A szellemtant támadó egyházak miszticizmussal, az ördöggel való paktálásnak tartják a spiritizmust. Pedig éppen a demisztifikálás, és a tudományos megközelítés a jellemzője. A spiritizmus (szellemtan) a halál utáni öntudatos élet bölcselete és tudománya. A XIX. sz. második felében - a nagy tudományos és technikai felfedezések korszakában az evangéliumi spiritizmus mozgalmának keretében tudományos alapossággal és filozófiai következetességgel megalkotott szellemi nyilatkozatok születtek, mintegy válaszul a materializmus felé forduló korszellemre. Ez abból a célból történt, hogy a hitükben elbizonytalanodó kiábrándult, vagy éppen őszintén kereső emberek értelmükön keresztül is bizonyságot szerezhessenek a Világ Világosságáról. E művekből a teremtett világmindenség és isteni üdvterv olyan egységes képe bontakozik ki, mely fényesen alátámasztja a szentírás hatalmas igazságait, hálával, túláradó csodálattal és alázattal tölti el a hívő lelket. És világos választ kapunk a modern ember életének alapvető kérdéseire, melyek korábban „hittitokként” lényegében megválaszolatlanok maradtak. A szellemvilágról szóló tan, mely arról kíván bizonyosságot adni, hogy ne ragaszkodjunk az anyagias gondolkozáshoz. A jelenkor legfontosabb bölcselete, mert közvetítőivel (médiumaival) és terjesztői által olybá tekinthető, mint korunk kiáltása a pusztában: „Térjünk meg a téves útról, ill. gondolkodásról!” Ugyanis, ha a hit a belső meggyőződés alapján „tudássá” válik, akkor megjön és kialakul bensőnkben a megdönthetetlen meggyőződés.

MI A SZELLEMTAN TUDOMÁNY?

„Isten nem hagyta magára a modern embert, a kinyilatkoztatás nem szünetel, a láthatatlan és látható világ kapcsolata törvényeken alapul.” „A kinyilatkoztatás során tehát a szellemi világ Isten megbízásából (Isten maga is szellem) kommunikál az anyagi világ emberével.” „Minden módszer, amely az önmagunk szellemi-erkölcsi nevelése nélkül, pusztán meditatív gyakorlatokban keres megoldást, felelőtlen játék a mágikus erőkkel.” „A szellemtan megerősíti a keresztények hitét, kitágítja a túlvilágról való nézetét, s előkészíti őt reá." „Napjaink spiritizmusa nem más, mint az örök halhatatlanság tana, az a világosság, melynek számotokra világítania kell, az a hang, amely az alleluját énekli: „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek!””
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET