Máté evangéliumának szellemi magyarázata

Az 1870-es években keletkezett szellemnyilatkozat egyedülálló élményt nyújt a Biblia mélyebb megismerésében. Érthetősége, lenyűgöző szellemisége cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy magas szellemi régióból érkezett. Előtündökölnek az igazság mennyei fényei, és az evangélium ragyogó szépsége és életadó ereje. A néha súlyos szavak (melyek elsősorban az emberiség modern írástudóira vonatkoznak) ellenére az aggódó szeretet és intés az alaphangja. Lenyűgöző, hatalmas erejű gondolatisága és meghökkentő ismeretanyaga minden kétséget kizáróan bizonyítja a tanítás eredetét és az újkori kinyilatkoztatás hatalmas horderejét.

Márk evangéliumának szellemi magyarázata

A szinoptikus evangélium második könyve (Márk) hatalmas horderejű, és nagyívű magyarázat, melynek hangvételét alapvetően a figyelmeztetés és feddés határozza meg, minden emberhez szólva. Megdöbbentő tükörképet ad az emberiségről, az emberi gonoszságról. Világos ok-okozati összefüggéseket tár fel az emberiség mai állapotára vonatkozóan, melynek „kultúr”- és „keresztény” társadalmai és emberei egyáltalán nincsenek tudatában saját gonoszságuknak és felelősségüknek. Félreérthetetlenül egyszerű, mégis átütő tanításából eddig még soha nem tanított módon érthetjük meg a kereszténység lényegét. Legerőteljesebben a hit és tanítás letéteményeseit feddi, ugyanakkor lenyűgözően kifejezésre juttatja Jézus iránti alázatát, szeretetét és háláját. Hatalmas gondolatai valóban beteljesítik Krisztus parancsát: „Legeltesd juhaimat.”

Lukács evangéliumának szellemi magyarázata

Lukács evangélium magasztossága és részletes megvilágítása nélkülözhetetlen eleme az evangéliumi sorozatnak. Az orvos precizitásával ismertet egyes részleteket, és teszi teljessé sorozatunkat. Szolgáljon okulásunkra és üdvösségünk előmozdítására. Köszönjük meg hálás szívvel a Szeretet Istenének, mindenható Mennyei Atyánknak a csodálatos szellemi táplálékot. Csak ismételjük: Akinek van füle, hallja meg.

János evangéliumának szellemi magyarázata

E magyarázatban autentikus forrásként maga János nyilatkozik meg, szemléletmódjából is lehet ismerni a szeretet apostolára. Közelebb visz bennünket e jelen és örökkévalóságot áthidaló hatalmas megértéséhez, Jézus korának megismeréséhez. Hasonlóan Máté evangéliumához, átragyogja az igazság szépsége és megdöbbentő ereje. Nem hagy kétséget a forrás hitelességét illetően. Az igazságot meg kell éreznie az embernek! Akinek van füle a hallásra, az meg is fogja e hatalmas élményt tapasztalni. Az igazságból fakadó szabadság, mint mennyei manna hull alá a világ gonoszságai miatt megfáradt emberek lelkébe. És rádöbbenhetnek, hogy itt örömet és békességet, továbbá reményteli jövőt találnak, melyet a napi politika gyűlölet- nagyüzeme már rég elvett tőlük.

János Jelenések könyvének szellemi magyarázata

A Biblia legtitokzatosabb könyve tárul fel előttünk eme csodálatos tanításban, magától az eredeti szerzőtől megvilágíttatva. Tudósokat, képzőművészeket évszázadokon át foglalkoztató titkainak feltárási ideje „most” (az 1800-as évek végén), a végidők közeledtével jött immár el. Csodálattal, és a bekövetkezett jövendölések láttán döbbenettel olvashatja az igazságra vágyó keresztény, és csalódással olvashatja az apokaliptikus szenzációra éhes, - a bulvársajtó és katasztrófafilmek, valamint az állmisztika által eltorzult tudattal élő - felületes ember. Ki- ki ítéljen a maga lelkiismerete szerint. E könyv a többihez hasonlóan hitünk építését szolgálja , a korábban Krisztus által megígért minden ismeretre elvezető igazság kinyilatkoztatása által.

A hegyibeszéd szellemi magyarázata

A nagyszerű evangéliumi rész mély és alapos magyarázatát adja. Igazi szellemi táplálék, mely erőt ad a ma emberének zaklatott hétköznapjaiban.

Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata

Sok vitatott dogmát a páli levelekből eredeztettek, ezért fontos, hogy maga az apostol értelmezze azokat a mai ember számára. A nyilatkozat az 1870-es években történt, a nagy szellemi kiáradás idején. Pál tisztázza a félreértéseket, néhány esetben pedig korrigál, - mondván, hogy bizony néha előbukkant lelkében az egykori Saulus.

SZENTÍRÁS MAGYARÁZAT

„ A Biblia Isten által ajándékozott szellemi kincs, mely a bűnös ember felemelésére és üdvösségre vezetéséhez adatott. Csúcspontját, sarkalatos mondanivalóját az evangéliumokban találhatjuk meg, melyekben – Jézus hatalmas tanításai nyomán - összefoglalva megtaláljuk az isteni szeretet kinyilatkoztatását, a szeretet, megbocsátás és üdvösség tanát.” „ Az evangéliumi szemléleti tisztasággal tanulmányozva a Bibliát valószínűleg elkerülhető lett volna a felekezeti tanok sokfélesége és ellentmondásossága.” „ Az üdvösség isteni ajándék, de aktív cselekedetekben megnyilvánuló felebaráti szeretet, és az isteni törvények (cselekvő) betartása nélkül nem nyerhető el.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY