ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

A harmadik kijelentésről

-   rövid   összefoglaló   az   isteni   kinyilatkoztatásról   és   annak   hivatalosan   eltagadott   újkori periódusáról.

Preegzisztenciánk Jézusi kinyilatkoztatásai

-    meggyőzően,    -    Biblia    által    alátámasztva    -    mutatja    be    a    korábbi    hittanok    hibás megközelítését     és     a     reinkarnáció     hatalmas     kegyelmi     ajándékának     tényét     és szükségszerűségét.

Egy korszakalkotó hittani mű születésének viszontagságai

- küzdelem a modern kor írástudóival.

Origenész a keresztény filozófia megalapozója

-      Kr.u.      második-harmadik      században      élt      egyházatya,      akinek      műveit      később megsemmisítették, és a II. Konstantinápolyi zsinaton eretnekséggé nyilvánították.

A mózesi kor

-   a   kor   kemény   törvényeinek,   varázslásoknak,   bálványok   hatalmának   szellemi   háttere részletes bemutatásra kerül, és megérthetjük Isten kemény fellépését ezekkel szemben.

A” mesterekről”

-   részlet   a   Titkos   tanítások-III.   c   műből.   Bemutatja,   ill.   helyére   teszi   a   keleti   filozófiából (teozófiából) ismert fogalmat a keresztény tanítások tükrében.  

A gyász hatása az elhunytakra

-      c.      tanulmány      bemutatja      az      elhunyt      hozzátartozói      túlzott      gyászreakcióinak helytelenségét.

A védőszellemek

- részlet Emánuel hatalmas enciklopédikus nyilatkozataiból.

Szokratesz és Platón

-   a   keresztény   és   a   spiritiszta   eszmék   előfutárai.   Meglepően   sok   párhuzamot   találunk Jézus tanításaival és a modern szellem¬tannal.

Jézus vagy Pál

-   tanulmány   a   páli   levelek   elemzésén   keresztül   bemutatja,   hogy   a   mai   kereszténység nem   Jézus   tanításait   követi,   hanem   Pálét   (=megváltás   evangéliuma),   mely   gyökeresen eltér Isten országának evangéliumától.

TANULMÁNYOK

„A jó szellemvilág tanító szellemei az 1800-as évek második felétől - a korábbi prófétálás eszközének felhasználásával - megvilágították azokat a tévedéseket, melyeket az emberi tévelygés és hatalomvágy rakott a hitre szomjúhozó emberek vállára. Helyre állították a Krisztus által elhozott igazságok fényét és a keresztény eszme páratlan szépségét és erejét.” „Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt számos igei bizonysággal szolgál az ember földi születését megelőző létére.” „..a keleti vallás évezredek óta megmaradt ugyanazon a helyen, de a külső nép számára átformálták, beleplántálva az emberi hiúságot, gőgöt, számítást, önzést, sőt a szeretetlenséget, és még inkább a testiséget..”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET