Szentírás magyarázatok:

Máté evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) Márk evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) Lukács evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) János evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető) János Jelenések könyvének szellemi magyarázata (letölthető) A hegyibeszéd szellemi magyarázata (letölthető) Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata (letölthető)

Hittan és bibliai elemzések:

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak (letölthető és könyvalakban is) Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek (letölthető és könyvalakban is)

Hit és erkölcsbölcseleti művek:

Az utolsó óra munkásaihoz-I. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-II. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-III. (letölthető) Az utolsó óra munkásaihoz-IV. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-I. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-II. (letölthető) Evangéliumi spiritizmus-III. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–I. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–II. (letölthető) Névtelen szellem közleményei–III. (letölthető) Ezoteriák-I. kötet (letölthető) Ezoteriák-II. kötet (letölthető) Titkos tanítások-I. (letölthető) Titkos tanítások-II. (letölthető) Titkos tanítások-III. (letölthető) Manna a hit táplálására (letölthető) Hit, remény, szeretet (letölthető) Mikor a lélek ünnepel (letölthető) Elszórt kalászok-I. (letölthető) Elszórt kalászok-II. (letölthető) Elszórt kalászok-III. (letölthető) Vay Adelma: Aeonok (letölthető) Vay Adelma: Elmélkedések könyve (letölthető) Vay Adelma: Hephata (letölthető)

Törvények és enciklopédikus alapművek:

Emánuel szellem nyilatkozatai (letölthető és könyvalakban is) A kegyelem törvényvilága (letölthető) Szellem, Erő, Anyag (letölthető) Kárma és kegyelem (letölthető) Duáltörvény (letölthető) A mai kor vallása (letölthető)

Szellemtan:

Szellemtani alapismeretek (letölthető) Pataky Árpád: Bevezetés a Spiritológiába I. kötet (letölthető) Pataky Árpád: Bevezetés a Spiritológiába II. kötet (letölthető) Pataky Árpád: Bevezetés a Spiritológiába III. kötet (letölthető) Szférák a föld és a Nap között (letölthető) Tanulmányok a szellemvilágról (letölthető) Allan Kardec: Szellemek könyve (letölthető) Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában (letölthető) Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával (letölthető és könyvalakban is) Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet (letölthető) Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet (letölthető) Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez (letölthető) Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről (letölthető) Médiumi élmények (letölthető) Nérei Ödön: A szellemtan (letölthető) Tóvölgyi Titusz: Van-e másvilág? (letölthető)

A Névtelen Szellem tanításai a II. világháború után:

Örökértékű igazságok Az őrállóknak Kiáltás az utolsó órában Úton hazafelé I.kötet Úton hazafelé II.kötet Úton hazafelé III.kötet Úton hatafelé IV.kötet A Maradékhoz I.kötet A Maradékhoz II.kötet A Maradékhoz III.kötet A Maradékhoz IV.kötet Íme előre megmondtam néktek I.kötet Íme előre megmondtam néktek II.kötet Íme előre megmondtam néktek III.kötet Ha a só megízetlenül

A Clevelandi Spirituális körben elhangzott tanítások:

Krisztus az Úr és a boldogság világai A Szentlélek az utolsó időkben Korszakzárás előtt Lélekben és igazságban I.kötet Lélekben és igazságban II.kötet Advent

Tanulmányok:

A harmadik kijelentésről (letölthető) Preegzisztenciánk Jézusi kinyilatkoztatásai (letölthető) Egy korszakalkotó hittani mű születésének viszontagságai (letölthető) Origenész a keresztény filozófia megalapozója (letölthető) A mózesi kor kemény törvényeinek, varázslásoknak, bálványok hatalmának szellemi háttere (letölthető) A ”mesterekről” (letölthető) A gyász hatása az elhunytakra (letölthető) A védőszellemek (letölthető) Szokratesz és Platón (letölthető) Spiritizmus története (letölthető) Az ember, mint a fizikai világok egyik (ön)tudatos lénye (letölthető)

Szemelvények:

MIÉRT NEM HISZEK? HITBELI ISMERETEINK ELÉGTELENSÉGÉRŐL „MERT ÍRVA VAN" DOGMÁK ÉS HITTITKOK ÍRÁSMAGYARÁZAT HELYETT A SZERETET ISTENÉNEK MEGÉRTÉSE HAMIS BIZONYSÁGOK HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN A SZEKULARIZÁCIÓ TÁPTALAJA A BÜNTETŐ ISTENKÉP POLITIKA ÉS HIT ÁLDOZAT ÉS BŰN RENDEZÉS A BIBLIÁBAN ÉS A KERESZTÉNY ÍRÁSTUDÁSBAN UFO ADVENT (Avagy várakozás a földönkívüliek érkezésére) A FÖLDÖNKÍVÜLIEK LELEPLEZÉSE A HIT HELYE ÉS SZEREPE AZ ÉLETÜNKBEN VAKHIT ÉS RENDÍTHETETLEN HIT HITTANMINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK A MEGTÉRÉSRŐL A KRISZTUSI ELVEK PRIMÁTUSA AZ EVANGÉLIUM ALAPELVEI ISTEN A SZERETET AZ IDŐ KÖZEL VAN TUDOMÁNY ÉS HIT SPIRITIZMUS = ERETNEKSÉG? ÚJRA SZÜLETÉS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS PREEGZISZTENCIA - REINKARNÁCIÓ A VÉDŐSZELLEMEK KERESZTÉNYSÉG - TEOZÓFIA – SPIRITIZMUS BUDDHIZMUS ÉS KERESZTÉNYSÉG AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSRÓL (ANNAK MIKÉNTJÉRŐL) SZELLEMI KAPCSOLATOK SZABÁLYOZÁSA A BIBLIÁBAN SPIRITIZMUS (SZELLEMTAN) a halál utáni öntudatos élet bölcselete és tudománya AZ EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS A HARMADIK KIJELENTÉSRŐL A GYÁSZ HATÁSA AZ ELHUNYTAKRA MEGSZÁLLOTTSÁG ÉS EXORCIZMUS ISTEN AKARATA: EGYETEMES ÜDVÖSSÉG AZ EMBER SZÁRMAZÁSA ÉS BŰNBEESÉSE KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA A BŰNBOCSÁNATRÓL A FÖLD ÉS A VILÁGMINDENSÉG TEREMTÉSE (KOZMIKUS TEREMTÉSTÖRTÉNET) A NÉPEK SORSA ÜDVÖSSÉG ÉS KÁRHOZAT PREEGZISZENCIÁNK JÉZUSI KINYILATKOZTATÁSAI KORÁN ELHUNYT GYERMEKEK A BŰN Az "IGE" A SÁTÁN ÖRDÖG, MINT FOGALOM EGY HIT - SOK VALLÁSI FELEKEZET A KÍSÉRTÉS AZ EREDETI BŰNRŐL A SZEKTÁKRÓL RÖVIDEN SZÜLETÉS ÉS HALÁL SZENVEDÉSEK - MIÉRT? PRÓBÁK ÉS MEGPRÓBÁLTATÁSOK VEZEKLÉS ÉS "KÁRMA" VÉLETLENEK

TELJES IRODALOM

Az itt felsorolt irodalmak pdf formátumban letölthetőek.
PDF
Az itt felsorolt könyvek világviszonylatban is egyedülálló, egyöntetű hit és erkölcsbölcseleti tanításokat nyújtanak, mint az Evangéliumi Spiritizmus (Harmadik Kijelentés) legkiválóbb művei. Az Evangéliumi Spiritizmus, a Szentlélek Kijelentése sokkal több , mint tudomány, nagyobb, értékesebb, és tisztább világosság, mert magas világok ismereteit, Isten akaratát és Isten törvényeit közli és mutatja meg e szerencsétlen és bűnben élő világnak, észérvekkel is alátámasztva a megtérés szükségességét. E szellemi táplálék azért adatott, hogy az utolsó időkben az emberiséget minden igazságra elvezérelje, mentse, akit még meg lehet menteni. Szükséges azonban hogy az ember valóban éhezze és szomjúhozza az igazságot, hogy azt helyesen és bölcsen használja fel a maga megmenekülése és a mások megmentése érdekében.
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY