A harmadik kijelentésről

- rövid összefoglaló az isteni kinyilatkoztatásról és annak hivatalosan eltagadott újkori periódusáról.

Preegzisztenciánk Jézusi kinyilatkoztatásai

- meggyőzően, - Biblia által alátámasztva - mutatja be a korábbi hittanok hibás megközelítését és a reinkarnáció hatalmas kegyelmi ajándékának tényét és szükségszerűségét.

Egy korszakalkotó hittani mű születésének viszontagságai

- küzdelem a modern kor írástudóival.

Origenész a keresztény filozófia megalapozója

- Kr.u. második-harmadik században élt egyházatya, akinek műveit később megsemmisítették, és a II. Konstantinápolyi zsinaton eretnekséggé nyilvánították.

A mózesi kor

- a kor kemény törvényeinek, varázslásoknak, bálványok hatalmának szellemi háttere részletes bemutatásra kerül, és megérthetjük Isten kemény fellépését ezekkel szemben.

A ”mesterekről”

- részlet a Titkos tanítások-III. c műből. Bemutatja, ill. helyére teszi a keleti filozófiából (teozófiából) ismert fogalmat a keresztény tanítások tükrében.

A gyász hatása az elhunytakra

- c. tanulmány bemutatja az elhunyt hozzátartozói túlzott gyászreakcióinak helytelenségét.

A védőszellemek

- részlet Emánuel hatalmas enciklopédikus nyilatkozataiból.

Szokratesz és Platón

- a keresztény és a spiritiszta eszmék előfutárai. Meglepően sok párhuzamot találunk Jézus tanításaival és a modern szellemtannal.

Spiritizmus története

- vázlatos összefoglaló az újkori spiritizmus megjelenésének legfontosabb állomásairól, a harmadik kijelentés zászlóvivőiről, különösen az evangéliumi spiritizmus hazai képviselőiről, akik a világon egyedülálló tanítássorozatot közvetítettek az emberiség részére.

Az ember, mint a fizikai világok egyik (ön)tudatos lénye

- a tanulmány hiteles, egyben lesújtó képet mutat be a modern emberiségről, tudományáról és moráljáról az isteni üdvterv tükrében. A földi lét összes talentumának eltékozolásáról, a társadalmi-anyagi lét diszfunkciójáról, ahol a spiritualitás kiszorul a gyakorlati materializmus által. Bemutatja, ahogy az ember oktalan módon elpazarolja mindazt, ami szellemi-erkölcsi haladásának biztosítására adatott, - felgyorsítva a végidő bekövetkeztét, ami bizony igen sokaknak a bukást és pusztulást hozza.

TANULMÁNYOK

„A jó szellemvilág tanító szellemei az 1800-as évek második felétől - a korábbi prófétálás eszközének felhasználásával - megvilágították azokat a tévedéseket, melyeket az emberi tévelygés és hatalomvágy rakott a hitre szomjúhozó emberek vállára. Helyre állították a Krisztus által elhozott igazságok fényét és a keresztény eszme páratlan szépségét és erejét.” „Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt számos igei bizonysággal szolgál az ember földi születését megelőző létére.” „..a keleti vallás évezredek óta megmaradt ugyanazon a helyen, de a külső nép számára átformálták, beleplántálva az emberi hiúságot, gőgöt, számítást, önzést, sőt a szeretetlenséget, és még inkább a testiséget..”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY