MIT OLVASSAK?

Az ember érdeklődése sokféle, ideje véges, ezért érdemes figyelmet fordítani az olvasmányok kiválasztására a bőséges irodalomból. Honlapunk célja a nem hívő de kereső emberek hitre jutásának segítése , hívő emberek esetén a hitük elmélyítése , alapjainak megerősítése, annak érdekében, hogy külső támadások és megpróbáltatások esetén is biztos talajon álljanak . Keresztény hitünk építéséhez, ápolásához elengedhetetlenül fontos a Biblia olvasása és ismerete . Azon belül is elsősorban az Újszövetségből a négy evangélium , az Ószövetségből a Teremtés (1Móz), Kivonulás (2Móz), Sámuel 1,2 (1Sám,2 Sám) és a Királyok 1,2 (1Kir, 2Kir) könyvek. . De természetesen fontos a teljes Biblia folyamatos tanulmányozása. A katolikus valamint a Károli biblia egyaránt alkalmas és jó. A szellemtani művek része a Biblián túlmenően nem igényel különleges háttérismeretet, ugyanakkor azonban hasznos lehet a keletkezési körülmények bemutatása és a fogalmak tisztázása. Ezért néhány lehetséges olvasói érdeklődés figyelembe vételével javaslunk bizonyos olvasási sorrendet. Javaslat azok számára, akik nem gyakorló hívők, de keresnek , mert belső ösztönzést éreznek. Szeretnék tanulmányozni a spiritizmus alapismereteit. Javaslat azok részére, akik gyakorló hívők, de szeretnének mélyebb összefüggéseket megismerni , szeretnének megismerni az újkori szellemi kiáradást, azok evangéliumi összefüggéseit és erkölcsi tanításait. Javaslat azok részére, akik bibliaismerettel rendelkező hívő keresztények, és szeretnék elmélyíteni és táplálni hitüket , meggyőződni az újkori szellemnyilatkozatok igaz voltáról, kutatják a törvényszerűségeket, továbbá tudományos és filozófiai bölcseletre vágynak. 1./ Javaslat azok számára, akik nem gyakorló hívők, de keresnek, mert belső ösztönzést éreznek. Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával Egy német katolikus pap tapasztalatain, élményein keresztül mutatja be, hogyan jutott el a teljes kételkedéstől az igazság megismeréséig. A elsődleges értéke a szellemi kapcsolatok törvényeinek, módszereinek bemutatásán túl a bibliával való egyezőség feltárása lebilincselő olvasmányos formában. A szerző rengeteg gyakorlati megtapasztalás birtokában alkotott hiteleset a két világháború közötti Európában. Szellemtani alapismeretek A honlapon található rövid összefoglaló, mely bemutatja a szellemtan alapjait, a szellemvilággal való kapcsolat főbb alapelveit, módszertét és tilalmát. Lehetővé teszi az érdeklődő ember számára annak megítélését, hogy számára az igazság bontakozik ki, nem pedig a megtévesztés szellemével áll szembe. Allan Kardec: Szellemek könyve Az első igényes mű, mely a spiritizmus lényegét, funkcióját és üzenetét közérthetően rendszerbe foglalta. Az Európa szerte megnyilatkozó szellemi megnyilatkozások összegyűjtésével és közreadásával úttörő munkát végzett a szerző, aki hangsúlyozta, hogy a szellemvilággal való kapcsolat nem természetfeletti, és tudományos módszerekkel kontrollálható. A tanítások pedig egyértelműen a vallások alapjainak a megszilárdítását szolgálják szemben az erősödő materializmussal. A szellem és lélek fogalma még nem tisztult le e korai műben, de a tanítások előrevetítik az újkori mennyei táplálék erejét és szépségét. Szellemi kapcsolatok a Bibliában A kezdőlapon megtekinthető tanulmány - bibliai hivatkozások alapján - röviden összefoglalja a szellemi kapcsolatok szabályait és tilalmait, bemutatva a hivatalos egyházi tiltások nem kellő megalapozottságát. Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek A szellemnyilatkozatokra épülő szigorúan a Bibliával összhangban lévő tömör hittani összefoglaló, irodalmi hivatkozásokkal, mely tömörsége ellenére igen sok újdonságot tartalmaz a hagyományos hittanokkal szemben. Névtelen Szellem: A mai kor vallása Nagyszerű globális hittani összefoglaló az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására. 2. Javaslat azok részére, akik gyakorló hívők, de szeretnének mélyebb összefüggéseket megismerni, szeretnének megismerni az újkori szellemi kiáradást, azok evangéliumi összefüggéseit és erkölcsi tanításait 1. pont szerinti művek , amennyiben szellemtani ismeretekkel nem rendelkezik és szeretne meggyőződni a harmadik kijelentés születésének körülményeiről Máté , Márk , Lukács , János evangéliumok, a Hegyibeszéd , Pál leveleinek , valamint a Jelenések könyvének szellemi magyarázata. E magyarázatok hatalmas kaput nyitnak meg a hit alapját képező evangéliumok megértéhez. Az ellaposított és felszínes, rutinszerű igehirdetéshez képest hatalmas horderejű, friss és élő ismereteket kap a kereső ember hitének valamennyi alapkérdésében. Feltárul Isten gondviselésének és igazságosságának igazi szépsége és ereje, lehull a lepel a ködös, és hittitokként kezelt - sokszor gyermeteg tanításokról – úgy a keresztény élet, mint a túlvilág vonatkozásában. Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában . Az európai spiritizmus nyitányának korszakos alapműve, melyből érezhető a kitárt ablakon bezúduló fény és friss levegő, az evangélium boldogító üzenetének mély és igazi megértéséhez. Nem csak szívünket, hanem gondolkodó értelmünket is lenyűgözi e nagy mű. Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I-II. kötet A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle. Emánuel szellem nyilatkozatai nagy horderejű szellembölcseleti enciklopédia, mely végsőkig kihasználja az emberi fogalomalkotás határait az öröklét és a földi élet mély összefüggéseinek bemutatására. Az olvasó képet kap az emberi gondolkodás felett álló igazi bölcseletről. Továbbá hiteles és kimerítő választ az embert gyötrő egzisztenciális kérdésekre, melyek minden kételkedés eloszlatnak Isten végtelen szeretetét és igazságosságát illetően a szenvedő és kételkedő emberben. A tudományos (néha tudálékos) aprólékossággal feltett emberi kérdésekre adott lenyűgöző, magas szellemi szintű válaszok a szellemtani irodalom egyik egyedülálló alkotásává emelik e könyvet. A névtelen szellem közleményei I-III. kötet Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott mennyei táplálék a hitét megélni és elmélyíteni kívánó emberek számára. Bölcs és alapos szellemi pedagógiával vezeti végig az embert a hit és gyakorlati élet fontos kérdésein. Önmagunk mélyebb megismeréséhez, gyarlóságunk Isten segítségével történő nyesegetéséhez ad hathatós eszközöket. Elolvasásával még inkább felfogjuk Isten végtelen türelmét és szeretetét, Jézus küldetésének igazi lényegét és hatalmas horderejét. Vígasztalást és erőt kapunk földi küzdelmeinkhez, mely által nem csak a végső cél, hanem maga az út is sokkal örömtelibbé válik számunkra. Evangéliumi Spiritizmus I-III. kötet Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott evangéliumi szellembölcselet hitünk szeretetünk és alázatunk elmélyítésére. Az ószövetség és újszövetségi szentírás tanításaihoz kapcsolódóan tanít, óv és fedd bennünket embereket. Bemutatja a tízparancsolat mélyebb tartalmát csakúgy, mint a mai keresztény ember viszonyát Istenhez és a világhoz. Gondolatokat közöl a keresztény ünnepekről is. Ezoteriák I-II. kötet Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott evangéliumi szellembölcselet a földi ember belső világát elelemzi a hit és örökkévalóság perspektívájából. Hitünk sarokkövei, sorsfordulóinkat, ünnepeinket vizsgálja az örök élet törvényeinek tükrében. Kiemel fontos bibliai intelmeket, továbbá a megváltás művének egy-egy eseményét tárja elénk. Utal Krisztus urunk munkálkodására, Mária különleges szerepére a kereszény lelkületünk építésében. Óv és figyelmeztet az örök élet értékeinek felismerésére, földi teendőinkre. Az utolsó óra munkásaihoz I-IV. kötet E könyvsorozatot szerzője Laurentius . Az előzőekhez hasonlóan felemelő hit és erkölcsbölcselet, mely reményt és pihenést nyújt az Isten felé törekvő embernek. Isten bőkezűségét mutatja, hogy milyen gazdagon és sok árnyalatban nyújtja e csodálatos szellemi táplálékokat, melyek azonos célt szolgálnak: Hitünk alapjainak megerősítését, a remény élőn tartását, valamint valódi kereszténnyé válásunkat. Ehhez valódi megtérésre, és Krisztus valódi követésére van szükség, ami nem is annyira nehéz, ha ismerjük a buktatókat, és meglátjuk a felettünk szakadatlan őrködő óvó szeretetet. Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak Magas szintű, teológiai igényességgel kidolgozott könyv (a szerző életműve) a hittitkokról ill. azok eddigi téves és helytelen értelmezéséről. Teljességgel a Biblia kinyilatkoztatásaira hagyatkozva tételesen végig vezeti az eddigi súlyos hittani tévedések és tévelygések okát és kiküszöbölésének tantételeit. Helyre állítja Isten szeretetében és igazságosságában vetett - a korábbi hitromboló tévedések által súlyosan megrendült - hitet. Ehhez logikus rendszerbe foglalt hittanminősítő szempontokat definiál. 3./ Javaslat azok részére, akik bibliaismerettel rendelkező hívő keresztények, és szeretnék elmélyíteni és táplálni hitüket, meggyőződni az újkori szellemnyilatkozatok igaz voltáról, kutatják a törvényszerűségeket, továbbá tudományos és filozófiai bölcseletre vágynak. Javasoljuk az előzőekben felsorolt művek megismerését. E művek külön külön is érthetőek, hatalmas tanítások forrásai, de együtt adják a földi ember számára a teljesség megismerésének alapjait. Szellem, Erő, Anyag Adelma írómédiumon keresztül leadott egyedülállóan hatalmas bölcseleti a kozmikus teremtéstörténetről, a bukás és felemelkedés útjáról és az egyetemes megváltásról. Méltó cáfolat a vulgáris materializmusra és evolúcióelméletére. Isten végtelen nagyságának és szeretetének emberi fogalmakkal felfogható teljességét adja e páratlan mű. Egyben fellebbenti a titokzatosság fátylát a Biblia teremtéstörténetéről, és tudományos gondolkodás számára kiváló mindenség „modellt” mutat be. A Kegyelem törvényvilága Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott egyedülálló leírás a látható és láthatatlan világ kapcsolatának és fejlődésének törvényeiről, magáról az egyetemes megváltási műről. A születés és halál, fejlődés és bukás majd felemelkedés folyamatát körülölelő csodálatos törvényrendszerről, melyek előtt a bukott ember újjongással, lenyűgözve borulhat le, hálát adva az Örök Szeretetnek Istenének. Hatalmas ívű tanítás, mely áthidalja a véges anyagi világ és az örökkévalóságot ma még összekötő szakadékot. Hatalmas jövőt mutat be, és arról győzi meg a kétkedő embert, hogy életének minden pillanatában értéket teremthet az örökkévalóság számára. Titkos tanítások I-III. kötet Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott hatalmas szellembölcseleti mű, mely teljes körű, részletes magyarázatot ad az egyén titokzatos „felépítéséről” az anyagi test és az anyagtalan szellem kapcsolatáról, funkcionális rétegeiről és működéséről. Vizsgálatának középpontjában az ember áll, aki anyagi és szellemi képességek birtokosa. Duáltörvény Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott tanítás a szellemi dualitás megértéséhez, mely dualitás megfigyelhető az anyagi természetben és a magasabbrendű szellemek világában is. A férfi és női természet szellemi alapját, funkcióját, továbbá a bukásban és felemelkedésben betöltött szerepét tárja fel. A szexualitás kialakulását, funkcióját és diszfunkcióját részleteiben elemzi a bukástól a felemelkedésig.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Az utolsó időben megjelent az emberiség történelmének egén a csodálatosan fénylő nap, a Harmadik Kijelentés, a Szentlélek Kijelentése, az Evangéliumi Spiritizmus. Minden fenálló vallás ellene támadt. Az újra testöltés tana rávilágított a múlt, a jelen és a jövő összefüggéseire; biztos alapot adott arra nézve, hogy az Isten igazságos és nem személyválogató. Nem ad az egyik gyermekének sok évet könnyű körülmények között, hogy az üdvösségét egyetlen földi élet alatt – ami lehetetlen – kimunkálja, míg a másik ember nyomorúságos, nehéz, fájdalmas körülmények között, esetleg sokkal rövidebb időszak alatt kényszerüljön ugyanezt a munkát elvégezni. Az újra testöltés tanának eltörlése megrendítette a híveknek az Isten igazságosságába, valamint az Isten szeretetébe vetett hitüket. Egyre inkább előtérbe került megint a régi Jehova Isten, aki bosszúálló, aki büntet. ….Azokat az embereket, akik hitüket vesztették vagy a társadalomból kivettettek, csakis a példás élettel, a néma tűréssel, a pofonok elviselésével, a mindenünk megosztásával és odaadásával lehet a krisztusi igazság részére megszerezni és megtéríteni.
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY