ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
Létezik   egy   szellemi   világ,   ahová   az   emberi   szellem   a   testtől   való   elválás   után   kerül? Kihez   kell   fordulnunk,   hogy   a   tiszta   igazságot   megtudhassuk?   A   vallások   és   szolgáik ugyan    tanítják    az    emberi    szellem    tovább    élését,    de    a    legfontosabb    kérdésekben ellentétben     állnak     a     különböző     egyházak.     Ezért     tőlük     megbízható     választ     nem várhatunk.   Valódi   bizonyítékot   úgy   kaphatjuk   meg,   ha   maguk   a   szellemek   jönnek   el hozzánk,    és    oktatnak    minket.    Az    emberek    a    szellemi    világ    és    az    emberek    közötti kapcsolatnak   a   „spiritizmus”   elnevezést   adták.   Ez   az   elnevezés   a   széles   tömegeknél   igen rosszul   cseng,   nevetséges   fantáziálásnak   tartják   és   gúnyolódnak   rajta.   Pedig   a   zsidóság és   kereszténység   az   Ó-   és   Újszövetség   irataival   teljesen   a   spiritizmus   talaján   állnak.   A Biblia   a   legjelentősebb   spiritiszta   könyv,   mert   a   túlvilágról   az   evilágra   való   üzenetek képezik    fő    tartalmát.    Az    élet    és    a    túlvilág    nagy    kérdéseire    a    választ    nem    az embereknél     és     magyarázataikban     kell     keresnie,     hanem     az     Isten     szellemi világával, mint az igazság forrásával való közvetlen kapcsolatban. Sajnálatos   módon   a   népek   szellemi   vezetői   a   vallási   dolgok   korlátlan   uraivá   váltak, s   ily   módon   világi   hatalmuk   is   egyre   nőtt.   Egyre   gyakoribbá   váltak   az   emberek   által hozott    rendelkezések,    amelyeket    a    vallás    nevében    raktak    a    hívők    vállaira.    Isten gyermekeinek   korábbi   szabadsága   vallásos   szolgasággá   változott,   az   Isten   szellemi világával   való   kapcsolat   forrását   az   ember   betemette,   és   ezáltal   elzárta   az   igazsághoz vezető   utat   is.   Pedig   Jézus   ígéretet   tett   a   későbbi   korok   emberének   a   minden   igazságra való    elvezettetéséről.    (Jn.    14.16,    26.).    És    Isten    meg    is    tartotta    ígéretét,    ahogy    az ószövetségi időkben is tette.

MIÉRT ŐSKERESZTÉNYSÉG?

„..Mindaddig, amíg a földi élethez és annak minden durva anyagú öröméhez való vágy vonzereje indítja a szellemet újraszületésre, addig nem mehet be a mennyek országába.” „Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg a mennyországot.” „És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt mívelték vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET