ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Jézus   az   evangéliumokban   fektette   le   az   üdvösség   tankönyvét.   Világos   szavakkal, csodálatos   példázatokkal   alátámasztva   mutatta   be   a   Szeretet   Istenét,   választ   adott   az emberi    élet    problémáira,    bemutatva    a    felebaráti    szeretet    normáit.    Ám    –    ahogy    az ószövetségi   időben   –   a   keresztény   gyülekezetek   szellemi   vezetői   a   mennyei   táplálékot   a kor    felfogása    szerint    elkezdték    értelmezni,    az    élősdi    írástudás    által    holt    betűkbe, paragrafusokba   kényszeríteni.   Az   ókor   zord   szellemiségének   megfelelően   megalkották a    büntető    istenképet    és    észellenes    hittételeket.    Ráadásul    dogmákba    fagyasztva megölték   a   krisztusi   szellemiséget   is,   megteremtve   a   vallási   lelki   terror   eszmei   alapját, kiszolgálva   az   állammal   összefonódó,   egyre   könyörtelenebbé   váló   vallási   gépezetet.   A tudomány   és   a   gondolkodás   fejlődését   nem   voltak   hajlandóak   figyelembe   venni,   az érthetetlen       és       értelmetlen       hittételeket       hittitokként       aposztrofálták.       Ezek megkérdőjelezése    nem    volt    tanácsos,    mert    az    ilyen    „eretnekek”    hamar    a    máglyán találták   magukat.   Így   a   mai   kor   keresztény   hívei   kénytelenek   elfogadni   a   józan   ésszel   és Isten     bölcsességével     gyökeresen     ellenkező     hittételeket,     vagy     egyszerűen     hátat fordítottak a hitnek, és különböző valláspótlékokkal táplálják spirituális vágyukat.

HITTITKOK ÉS TÉVEDÉSEK

„Titok nem az, amit nem tudunk, hanem az, amit nem szabad illetékteleneknek tudni, mert ez valamilyen kárnak, vagy veszélynek lehet a forrása." „A hittudomány valójában nem is tudomány, hanem a felekezeti tantételek teoretikus élőn tartása, és a bibliai szövegértelmezés felekezet specifikus művelése." „.. Üdvtervének végrehajtásához nincs szüksége hamis tanúkra, árulókra, korrupt igazságszolgáltatásra, megtévesztett csorda szellemű tömegre és hazug gyilkosokra. Az Úr eljövetelének egyedüli célja a világosság kiárasztása volt."
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET