Szellemtani alapismeretek

A szellemtan (=spiritiszta irodalom) azon művek összessége, melyek a próféták működésével azonos módon keletkeztek az újkori ember spirituális ismereteinek bővítésére, hitének elmélyítésére, és a materialista szemlélet cáfolására. Tágabb értelemben ide sorolhatóak azok az emberi írások is, melyek a szellemnyilatkozatokra épülve tematikusan rendszereznek egy-egy kérdéscsoportot. A leírtakból következően leghatalmasabb spirituális mű maga a Biblia. A spiritizmust a kommunista diktatúrák és a hit hivatásos képviselői egyaránt üldözték ill. üldözik. Előbbiek azért, mert cáfolhatatlan tudományos érvekkel bizonyítja a materializmus tarthatatlanságát, utóbbiak szellemi tévedésből, presztízsből, történelmi tévedéseik feltárásának megakadályozása céljából. Ez utóbbi alapállás mindig is jelen volt az isteni kinyilatkoztatás történelmében, ez vezetett a próféták és Jézus megöléséhez, tudósok, gondolkodók, reformátorok üldözéséhez. Pedig Jézus tanításai alapján (..gyümölcseiről ismeritek meg a fát..) egyszerűen meg lehet különböztetni az igazságot a tévtanítástól.

Pataky Árpád: Bevezetés a Spiritológiába

A XIX. század második felére a tudomány fejlődése büszkeséggel töltötte el az embert, hogy lassan már Istenről, túlvilágról hallani sem akart. Az ateizmus diadalmenetével egyidőben jelentkezett a szellemvilág, kezdetben kopogtak, mozgattak, majd fokozatosan magas szintű kijelentéseket tettek Istenről, Krisztusról és a halál utáni szellemvilágról. És voltak, akik hallgattak az intő szóra, hittek az elhangzott és rögzített igazságok krisztusi forrásból eredésében, miért is azokat a filozófia - teológia létmagyarázatait meghaladó isteni, a harmadik kijelentés tanának tekintették és tekintik ma is, melynek spiritológia (szellemtan) nevet adták. A könyv I. kötete történeti áttekintést ad ezen isteni ajándék megjelenéséről, zászlóvivőiről, alapvető fogalmairól, tudnivalóiról.

Allan Kardec: Szellemek könyve

Az első igényes mű, mely a spiritizmus lényegét, funkcióját és üzenetét közérthetően rendszerbe foglalta. A XIX.század közepén induló szellemi kiáradás tanulmányozásával, az Európa szerte megnyilatkozó szellemi megnyilatkozások összegyűjtésével és közreadásával úttörő munkát végzett a szerző. Megalkotta az új tudomány terminológiáját. Erős hangsúlyt fektetett arra, hogy az előítéletes és felszínes lejárató támadásokkal szemben megvédje e legújabb kori kinyilatkoztatás friss és nagyszerű gondolatait. Mindenkor hangsúlyozta, hogy a szellemvilággal való kapcsolat egyidős az emberiséggel, nem természetfeletti, és tudományos módszerekkel kontrollálható. A tanítások pedig egyértelműen a vallások alapjainak a megszilárdítását szolgálják szemben az erősödő materializmussal. A szellem és lélek fogalma még nem tisztult le e korai műben, de a tanítások előrevetítik az újkori mennyei táplálék erejét és szépségét.

Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában

Az európai spiritizmus nyitányának egyik korszakos alapműve, melyből érezhető a kitárt ablakon bezúduló fény és friss levegő, az evangélium boldogító üzenetének mély és igazi megértéséhez. Nem csak szívünket, hanem gondolkodó értelmünket is lenyűgözi e nagy mű.

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával

A könyv egy katolikus pap személyes lenyűgöző élményeit mutatja be, aki meghajolt a tények előtt és korábbi aggodalmai és fenntartásai ellenére lelkes hirdetőjévé vált az újkori szellemi mozgalomnak. Megtapasztalván a szellemi kapcsolat létrejöttének módját és célját, bemutatja azokat a törvényszerűségeket, melyek az emberiség történetében mindig is jelenlévő kapcsolatokat előidézték - az ószövetségi prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet

A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). A 48-as szabadságharcban is szerepet vállaló zsidó orvos, ki keményfejű, materialisztikus tudósként, gyakorló kutató szellemű szakemberként a gondviselés vezetése által megismerkedik a magnetizmussal, majd az életének eseményei által ma "csodának" tartott tapasztalatokat szerez a szellem létezésének gyakorlati bizonyítékairól - a szomnambulizmuson át a médiumizmusig. A tények előtt meghajolva alázatos Krisztus hívővé válik, és sikeresen küzd a spiritizmus ügyéért, minden kételkedést és támadást leszerelve a gyakorlati bizonyítékok által. Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet

A kötet eleje részletes és lebilincselő ismertetése a mozgalom fejlődésének és sikeres küzdelmének. E küzdelemben egyértelműen megmutatkozott az isteni vezetés, mely a materializmus megtörésére irányult e csodás mozgalom által, és kételkedők, tudósok számára cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgált - a durva materializációs jelenségektől az igazi magas manifesztációkig. "Csodás" történések sokasága mellett heves támadásokkal kellett szembenézniük, miközben fokozatosan megnyílt az ég, és hatalmas és tiszta médiumokon keresztül megtörtént a fenséges mennyei adományok átadása. A médiumok életének, fejlődésének és fejlesztésének bemutatása híven tükrözi a fa - gyümölcs krisztusi intenciójának megvalósulását. Mindennek megkoronázásaként az egylet elhunyt vezetője a túlvilágról jelentkezve ad egyedülálló "tájékoztatást". A tanítások ragyogó tisztasága, erkölcsisége, és ereje felbecsülhetetlen értékűvé teszi ez egyedülálló nagy művet, mely életre szóló élmény.

Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez

Egyedülálló megdöbbentő intelem , mely közel 140 éve adatott az emberiség számára figyelmeztetésül. Fontossága miatt a sugalmazó szellemek neveiket is nyilvánosságra hozzák. A önmagáért beszél, igazságtartalmát igen nehéz lenne kétségbe vonni, pedig valószínűleg igen sokan ezt szívesen teszik, mivel az óvó és szeretetteli intelem fokozatosan megy át kendőzetlen és elrettentő figyelmeztetésbe. Ugyanakkor lelkiismeretünk legbelül harsogva kiáltja: ez igaz, ennek igaznak kell lennie! Messze túlmutat mindenféle ismert vallási közhelyen és hiedelmen, mert az igazság elemi erővel töri át a kételkedés korlátait. Aktualitását a mai idők félelmetes előjelei még csak hangsúlyozzák.

Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről

E terjedelmes összevont tartalomjegyzék hasznossága abban áll, hogy megkönnyíti bizonyos témák, kérdéskörök felkutatását és tanulmányozását.

Médiumi élmények

A szellemtani irodalom erkölcsbölcseleti tanításai mellett fontos, hogy helyet kapjon ez a könyv, mely a legkiválóbb magyar médium (Eszter) személyes élményein és tapasztalatain keresztül bepillantást enged a szellemi kapcsolat működésébe, annak lelki és erkölcsi aspektusainak bemutatásával. Nem nélkülözi a személyességet, a prófétai kinyilatkoztatás mikéntjének, küzdelmeinek és szépségének elénk tárásával. Természetesen a médium nem próféta (mert Jézus szavai szerint Keresztelő János volt az utolsó próféta), de személyes élményein keresztül képet kaphatunk arról, hogy a „bibliai” időkben miként szól Isten (követein keresztül) az emberhez, és mi módon volt lehetséges a jövőbe látni álmok által, vagy extatikus állapotban.

Nérei Ödön: A szellemtan

A szerző, 30 évi spiritizmusban gyakorlásában szerzett tapasztalatát osztja meg az olvasóval. Az ótestamentum előtti időktől a 20. század elejéig mutatja be a spiritizmus jelenlétet a különböző népek mindennapi életében, hitüknek gyakorlásában. A könyv elméleti része kifejti a spiritizmus mibenlétét, megadja a világban betöltött szerepét és helyét. Kitér a tudományos megközelítésre és a szellemtan hitelvére. A gyakorlati rész módszertant add azok számára, akik fontosnak tartják, hogy a szellemvilággal való interaktív kapcsolaton keresztül is, saját és környezetük fejlődéséhez iránymutatást kaphassanak. Részletesen foglalkozik a médiumitás kérdésével, taglalja a médiumok típusait, a fejlesztésük és képzésük lehetőségeit. Kiemelt szerep jut a megnyilvánulások fajtáinak bemutatására, a kopogtatástól a vizuális megjelenésig. Külön részben hívja fel a figyelmet a spiritizmus gyakorlásának veszélyeire, a tökéletlen szellemekkel való találkozástól, a médiumi megszálltságáig.

Tóvölgyi Titusz: Van e másvilág

Eddig csak a vallás és bölcselkedők egy része állította, hogy van, de a másik rész ellene mondott, a tudomány pedig nem hitte soha. Pedig, vagy éppen ezért a XIX században uralkodóvá váló materialista világnézettel szemben a túlvilág fizikailag is kézzel-fogható jeleket adott magáról, figyelem felkeltésül. A spiritisztikus szellemi jelenségek valódiságát több nemzetközi angol, francia, olasz stb. tudós testület vizsgálta szigorú kísérleti körülmények között, így pl. a londoni „Dialekti-kai társaság” (The Comitee of the London Dialectical Society). Az eredményeket egy erre kiküldött bizottsága hivatalosan nyilvánosságra hozta, valódi lelki forradalmat idézve elő. E fizikai megnyilvánulások erőteljesek, cáfolhatatlanok, kézzelfoghatók, intelligens forrásra utalók és ellenőrizhetők voltak, hogy még a legelvakultabb tagadók se térhessenek ki elölük. A könyv az 1800-as évek végén íródott, negyed századdal a hazai spiritizmus megjelenése után. Célja semmi más nem volt, mint a túlvilág létezésének bizonyítása nemzetközi tudós testületek dokumentált kísérleti tapasztalatainak bemutatása alapján. Tudnunk kell ugyanakkor, hogy a szellemtan tudomány igazi értékét nem a fizikai jelenségek képviselik, hanem a szellemi nyilatkozatok által képviselt hit és erkölcsbölcselet, mely fényes megvilágítását adja a szentírás igazságainak. Sziklaszilárd értelmi és érzelmi alapot ad a keresztény hithez, értékes útmutatót nyújt a földi élet helyes vezetéséhez és a világ megértéséhez.

SZELLEMTAN

„Én, mint tévelygő, gyenge, bűnös ember nem igényelhetek magamnak több szavahihetőséget, mint bármely más embertársam. Ezért nem várom el, hogy nekem vakon higgyenek. Egyet viszont elvárok: Azt az igazságot, ami nekem megadatott, azon az úton vizsgálják meg, amelyen én is megtaláltam. „A „Szellemek Könyvé”-nek a megjelenésével kezdődik a spiritiszta tudomány, melynek eddig csak szétszórt elemei voltak meg, anélkül, hogy ezek horderejét mindenki felfoghatta volna.” „Mi lesz a lélekkel a halál pillanatában? Ismét szellemmé válik, vagyis visszatér a szellemek világába, amit kis időre elhagyott.” „Mi a célja az újra való testet öltésnek? Az emberiség vezeklése, a javulásban való haladása. Miben nyilvánulna enélkül az igazságszolgáltatás?” „A kinyilatkoztatások és mennyei tanítások első pünkösddel való lezártnak tekintése tragikus tévhiedelem, mely igen súlyos következményekkel járt, és ellentmond Jézus ígéretének is (én veletek vagyok a világ végezetéig). Súlyos tévelygések, viszályok, háborúskodás és felekezeti megosztottság lett a máig ható következménye.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY