A    szellemtant    támadó    egyházak    miszticizmussal,    az    ördöggel    való    paktálásnak tartják   a   spiritizmust.   Pedig   éppen   a   demisztifikálás,   és   a   tudományos   megközelítés   a   jellemzője.    A    spiritizmus    (szellemtan)    a    halál    utáni    öntudatos    élet    bölcselete    és tudománya.   A   XIX.   sz.   második   felében   -   a   nagy   tudományos   és   technikai   felfedezések korszakában     –     az     evangéliumi     spiritizmus     mozgalmának     keretében     tudományos alapossággal     és     filozófiai     következetességgel     megalkotott     szellemi     nyilatkozatok születtek,   mintegy   válaszul   a   materializmus   felé   forduló   korszellemre.   Ez   abból   a   célból történt,    hogy    a    hitükben    elbizonytalanodó    kiábrándult,    vagy    éppen    őszintén    kereső emberek   értelmükön   keresztül   is   bizonyságot   szerezhessenek   a   Világ   Világosságáról.   E művekből   a   teremtett   világmindenség   és   isteni   üdvterv   olyan   egységes   képe   bontakozik ki,    mely    fényesen    alátámasztja    a    szentírás    hatalmas    igazságait,    hálával,    túláradó csodálattal   és   alázattal   tölti   el   a   hívő   lelket.   És   világos   választ   kapunk   a   modern   ember életének       alapvető       kérdéseire,       melyek       korábban       „hittitokként”       lényegében megválaszolatlanok maradtak. A     szellemvilágról     szóló     tan,     mely     arról     kíván     bizonyosságot     adni,     hogy     ne ragaszkodjunk   az   anyagias   gondolkozáshoz.   A   jelenkor   legfontosabb   bölcselete,   mert közvetítőivel   (médiumaival)   és   terjesztői   által   olybá   tekinthető,   mint   korunk   kiáltása   a pusztában:   „Térjünk   meg   a   téves   útról,   ill.   gondolkodásról!”   Ugyanis,   ha   a   hit   a   belső meggyőződés     alapján     „tudássá”     válik,     akkor     megjön     és     kialakul     bensőnkben     a megdönthetetlen meggyőződés.

MI A SZELLEMTAN TUDOMÁNY?

„Isten nem hagyta magára a modern embert, a kinyilatkoztatás nem szünetel, a láthatatlan és látható világ kapcsolata törvényeken alapul.” „A kinyilatkoztatás során tehát a szellemi világ Isten megbízásából (Isten maga is szellem) kommunikál az anyagi világ emberével.” „Minden módszer, amely az önmagunk szellemi-erkölcsi nevelése nélkül, pusztán meditatív gyakorlatokban keres megoldást, felelőtlen játék a mágikus erőkkel.” „A szellemtan megerősíti a keresztények hitét, kitágítja a túlvilágról való nézetét, s előkészíti őt reá." „Napjaink spiritizmusa nem más, mint az örök halhatatlanság tana, az a világosság, melynek számotokra világítania kell, az a hang, amely az alleluját énekli: „Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek!””
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET