ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Létezik egy szellemi világ, ahová az emberi szellem a testtől való elválás után kerül? Kihez kell fordulnunk, hogy a tiszta igazságot megtudhassuk? A vallások és szolgáik ugyan tanítják az emberi szellem tovább élését, de a legfontosabb kérdésekben ellentétben állnak a különböző egyházak. Ezért tőlük megbízható választ nem várhatunk. Valódi bizonyítékot úgy kaphatjuk meg, ha maguk a szellemek jönnek el hozzánk, és oktatnak minket. Az emberek a szellemi világ és az emberek közötti kapcsolatnak a „spiritizmus” elnevezést adták. Ez az elnevezés a széles tömegeknél igen rosszul cseng, nevetséges fantáziálásnak tartják és gúnyolódnak rajta. Pedig a zsidóság és kereszténység az Ó- és Újszövetség irataival teljesen a spiritizmus talaján állnak. A Biblia a legjelentősebb spiritiszta könyv, mert a túlvilágról az evilágra való üzenetek képezik tartalmát. Az élet és a túlvilág nagy kérdéseire a választ nem az embereknél és magyarázataikban kell keresnie, hanem az Isten szellemi világával, mint az igazság forrásával való közvetlen kapcsolatban. Sajnálatos módon a népek szellemi vezetői a vallási dolgok korlátlan uraivá váltak, s ily módon világi hatalmuk is egyre nőtt. Egyre gyakoribbá váltak az emberek által hozott rendelkezések, amelyeket a vallás nevében raktak a hívők vállaira. Isten gyermekeinek korábbi szabadsága vallásos szolgasággá változott, az Isten szellemi világával való kapcsolat forrását az ember betemette, és ezáltal elzárta az igazsághoz vezető utat is. Pedig Jézus ígéretet tett a későbbi korok emberének a minden igazságra való elvezettetéséről. (Jn. 14.16, 26.). És Isten meg is tartotta ígéretét, ahogy az ószövetségi időkben is tette.

MIÉRT ŐSKERESZTÉNYSÉG?

„..Mindaddig, amíg a földi élethez és annak minden durva anyagú öröméhez való vágy vonzereje indítja a szellemet újraszületésre, addig nem mehet be a mennyek országába.” „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg a mennyországot.” „És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt mívelték vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET