ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Emánuel szellem nyilatkozatai

A     szellembölcselet     egyik     leghatalmasabb     alkotása     1895-1905     között     keletkezett médiumi   úton   történő   szellemnyilatkozatként.   A   mű   enciklopédikus   jelleggel   egy   a   hit   és filozófiai   kérdésekben   felkészült   ember   (Forsboom   Bernát)   kérdéseire   adott   válaszokat tartalmazza.    Felöleli    az    emberi    lét,    a    szellembukás,    az    eredendő    bűn    tényleges mikéntjének    magyarázatát.    A    korlátos    emberi    fogalmakat    szétfeszítve    lenyűgözően érzékelteti   az   emberi   fogalmakon   túli   világ   és   az   ember   kapcsolatát,   múltját   jelenét   és jövőjét.    Válaszaiban    kimerítő    magyarázatot    ad    az    emberi    lét    valamennyi    kényes kérdésére,     mellyel     a     filozófia     és     a     hagyományos     hittanok     eddig     nem     tudtak megbirkózni.   A   szenvedés   és   testet   öltés,   Isten   igazságosságát   látszólag   megkérdőjelező sorskérdések,    spirituális    jelenségek    és    törvényszerűségek    egyedülálló    leírásával    és magyarázatával    találkozhat    e    könyvben    az    igazságot    kereső    ember.    A    könyv    jól érzékelteti   a   sokszor   tudálékos   emberi   gondolkodás   és   az   igazi   bölcselet   és   világosság viszonyát.

A kegyelem törvényvilága

A   mű   a   "Szellem,   Erő,   Anyag"   kozmikus   és   egyetemes   teremtés   és   üdvösségtörténete után    a    Gondviselő    Isten    hatalmas    és    nagyszerű    törvényeit    mutatja    be    a    földünk vonatkozásában,        a        maga        lenyűgöző        szépségében,        bölcsességében        és következetességében.   Áttekintést   nyújt   e   nagyszerű   törvények   egymásra   épüléséről   és működéséről.    A    bukást    követő    helyreállítási    folyamatról,    a    fejlődés    és    felemelkedés állomásairól,   az   anyagi   és   szellemi   létsík   kölcsönhatásairól   kapott   kép   láttán   boldog alázattal borulhatunk le Istenünk hatalmas szeretete és bölcsessége előtt.

Szellem, Erő, Anyag

A   harmadik   kijelentés   korszakos   alapműve,    mely   tudományos   igényességgel,   és   az emberi      agy      által      eddig      elképzelhetetlen      módon      mutatja      be      a      kozmikus teremtéstörténetet,     ezen     belül     a     Föld     teremtéstörténetének     helyét,     szerepét     és jelentőségét.   Megdöbbentő,   hogy   ilyen   horderejű   anyag   sorsa   is   az   elhallgattatás   volt, pedig   a   darwinista   elmélet   által   "felvirágzó"   materializmusra   adott   hatalmas   válasz   a kellő     időben,     melynek     ismeretében     nem     kellett     volna     a     keresztény     vallások hagyományos    teremtéstörténetének    szégyenszemre    megbuknia    a    gondolkodó    és kritikus   tudomány   fényében.   De   az   ellentét   érdeke   mindig   is   a   tudatlanság   és   spirituális homály   volt,   így   egyáltalán   nincs   mit   csodálkozni   a   történteken.   Pedig   a   tudománynak levetett    saruval    kellene    leborulni    Isten    bölcsessége    előtt,    melynek    tükrében    a    mai űrkutatás   és   asztrofizika,   ősrobbanás   kutatások   és   mindenség   elméletek   nem   egyebek felesleges,   pazarlásnál,   költséges   és   múlékony   gyermekjátékoknál,   melyet   elsöpör   az idő. Kívánjuk,     minél     több     hívő     kutató     és     hittudós     ismerkedjen     meg     ezzel     az egyedülálló   kozmikus   teremtéstörténettel,   mely   valóban   a   teljességet   nyújtja   a világ megértésében és Isten mérhetetlen szeretetének megsejtésében.

Kárma és kegyelem

c.   mű   részletes   mély   hit   és   erkölcsbölcseleti   tanítás   sorozat,   mely   a   keresztény   élet alapkérdéseinek    megvilágítása    mellett    sokoldalúan    tisztázza    az    ok-okozati    törvény lényegét.     Rávilágít     a     pogány     eredetű     kárma-elmélet     egysíkú     megközelítésének helytelenségére   és   a   szüntelenül   működő   kegyelem   lényegére.   E   megközelítés   újabb fényes   bizonyítéka   az   újkori   kinyilatkoztatások   nagyszerűségének.   Betekinteni   enged   az emberi     sorsokat     irányító     Gondviselés     eszköztárába,     és     a     sorsokat     befolyásoló törvényszerűségekbe.   Ezáltal   éles   és   világos   különbséget   tehetünk   a   pogány   eredetű kárma és az isteni kegyelem által áthatott ok-okozati törvény között.

A Duáltörvény

c.   mű   eddig   soha   nem   látott   mélységeket   tár   fel   a   férfi-női   kettős   lelki   alapjáról   és feladatáról.      Megérthetjük   belőle   a   nő   társadalmi   helyzetét   és   elnyomatását   bizonyos társadalmakban,   de   megérthetjük   azt   is,   hogy   Mária   fogantatásához   miért   nem   vette Isten igénybe a férfit.

A mai kor vallása

Nagyszerű   összefoglaló   mű   az   emberiség   múltjáról,   jelenéről,   jövőjéről   az   isteni   üdvterv aspektusából.   Bemutatja   az   élő   Mindenséget,   élén   a   Teremtővel,   és   világos   áttekintést ad    hitünk    legfontosabb    kérdéseiről,    az    emberi    lét    földi    és    földön    túli    állomásairól. Különös   figyelmet   szentel   a   szeretet   betöltésének,   valamint   a   szenvedések   értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.

TÖRVÉNYEK ÉS ENCIKLOPÉDIKUS MŰVEK

„ Az Ige benne volt a világban, még mielőtt testben megjelent volna, s előkészítette azt látható eljövetelére. Mindaz a jó és igaz, amit pogány tanítók, törvényalkotók, költők és a görög bölcsészek kimondottak, éppúgy az igéből származik, mint a zsidó törvényalkotók és próféták által kijelentett igazság.” „Ennek a világosságnak nincsenek sajátságai, mivel azonos a szeretettel, üdvösséggel és bölcsességgel. Ez a lét maga a láng, amely a teremtés új napjának reggelén az isteni öntudat számtalan szikráját messze kiárasztja, hogy minden szikra lánggá váljék, minden életcsíra teljes, tökéletes életté, Istenné legyen. „ „..Az anyagi világok tehát minden körülmények között a kegyelem megtestesítői, s az anyagi testben való élet a kegyelem ajándéka. Az anyagi világokon a természet éppoly tiszta, mint a felső körzetekben, s éppoly híven végzi feladatát,mint lent.” „Higgyen és reméljen minden földi ember! A sötét és homályos idők elmúltak, a tudatlanság korszaka lejárt. Ez a világosság ideje, a kegyelem korszaka. A földi ember kezében van már a Legteljesebb igazság az Isten igéjében. A Jézus Krisztus által adott újszövetség az Isten szava az ember lelkéhez, amely mindenkit vár, mindenkit hív ebbe az új szövetségbe.” „A föld bukott világ, és a rajta élő ember lelkek az Isten törvényéből kilépett, hulló csillagokhoz hasonló, pályát tévesztett szellemek testesülései, akiket az Igazság Törvénye saját elveik szerint engedi élni, hogy ezekből tapasztalatokat szerezve kigyógyuljanak és keressék azt az igaz jót, amely őket visszavezeti az ő Teremtő Atyjukhoz, Istenhez.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET