ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Máté evangéliumának szellemi magyarázata

Az   1870-es   években   keletkezett   szellemnyilatkozat   egyedülálló   élményt   nyújt   a   Biblia mélyebb      megismerésében.      Érthetősége,      lenyűgöző      szellemisége      cáfolhatatlan bizonyítéka   annak,   hogy   magas   szellemi   régióból   érkezett.   Előtündökölnek   az   igazság mennyei   fényei,   és   az   evangélium   ragyogó   szépsége   és   életadó   ereje.   A   néha   súlyos szavak   (melyek   elsősorban   az   emberiség   modern   írástudóira   vonatkoznak)   ellenére   az aggódó   szeretet   és   intés   az   alaphangja.   Lenyűgöző,   hatalmas   erejű   gondolatisága   és meghökkentő   ismeretanyaga   minden   kétséget   kizáróan   bizonyítja   a   tanítás   eredetét   és az újkori kinyilatkoztatás hatalmas horderejét.

Márk evangéliumának szellemi magyarázata

A    szinoptikus    evangélium    második    könyve    (Márk)    hatalmas    horderejű,    és    nagyívű magyarázat,   melynek   hangvételét   alapvetően   a   figyelmeztetés   és   feddés   határozza   meg,                    minden    emberhez    szólva.    Megdöbbentő    tükörképet    ad    az    emberiségről,    az    emberi gonoszságról.   Világos   ok-okozati   összefüggéseket   tár   fel   az   emberiség   mai   állapotára vonatkozóan,    melynek    „kultúr”-    és    „keresztény”    társadalmai    és    emberei    egyáltalán nincsenek    tudatában    saját    gonoszságuknak    és    felelősségüknek.    Félreérthetetlenül egyszerű,   mégis   átütő   tanításából   eddig   még   soha   nem   tanított   módon   érthetjük   meg   a kereszténység    lényegét.    Legerőteljesebben    a    hit    és    tanítás    letéteményeseit    feddi, ugyanakkor   lenyűgözően   kifejezésre   juttatja   Jézus   iránti   alázatát,   szeretetét   és   háláját. Hatalmas gondolatai valóban beteljesítik Krisztus parancsát: „Legeltesd juhaimat.”

Lukács evangéliumának szellemi magyarázata

Lukács   evangélium   magasztossága   és   részletes   megvilágítása   nélkülözhetetlen   eleme   az evangéliumi    sorozatnak.    Az    orvos    precizitásával    ismertet    egyes    részleteket,    és    teszi teljessé     sorozatunkat.     Szolgáljon     okulásunkra     és     üdvösségünk     előmozdítására. Köszönjük   meg   hálás   szívvel   a   Szeretet   Istenének,   mindenható   Mennyei   Atyánknak   a csodálatos szellemi táplálékot. Csak ismételjük: Akinek van füle, hallja meg.

János evangéliumának szellemi magyarázata 

E   magyarázatban   autentikus   forrásként   maga   János   nyilatkozik   meg,   szemléletmódjából is    rá    lehet    ismerni    a    szeretet    apostolára.    Közelebb    visz    bennünket    e    jelen    és örökkévalóságot   áthidaló   hatalmas   mű   megértéséhez,   Jézus   korának   megismeréséhez. Hasonlóan    Máté    evangéliumához,    átragyogja    az    igazság    szépsége    és    megdöbbentő ereje.   Nem   hagy   kétséget   a   forrás   hitelességét   illetően.   Az   igazságot   meg   kell   éreznie   az embernek!   Akinek   van   füle   a   hallásra,   az   meg   is   fogja   e   hatalmas   élményt   tapasztalni.   Az igazságból   fakadó   szabadság,   mint   mennyei   manna   hull   alá   a   világ   gonoszságai miatt     megfáradt     emberek     lelkébe.      És     rádöbbenhetnek,     hogy     itt     örömet     és békességet,     továbbá     reményteli     jövőt     találnak,     melyet     a     napi     politika     gyűlölet- nagyüzeme már rég elvett tőlük.

János Jelenések könyvének szellemi magyarázata 

A    Biblia    legtitokzatosabb    könyve    tárul    fel     előttünk    eme    csodálatos    tanításban,      magától       az       eredeti       szerzőtől       megvilágíttatva.       Tudósokat,       képzőművészeket évszázadokon    át    foglalkoztató    mű    titkainak    feltárási    ideje    „most”    (az    1800-as    évek végén),     a     végidők     közeledtével     jött     immár     el.     Csodálattal,     és     a     bekövetkezett jövendölések     láttán     döbbenettel     olvashatja     az     igazságra     vágyó     keresztény,     és csalódással     olvashatja     az     apokaliptikus     szenzációra     éhes,     -     a     bulvársajtó     és katasztrófafilmek,   valamint   az   állmisztika   által   eltorzult   tudattal   élő   -   felületes   ember.   Ki- ki   ítéljen   a   maga   lelkiismerete   szerint.   E   könyv   a   többihez   hasonlóan   hitünk   építését szolgálja ,    a    korábban    Krisztus    által    megígért    minden    ismeretre    elvezető    igazság kinyilatkoztatása által.

A hegyibeszéd szellemi magyarázata

A   nagyszerű      evangéliumi   rész   mély   és   alapos   magyarázatát   adja.   Igazi   szellemi   táplálék, mely erőt ad a ma emberének zaklatott hétköznapjaiban.

SZENTÍRÁS MAGYARÁZAT

„ A Biblia Isten által ajándékozott szellemi kincs, mely a bűnös ember felemelésére és üdvösségre vezetéséhez adatott. Csúcspontját, sarkalatos mondanivalóját az evangéliumokban találhatjuk meg, melyekben – Jézus hatalmas tanításai nyomán - összefoglalva megtaláljuk az isteni szeretet kinyilatkoztatását, a szeretet, megbocsátás és üdvösség tanát.” „ Az evangéliumi szemléleti tisztasággal tanulmányozva a Bibliát valószínűleg elkerülhető lett volna a felekezeti tanok sokfélesége és ellentmondásossága.” „ Az üdvösség isteni ajándék, de aktív cselekedetekben megnyilvánuló felebaráti szeretet, és az isteni törvények (cselekvő) betartása nélkül nem nyerhető el.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET