Az első pünkösddel megkezdődött a Szentszellem (Vigasztaló) működése a korai keresztény közösségekben, ahogy azt Jézus megígérte. Követői és tanítványai által alapított szeretet közösségek az önmaguk által választott vezetőkkel biztos talajon álltak a hitet illetően, mivel működésüket a Szentszellem (=Isten küldötteiként működő szellemek) folyamatosan segítették, hogy ne tévelyegjenek el a krisztusi igazságtól. A Bibliában konkrét tanításokat találunk erre vonatkozóan: (1Kor 14.29-32): A próféták közül is kettő vagy három beszéljen, a többi pedig bírálja meg. Ha egy másik jelenlevő kap kinyilatkoztatást, az előbbi hallgasson el. Egymás után mind prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon és felbuzduljon. A prófétaság lelke alá van vetve a prófétáknak . (1Kor 14.39): Törekedjetek tehát a prófétálásra , testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén szólást. (1Jn 4.1-3): Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket , hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba. Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van. Ezek az idézetek jól mutatják, hogy hogyan kell és szabad a kapcsolattartást gyakorolni Isten szellemeivel. A Biblia a legjelentősebb spiritiszta könyv, mert a túlvilágról az evilágra való üzenetek képezik tartalmát. Az élet és a túlvilág nagy kérdéseire a választ nem az embereknél és magyarázataikban kell keresni, hanem az Isten szellemi világával, mint az igazság forrásával való közvetlen kapcsolatban, ahogy azt az őskeresztény közösségek tették . E kapcsolat későbbi elzárása tragikus következményekkel járt, amit a kereszténység történelméből már jól ismerünk
„A weboldalunkon található irodalom tanulmányozásához segítséget nyújt a „Mit olvassak” c. összefoglaló. A művek részletesebb ismertetését a „Letölthető irodalom” menüpont alatt találhatjuk, ugyanitt a „Teljes irodalom” felsorolása is megtalálható. „

Szemelvények:

- AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS - SPIRITIZMUS = ERETNEKSÉG? - ÚJRA SZÜLETÉS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS - PREEGZISZTENCIA - REINKARNÁCIÓ    - A VÉDŐSZELLEMEK  - KERESZTÉNYSÉG - TEOZÓFIA - SPIRITIZMUS. - BUDDHIZMUS ÉS KERESZTÉNYSÉG   

MIÉRT ŐSKERESZTÉNYSÉG?

„..Mindaddig, amíg a földi élethez és annak minden durva anyagú öröméhez való vágy vonzereje indítja a szellemet újraszületésre, addig nem mehet be a mennyek országába.” „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg a mennyországot.” „És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt mívelték vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY