Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

Gyakorlati hittankönyv gondolkodó hívők és keresők részére. A harmadik kijelentés műveire építve érthető hihető és logikus formában ad választ a teremtés, születés és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira. Az első Magyarországon megjelent - a spiritizmus ismereteit rendszerbe foglaló hittankönyv, mely rendkívül tömör és érdekes formában lebbenti fel a fátylat a korábban hittitokként definiált kérdésekről. Rövidségéhez mérten kimerítő választ ad a teljességről és a modern embert kínzó egzisztenciális kérdésekről.

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak

Keresztény teológusok és kutatók számára egyedülálló kincsesbánya e hatalmas mű, mely - horderejét tekintve - valószínűleg az elmúlt évtizedek legjelentősebb teológiai műve (ezt majd az utókor fogja eldönteni). A szentírásra épített hittitok feltáró elemzések cáfolhatatlan alaposságúak, és megszabadítják a keresztény dogmatikát azoktól a súlyos terhektől, melyek miatt képtelen a mai kor kihívásaira hiteles választ adni. És e munka nyomán Isten szeretete, jósága és igazságossága eddig még soha nem látott fényben tündököl elő! A reinkarnáció tanát sokan félre értelmezték, illetve eltorzították, a hivatalos egyházak pedig az 543. évi zsinaton eretnekséggé nyilvánították. Egyebek közt ez jelentette a nyitányát annak a tévedéssorozatnak, melynek következményét súlyosan megsínylette a kereszténység, mely ma is sok esetben abszurd, a Bibliával, Isten igazságosságával szöges ellentétben álló "hittitkok" kényszerű elfogadásának terhét hordozza . A nyilvánvaló ellentmondások szőnyeg alá seprését jelentő tévedések vezettek a felekezeti megosztottsághoz, a tudomány és hit különválásához, az értelem száműzéséhez a hit világából. A könyv a szerző életműve. Kezdetben naiv alázattal, és a hit hivatásos képviselőibe helyezett bizalommal és lelkesedéssel kopogtatott az arra hivatottak ajtaján, de legnagyobb meglepetésére művét agyonhallgatták, érdemi érvek nélkül elutasították, hiába kérte a benne foglaltak átgondolását, elemzését, vagy cáfolatát. Lutherhez hasonló "fogadtatásban" részesült, évtizedekig tartó sikertelen küzdelme elkeserítette, ennek ellenére továbbra is felekezetének vallási vezetőiben kereste a megoldást, de a modern írástudók szemlélete Krisztus óta mit sem változott. Ennek tudható be a bővített kiadás sokszor keserűen éles kritikus hangvétele.

HITTAN ÉS BIBLIA ELEMZÉSEK

„Harmadik Kijelentés: a Vigasztalás, melyet Isten a téves hitgyakorlás, a materializmus tévtana és az egeket ostromló gőgös tudomány szellemi legyőzésére adott.” „..a korábbi prófétálás eszközének felhasználásával - megvilágították azokat a tévedéseket, melyeket az emberi tévelygés és hatalomvágy rakott a hitre szomjúhozó emberek vállára. Helyre állították a Krisztus által elhozott igazságok fényét és a keresztény eszme páratlan szépségét és erejét. Továbbá megtisztították a szerető és igazságos Mennyei Atya fogalmát az emberi gyarlóság és tévedések által ráhordott hazugságoktól és torzításoktól.” „..mindig a szóban forgó kérdésről alkotott leghaladóbb, - azaz jézusi szellemű értelmezést emeljük mondanivalónk alapjává, amiképpen Urunk Jézus is, az - ”én pedig azt mondom néktek” kiemelésekkel él, - azonos tárgyú ószövetségi állásfoglalásokkal szemben!”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY