Isten Jézus által részletesen, sokoldalúan kinyilatkoztatja önmagát a szeretet és megbocsátás Isteneként, aki sohasem veti el a bűnöst, csak a bűnt. A bűn rendezésére is ragyogó példákkal tanít a tékozló fiú, a századik juh, az elgurult drachma példázatával. Mindig a bűn elhagyása, a bűntől való elfordulás nevelésének célja, és nem a megtorlás. Az írástudás a szerető Isten képét eltorzította, az evangéliumokból sugárzó isteni szeretet igazságát emberi igazsággal helyettesítette, Isten üdvtervét, mozgásterét a tökéletlen emberi gondolkodás korlátai közé szorította. Így saját csapdájába kerülve képtelenné vált a mai ember életének sorskérdéseire Isten igazságosságát, bölcsességét és szeretetét tükröző választ adni. Az egyéni sorsok és esélyegyenlőtlenség széles skálája, a hit és üdvösség elnyerésének lehetősége tekintetében kérdőjelek sokaságát veti fel. Hit nélkül születő és élő emberek, nem keresztény vallásokat követő ember milliárdok, eleve kárhozatra ítélt embertömegek léte de facto cáfolja a ma is hirdetett megváltástant, hiszen a föld népességének döntő hányadához el sem jut az örömhír. Égetően szükséges ezen emberek és népek részére Isten szeretetét és igazságosságát alátámasztó megoldást bemutatni, mert a vallási panelek immár semmire sem jók, csak a felekezetek szubkultúrájában élő hívek megnyugtatására.
A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható.

Szemelvények:

- SZÜLETÉS ÉS HALÁL  - ÜDVÖSSÉG ÉS KÁRHOZAT    - KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK    - A NÉPEK SORSA     - PRÓBÁK ÉS MEGPRÓBÁLTATÁSOK - SZENVEDÉSEK - MIÉRT?    - VEZEKLÉS ÉS "KÁRMA"      - VÉLETLENEK    - TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE

SORSKÉRDÉSEK

„Örök kárhozat az egyik legsúlyosabb ellentmondása a keresztény egyházak tanításainak miszerint a Szeretet Istene ilyen szörnyű megtorlásban részesíti az ún. halálos bűnben elhunyt gyermekeit … E tanítás - ha elfogulatlan ésszel közelebbről megvizsgáljuk – azt jelenti, hogy Mennyei Atyánk, tömegesen bocsátja létbe azon gyermekeit, akinek a sorsa az örök kárhozat lesz. Ez semmiképpen nem vallana szerető, és igazságos atyára, sőt ellenkezőleg: balga és tehetetlen szülőre, aki a pozitív kimenetelű sorsok mellett az örök kárhozat benépesítésére teremt.” „..A karma tehát Isten természettörvényének pogány látásmódja, míg a vezeklés az ószövetségi látásmódból adódó következtetés, és mint ilyen csak egy szűk részét képezi a jóságos Mennyei Atya hatalmas eszköztárának..”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY