A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható.

Szemelvények:

- AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSRÓL (ANNAK MIKÉNTJÉRŐL)       - SZELLEMI KAPCSOLATOK SZABÁLYOZÁSA A BIBLIÁBAN - SPIRITIZMUS (SZELLEMTAN) a halál utáni öntudatos élet bölcselete és tudománya - AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS - A HARMADIK KIJELENTÉSRŐL - A GYÁSZ HATÁSA AZ ELHUNYTAKRA - MEGSZÁLLOTSÁG ÉS EXORCIZMUS  

MI A SZELLEMTAN TUDOMÁNY?

„Isten nem hagyta magára a modern embert, a kinyilatkoztatás nem szünetel, a láthatatlan és látható világ kapcsolata törvényeken alapul.” „A kinyilatkoztatás során tehát a szellemi világ Isten megbízásából (Isten maga is szellem) kommunikál az anyagi világ emberével.” „Minden módszer, amely az önmagunk szellemi-erkölcsi nevelése nélkül, pusztán meditatív gyakorlatokban keres megoldást, felelőtlen játék a mágikus erőkkel.” „A szellemtan megerősíti a keresztények hitét, kitágítja a túlvilágról való nézetét, s előkészíti őt reá." „Napjaink spiritizmusa nem más, mint az örök halhatatlanság tana, az a világosság, melynek számotokra világítania kell, az a hang, amely az alleluját énekli: „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek!””
A spiritizmus (szellemtan) a halál utáni öntudatos élet bölcselete és tudománya, mely magába foglalja mindazokat a fizikai jelenségeket és ismereteket, amelyek a másik világból, tehát a nem testben élők világából származik. A célja az, hogy az ember, aki hitét vesztette, az ismeretek, valamint a bizonyságok révén felfigyeljen arra, hogy a testi életen túl van egy másik világ is, és ebből a másik világból származik minden, ami az anyagi világot létrehozta; ezáltal értelmén keresztül is bizonyságot szerezhessen a Világ Világosságáról . Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek Kijelentése sokkal több , mint tudomány, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen és bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét. 1850- 1950 között tudományos alapossággal és filozófiai következetességgel megalkotott szellemi nyilatkozatok születtek, mintegy válaszul a materializmus felé forduló korszellemre. E művekből a teremtett világmindenség és isteni üdvterv olyan egységes képe bontakozik ki, mely választ ad a modern ember életének alapkérdéseire; fényesen alátámasztva a szentírás hatalmas igazságait, hálával, túláradó csodálattal és alázattal tölti el a hívő lelket.
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY