Evangéliumi Spiritizmus-I-II-III.:

Az I.kötetben nagyszerű evangéliumi tükörképet és örök életre vezető életbölcselet alapjait kapunk, mely minden élethelyzetre sziklaszilárd alapot nyújt. Hiszen megérthetjük Isten Lelkének munkálkodását a láthatatlan világban, annak kristálytiszta logikáját és következetességét. Segít elkerülni egy sor buktatót, mely magukat hívőnek és tisztának gondoló gyarló emberekre leselkedik. A krisztusi tanítások ragyogó fényben tündökölnek elő, és bepillantást kapunk az anyagi világ és a láthatatlan világ kölcsönhatásába. A II.kötet páratlan szellemi élményt nyújt, - eddig soha nem hallott ismereteket ad az ószövetség "indulásától" a Tízparancsolat magyarázatáig. Hihetetlen mélységeket tár fel az egyes parancsolatok hátteréről és a Gondviselés "logikájáról". Az is kiderül, hogy milyen felszínes a hitünk, és milyen nagy jelentőségűek az egyes parancsolatok, melyek messzemenőkig a bukott ember megmentésére adattak. Ha valaki azt gondolná, hogy ismeri e parancsolatok lényegét, akkor hatalmas meglepetés fogja érni. A III.kötet megkoronázza a sorozatot. Hatalmas, tartalmas, és boldogító ismereteket nyújt, utal az újszövetségi történésekre, és következetesen életet jelentő tanácsokat ad a keresztényeknek. Szilárd alapokat ad a hithez, és a Gondviselés hatalmas szeretetének a felismeréséhez életünkben. Ezáltal erőt, hitet és bizonyosságot nyerünk, mely a szenvedések és megpróbáltatások idejére is reményt és biztonságot jelent lelkünknek. Megtanulhatunk keresztényként élni a krisztusi "igában", mely valóban édes és könnyű. Boldog, aki szellemével felfogja és befogadja e nagyszerű kegyelmi ajándékot, hiszen az (örök) életet találta meg. És ebben nincs semmiféle túlzás.

Az utolsó óra munkásaihoz-I-II-II-IV.:

Az I.kötet rögtön megmutatja, hogy milyen sokoldalú gazdag és csodálatos a mennyei táplálék. Tovább mélyíti ismereteinket, és táplálja a szellemieket sóvárgó lelkünket, annak ellenére, hogy a korábbi könyvek alapján már mindent tudni véltünk. És több ízben megjelenik a figyelmeztetés: "az idő közel van". Bepillantást enged az "utolsó ítélet" és a "pokol" drámájába, amennyire ez emberi fogalmakkal egyáltalán lehetséges. A II.kötet csak fokozza ámulatunkat, az átadott tanítások hatalmas értéke és gazdagsága felett. Az erények közé lopodzó bűn mélylélektanától a mindenséget átható szeretet nagyszerű "erőfolyamán" át az emberben szunnyadó isteni szikra hatalmas értékéig és az anyaggal való küzdelméig valósággal sokkoló erejű tanítások segítik a megértést. A népek sorsának hatalmas megvilágítása, a pusztán formai és tekintélyelvű hit, mint tükörkép állítása páratlan, lélegzetelállító és lenyűgöző tanítássorozat, melyeket szimbolikus, de nagyon is tanulságos "mesék" zárnak. A III.kötet újabb csodálatos élmény és ismeretanyagot ad az örökélet útjáról, a gondolatok teremtő erejéről és az emberi tudomány téves irányáról, az aszkézis hiábavalóságáról. Továbbá a Szentlélek működésének bámulatos bölcsességéről, és magáról a Sátánról, ami igazán rendkívüli, és meglepő. Újszerű ismeretet kapunk a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is. A IV.kötet értékes tanításokkal zárja a sorozatot. Többek között a látszat és valóság lenyűgöző bemutatásával, és elrontott életek tanulságainak elemzésével.

A Névtelen szellem közleményei c. tanítássorozat

Az I.kötete még nem a leghatalmasabb műve a megnyilatkozó szellemnek, de már ízelítőt kaphat a hit gyakorlati kérdéseiben haladni kívánó, őszinte érdeklődő a gazdag és sokoldalú tanítássorozatból, mely igazán húsbavágó és mély ismereteket közöl. Gazdag szellemi táplálék és erőforrás a hétköznapok küzdő emberének. A II.kötet tovább bővíti hitbeli ismereteinket és a gondviselés csodálatos bemutatása mellett gazdag, sokoldalú erkölcsi tanításokat ad, igazi mennyei táplálék a hitét építő ember számára. A keresztény ember lelki fejlődéséhez valóságos kincsesbánya tárul fel. A III.kötet csodálatos hit és erkölcsbölcselete teszi teljessé e nagyszerű tanítás sorozatot. Magasztossága, és sokoldalúsága mellett alapos elemzést ad a bűnös emberi lélekről, ugyanakkor lélekgyógyító életbölcselet, mely érthetővé és elviselhetővé teszi a küzdő ember hétköznapjait, a megismerés öröme mellett az üdvösség reményét élőn tartja a csüggedőben. Gyakorlati tanácsai értékes életminőség javulást is eredményeznek, szinte kézen fogva vezeti az embert a hit és örökélet útján.

Ezoteriák I. kötet, II. kötet

A műben már teljes pompájában feltárul a magas tanítószellem bölcselete. Lenyűgöző, lélekemelő, és soha nem látott mélységeket mutat be az ember útjáról és Isten vezetéséről. Fogalmat alkothatunk a Szentlélek működéséről az életünkben. Igazi nehéz fegyverzet ez a bűnnel szemben, hatalmas, életmentő terápia, és egyben örömhír, mely gyakorlati megvilágításban érdemi segítséget nyújt földi életünk helyes felhasználásához, és valódi értékének megbecsüléséhez. Legyen ez az élet sikeres és sima, vagy akár megpróbáltatásokkal terhes. E nagyszerű két kötetének elolvasása egyedülálló bepillantást ad a láthatatlan világ működésébe. Az örökélet perspektívájából arányaink, fogalmaink gyökeresen megváltoznak. Mélységes önismeretre tehetünk szert saját érdekünkben, és rádöbbenhetünk, hogy milyen egyszerű a feladatunk, mégis milyen sok a tennivalónk és tanulni valónk, ha mégoly erkölcsösnek és haladottnak véljük is magunkat. Megélhetjük, hogy óriási kincset adott kezünkbe a Gondviselő Isten. Fájdalmas önostorozás helyett megnyílik az út a szabadságba, az örökkévalóságba.. Boldogok, akik olvassák és megértik Istennek e nagyszerű kegyelmi ajándékát! (Senkit ne tévesszen meg az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben az "ezotéria" mint fogalom rendkívüli módon lejáratódott, - az üzleti könyvkiadást és filmipart elöntő misztikus szenny következtében- mely az emberek transzcendentális irányultságát "hivatott" hamis irányba terelni.)

Titkos tanítások I. kötet, II. kötet, III. kötet

E soha nem, látott "titkokat" - eddig ismeretlen összefüggéseket - mutat be a láthatatlan világ működéséről, hitépítés szolgálatába állítva a magas szintű kutató értelemet is. Emberi fogalmakon messze túl eső történéseket mesteri módon magyaráz az emberi fogalmak segítségével. Bepillantást nyerhetünk a spirituális "pszichológiába". Ha azt hisszük, hogy tudunk valamit a bűnbeesésről és a bukás mikéntjéről, az emberről, az emberi élet szellemi hatásairól és folyamatairól, akkor itt hatalmas és elsöprő meglepetésben lesz részünk. A olvasása ámulattal tölthet el mindenkit, hiszen a legmagasabb erkölcsbölcselet és túlvilágismeret egyesül benne, az isteni szeretet túláradó bőségével, és boldogító tényével. Ha valaki megérti e csodát, akkor levetett saruval, hálás szívvel tekint Teremtőjére, másfelől hatalmas megdöbbenést érezhet ezen üdvösség hozó szellemi táplálék eddigi elhallgatása miatt. Természetesen célszerű a korábban említett alapművek elolvasásával bizonyos fogalmi ismeretekre szert tenni, hogy teljes szépségében megérthessük Isten e különleges ajándékát a végidők emberének. A tartalomjegyzék egyszerű címei soha nem sejtett mély tanításokat takarnak.

Manna a hit táplálására

E könyv tartalma, melyet a nyilatkozó szellemek a hit táplálására szükséges „Manná”-nak neveztek el, az 1870-es években a hazai evangéliumi spiritizmus hajnalán hangzott el a Szellemi búvárok pesti egyesületéinek ülésein, az emberiség szellemi felvilágosítása, tisztulása és haladása érdekében, melyet azonban az ember csak az élővé vált hitből és az ebből fakadó s tettekben is megnyilvánuló megismerésből vívhat ki magának. A szellemi nyilatkozatok több médium útján, s különböző időközökben jöttek létre, és mégis összefüggő egészet alkotnak. Olyan törvények, szellemi igazságok és etikai életrendi szabályok vannak ebben a könyvben megörökítve, és megvilágítva - éspedig a legszorosabban igazodva a könyvek könyvének: az evangéliumnak szelleméhez, - amelyek hivatva vannak új tájékozódást nyújtani a hívő és kereső embernek arra nézve, hogy honnan jött, miért van itt a földön, hová megy a földről, s miként kell itt élnie, ha az örökkévaló életben reá váró feladatoknak is meg akar tudni felelni. Boldog az, aki hinni tud annak, amit e könyvből olvasni fog, mert az nem fog eltévelyedni arról a tiszta és egyenes ösvényről, melyet Isten kinek-kinek a lelkiismeretében írt elő.

Hit, remény, szeretet

A keresztény erkölcs alappilléreinek mélységeit, az ember helyzetét és viszonyulását elemzi, hatalmas tanításokon keresztül. Világossá válik, hogy ezen egyszerű, agyon ismételgetett szavak mögött milyen összetett és sorsfordító tartalom húzódik meg, és minden ember megkapja azokat az instrukciókat, melyek betartásával nem tévesztheti el a helyes irányt. És ennek legfőbb tudománya Jézus egyszerű tanításaiban van lefektet-ve. A túlvilág nem egyszerű ígéret, hanem az igaz valóság, míg ez a világ ideiglenes és durva materializációja az anyagba süllyedt szellem (ember) tanítása céljából, éppen mulandóságánál fogva intenzív tapasztalat szerzés a és rossz megkülönböztetése, és a bukottak haza vezetése céljából. Mindezt lényegében tanítják a felekezetek, de túlvilági ismeretek hiányában erőtlenül és felszínesen, mintegy a képzelet világába utalva a valóságot. Pedig az ember, a teremtés koronája elesett lény, bűnbeesett szellem materializációja. Az élet, ami őt körülveszi, nem egyebet, mint az ő lelkét tükrözi vissza. Itt a múlandó életben kell megtanulnia igazán az Isten igazsága szerint élni, de az emberek a látszatigazság szerint igyekeznek élni. Az életnek minden órája, minden perce ajándék, amelyben cselekedhet a lelke megmentésére. Csak a munka becsületes elvégzése, az őszinte beszéd, helyes cselekedet visz előbbre, az egyengeti az utat. A könyv értékes útmutató, felbecsülhetetlen értékű szellemi táplálék, melyből igen sokat tanulhatunk saját érdekünkben.

Mikor a lélek ünnepel

A legnagyobb keresztény ünnepek karácsony, húsvét, pünkösd köré csoportosított szépséges és mély tanításokat ad a könyv, soha nem látott lelki és szellemi aspektusokból. Elemi erővel világítja meg Jézus örökértékű igéit, amelyekről úgy gondoltuk, hogy ezt már jól tudjuk, és értjük. Hát nem így van! A vallásunkból jól ismert alcímek láttán könnyen abba a tévedésbe eshetünk, hogy ezeket - már-már közhelyszámba menően - már milliószor hallottuk. Pedig ha igazán belemélyedünk a tanításokba, egyik döbbenetből a másikba eshetünk. A lényeg a bűnös és bukott ember haza vezetésének, Isten végtelen jóságának bemutatása és annak érzékeltetése, hogy milyen hatalmas „háttérmunkát” kell ehhez a szellemvilágnak elvégeznie. Az ünnepekhez méltóan áthatja az imádságos áhítat, és a boldog jövő reménysége, ugyanakkor kijózanító figyelmeztetéseket ad az önmaga lelkét sem világosan ismerő ember számára, hogy - amíg nem késő - fel kell adnunk a bennünk lappangó gőgöt, testiséget és tévelygésre való hajlamot. És ezt csak egy úton tudjuk megtenni: mély-séges alázattal, és feltétlen bizalommal a Szeretet Istene iránt, akkor is, amikor sorsunk emberi szemmel nézve kedvezőtlen és szenvedésteli. Ehhez komoly segítséget adnak lelkünk legmélyebb titkait és hibáit feltáró csodálatos és igen részletes egyedülállóan eleven imák.

Elszórt kalászok I.kötet, II.kötet, III.kötet

A magas tanító szellem kisebb tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben - a nagyobb tanításokhoz hasonlóan - ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.

Vay Adelma: Aeonok

Rövid, gyakorlati tanítások az élet minden területéről, melyek a keresztény hívő számára hasznos útmutatást nyújtanak. Felöleli a hit, a társadalom és a család életében előforduló problémákat, felhívja a figyelmet a veszélyekre. Segít eligazodni a bűn és kísértés árnyékában élő embernek a hétköznapok küzdelmes útvesztőiben.

Vay Adelma: Elmélkedések könyve

1866-ban a hazai spiritizmus hajnalán került kiadásra világos, egyszerű és szép médiumi közléseket tartalmazó könyv. Az élet különféle viszonyait, bajait, fogyatkozásait világítja meg röviden e könyv, a kor szellemének megfelelően, de ma is sok erőt és vigaszt meríthetünk a tanításokból és a lélekemelő imádságokból. A maga korában sok éles igaztalan kritikát kapott, pedig csak a szeretetet, a tiszta erkölcsöt és Isten iránti bizalmat tanítja mélységes lelkülettel.

Vay Adelma: Hephata

Spiritiszta szellemben írt imakönyv, ami ma már talán szokatlannak tűnhet, bár az imák önmagukért beszélnek, és magasztos lelkületről árulkodnak. A spiritizmus ellenzői meggyőződhetnek a leírtak hitelességéről, tiszta keresztényi szemléletéről és világosságáról. Ahogy írja: „Az imádság nem dönti meg az isteni végzést és törvényt, s nem változtatja meg Isten akaratát, mert Isten akarata mindenekfölött bölcs és igazságos. Ne legyen tehát az ima erőszakoskodó könyörgés, hanem a lélek benső fölemelkedése Istenhez; a hit és bizalom együttese.

HIT ÉS ERKÖLCSBÖLCSELET

„Vannak továbbá olyan fáradt lelkek, akik gondolkozni restek, cselekedni erőtlenek; ezek felülnek a haladás szekerére, azaz követik a minden ember szokását, és kényelmesen igyekeznek végig élni az életet önállóság nélkül, saját külön akarat nélkül, saját célok nélkül. És végül vannak, akik visszafelé húzzák ezt a szekeret. Ezekről én azt mondtam nektek, hogy ezek képezik a szellemtársadalom salakját.” „És akiket a balkeze felé állított, azokat elküldi az „örök" gyötrelemre. Ez az örök gyötrelem jelent a szellem számára egy úgynevezett örökkévalóságig tartó halált, amikor a szellem nem munkálkodik, hogy azután a Messiás újjáébressze őket.” „A túlzott szerénység is egyik formája a gőgnek és a feltűnni vágyásnak. A szerénység is csak az igazság határain belül erény, azon túl már vagy tudatos számítás, tehát bűn, vagy tudatlan tévedés, meghunyászkodás.” „Azért aki azt állítja, hogy a gazdagság kárára van a léleknek, téved. Éppen úgy téved az is, aki ellene van a tudásnak, mert minden jó, ami jó célt szolgál. Csak ne felejtsetek el mindenhez alázatos szívet kérni, mert ez a fő..” „..József sorsában nem volt megírva, hogy rabszolgává kell lennie, vagy hogy meg kell halnia. Istennek ezer meg, ezer módja és lehetősége van arra, hogy célját, akaratát véghezvigye az emberek közt a történések világában anélkül, hogy az ember rosszakaratát, az ember hibás érzését segítségül venné a maga munkájához.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY