PÁL APOSTOLNAK A THESSALONIKABELIEKHEZ ÍROTT MÁSODIK LEVELE
[2 Thess.]


1,1 Pál és Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeli gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban: [1 Thess. 1,1.]

1,2 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. [Róm. 1,7. 1 Kor. 1,3.]

1,3 Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet; [rész 2,13. 1 Thess. 1,2.3,6.12.]

1,4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek: [1 Thess. 2,19.20. 2 Kor. 7,14. 1 Thess. 2,14.3,3.]

1,5 Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is. [Róm. 8,17.18. Luk. 21,36. Fil. 1,28. Róm. 2,5.]

1,6 Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. [Róm. 12,19. Jel. 18,6.7.]

1,7 Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. [1 Thess. 3,13.4,16. 1 Pét. 4,13. Mát. 25,31.]

1,8 Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. [Ésa. 66,15.16. Róm. 2,8.10.16.]

1,9 A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől, [Mát. 25,41-46.7,23.]

1,10 A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon. [Kol. 1,26.27.3,4. Róm. 2,16.]

1,11 Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. [1 Thess. 1,2.3.2,12.4,3.]

1,12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. [1 Pét. 4,11.16. Fil. 1,20. Róm. 8,17.]


2,1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, [1 Thess. 4,16.17. Mát. 24,31. Zsid. 10,25.]

2,2 Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. [Mát. 24,6. vers 15. rész 3,17.]

2,3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, [Eféz. 5,6. Mát. 24,4.10.11. 1 Tim. 4,1. 1 Ján. 2,18. Ján. 17,12.]

2,4 A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. [Dán. 11,36. Ezék. 28,1. Ésa. 14,13.14.]

2,5 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? [Csel. 17,1.]

2,6 És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.

2,7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. [vers 3.4. Csel. 17,5. 1 Ján. 4,3.2,18.]

2,8 És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; [Ésa. 11,4. Csel. 19,15.20.]

2,9 A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, [Mát. 24,24. Csel. 13,13. 5 Móz. 13,1.2.]

2,10 És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. [2 Kor. 2,15.]

2,11 És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; [Róm. 1,21-28. 1 Tim. 4,1. Ján. 5,43.]

2,12 Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. [Róm. 1,18.32.]

2,13 Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; [rész 1,3.4. Eféz. 1,4. 1 Thess. 1,4.]

2,14 A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. [1 Thess. 1,5.2,12. Tit. 2,14.]

2,15 Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. [rész 3,6. 1 Kor. 11,2. 1 Thess. 4,12. 2 Tim. 3,14.]

2,16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, [Ján. 3,16. Tit. 3,7. 1 Pét. 1,3.]

2,17 Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. [1 Thess. 3,13.]


3,1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. [1 Thess. 5,25. Kol. 4,3. Zsolt. 147,15. 2 Tim. 2,9.]

3,2 És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! [Csel. 2,40.]

3,3 De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. [1 Thess. 5,24. 2 Tim. 2,13.]

3,4 Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. [Gal. 5,10. 2 Kor. 7,16. 1 Thess. 5,11.]

3,5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. [rész 2,17. 1 Thess. 5,23.]

3,6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. [1 Thess. 4,1.2. 1 Kor. 5,11. Júd. 1,23.]

3,7 Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. [1 Thess. 1,6.7.2,10.]

3,8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. [2 Kor. 11,7. 1 Kor. 4,12. 1 Thess. 2,9.]

3,9 Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. [1 Kor. 9,4.5. Csel. 20,35. 1 Kor. 4,16.]

3,10 Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. [1 Móz. 3,19. Mát. 10,10. Eféz. 4,28. 1 Thess. 4,11.]

3,11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. [1 Tim. 5,13. Péld. 12,11.]

3,12 Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. [vers 6. 1 Thess. 4,11. 1 Tim. 2,2.]

3,13 Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. [Gal. 6,9. 2 Kor. 4,16.]

3,14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. [vers 6. 1 Kor. 5,11.]

3,15 De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. [Mát. 18,15. 3 Móz. 19,17. 1 Thess. 5,14.]

3,16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! [1 Thess. 5,23. Róm. 15,33. Fil. 4,9.]

3,17 A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. [rész 2,2. 1 Kor. 16,21. Kol. 4,18.]

3,18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. [1 Thess. 5,28. 2 Tim. 4,22.]