, pályát tévesztett szellemek testesülései, akiket az Igazság Törvénye saját elveik szerint engedi élni, hogy ezekből tapasztalatokat szerezve kigyógyuljanak és keressék azt az igaz jót, amely őket visszavezeti az ő Teremtő Atyjukhoz, Istenhez.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY