ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Szellemtani alapismeretek 

A    szellemtan    (=spiritiszta    irodalom)    azon    művek    összessége,    melyek    a    próféták működésével    azonos    módon    keletkeztek    az    újkori    ember    spirituális    ismereteinek bővítésére,    hitének    elmélyítésére,    és    a    materialista    szemlélet    cáfolására.    Tágabb értelemben   ide   sorolhatóak   azok   az   emberi   írások   is,   melyek   a   szellemnyilatkozatokra épülve   tematikusan   rendszereznek   egy-egy   kérdéscsoportot.   A   leírtakból   következően leghatalmasabb spirituális mű maga a Biblia. A   spiritizmust   a   kommunista   diktatúrák   és   a   hit   hivatásos   képviselői   egyaránt   üldözték ill.    üldözik.    Előbbiek    azért,    mert    cáfolhatatlan    tudományos    érvekkel    bizonyítja    a materializmus   tarthatatlanságát,   utóbbiak   szellemi   tévedésből,   presztízsből,   történelmi tévedéseik   feltárásának   megakadályozása   céljából.   Ez   utóbbi   alapállás   mindig   is   jelen volt     az     isteni     kinyilatkoztatás     történelmében,     ez     vezetett     a     próféták     és     Jézus megöléséhez,   tudósok,   gondolkodók,   reformátorok   üldözéséhez.   Pedig   Jézus   tanításai alapján   (..gyümölcseiről   ismeritek   meg   a   fát..)   egyszerűen   meg   lehet   különböztetni   az igazságot a tévtanítástól.

Allan Kardec: Szellemek könyve

Az   első   igényes   mű,   mely   a   spiritizmus   lényegét,   funkcióját   és   üzenetét   közérthetően rendszerbe   foglalta.      A   XIX.század   közepén   induló   szellemi   kiáradás   tanulmányozásával, az     Európa     szerte          megnyilatkozó     szellemi     megnyilatkozások     összegyűjtésével     és közreadásával     úttörő     munkát     végzett     a     szerző.     Megalkotta     az     új     tudomány terminológiáját.   Erős   hangsúlyt   fektetett   arra,   hogy   az   előítéletes   és   felszínes   lejárató támadásokkal   szemben   megvédje   e   legújabb   kori   kinyilatkoztatás   friss   és   nagyszerű gondolatait.   Mindenkor   hangsúlyozta,   hogy   a   szellemvilággal   való   kapcsolat   egyidős   az emberiséggel,    nem    természetfeletti,    és    tudományos    módszerekkel    kontrollálható.    A tanítások    pedig    egyértelműen    a    vallások    alapjainak    a    megszilárdítását    szolgálják szemben   az   erősödő   materializmussal.   A   szellem   és   lélek   fogalma   még   nem   tisztult   le   e korai műben, de a tanítások előrevetítik az újkori mennyei táplálék erejét és szépségét.

Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában

Az      európai   spiritizmus   nyitányának   egyik   korszakos   alapműve,   melyből   érezhető      a kitárt   ablakon   bezúduló   fény   és   friss   levegő,   az   evangélium   boldogító   üzenetének   mély és    igazi    megértéséhez.    Nem    csak    szívünket,    hanem    gondolkodó    értelmünket    is lenyűgözi e nagy mű.

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával

A   könyv   egy   katolikus   pap   személyes   lenyűgöző   élményeit   mutatja   be,   aki   meghajolt   a tények   előtt   és   korábbi   aggodalmai   és   fenntartásai   ellenére   lelkes   hirdetőjévé   vált   az újkori    szellemi    mozgalomnak.    Megtapasztalván    a    szellemi    kapcsolat    létrejöttének módját    és    célját,    bemutatja    azokat    a    törvényszerűségeket,    melyek    az    emberiség történetében   mindig   is   jelenlévő   kapcsolatokat   előidézték   -   az   ószövetségi   prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet

A   materializmus   szellemi   legyőzésére   adatott   harmadik   kijelentés,   melynek   kiemelkedő hazai   úttörője   a   szerző   (1826-1906).   A   48-as   szabadságharcban   is   szerepet   vállaló   zsidó orvos,      ki      keményfejű,      materialisztikus      tudósként,      gyakorló      kutató      szellemű szakemberként   a   gondviselés   vezetése   által   megismerkedik   a   magnetizmussal,   majd   az életének    eseményei    által        ma    "csodának"    tartott        tapasztalatokat    szerez    a    szellem létezésének   gyakorlati   bizonyítékairól   -   a   szomnambulizmuson   át   a      médiumizmusig.   A tények   előtt   meghajolva   alázatos   Krisztus   hívővé   válik,   és   sikeresen   küzd   a   spiritizmus ügyéért,    minden    kételkedést    és    támadást    leszerelve    a    gyakorlati    bizonyítékok    által. Felsőbb    szellemi    vezetéssel    egyik    megalapítója    a    Szellembúvárok    Pesti    Egyletének, melynek    haláláig    oszlopos    tagja.    E    hivatalos    egyesület    keretében    működő    kiváló médiumokon     keresztül     világviszonylatban     egyedülállóan     egyöntetű,     magas     szintű tanítássorozat   adatott   az   emberiség   számára.   A   kötet   kissé   régies   nyelvezete   ellenére lebilincselő   leírását   adja   a   csodálatos   történéseknek,   mely   hatalmas   erővel   világítják meg   a   materializmus   mocsarában   vergődő   ember   útját   Istenhez,   a   szerető,   bölcs   és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet

A   kötet   eleje   részletes   és   lebilincselő   ismertetése   a   mozgalom   fejlődésének   és   sikeres küzdelmének.   E   küzdelemben   egyértelműen   megmutatkozott   az   isteni   vezetés,   mely   a materializmus   megtörésére   irányult   e   csodás   mozgalom   által,   és   kételkedők,   tudósok számára   cáfolhatatlan   bizonyítékokkal   szolgált   -   a   durva   materializációs   jelenségektől   az igazi      magas      manifesztációkig.      "Csodás"      történések      sokasága      mellett      heves támadásokkal     kellett     szembenézniük,     miközben     fokozatosan     megnyílt     az     ég,     és hatalmas   és   tiszta   médiumokon   keresztül   megtörtént   a   fenséges   mennyei   adományok átadása.   A   médiumok   életének,   fejlődésének   és   fejlesztésének   bemutatása   híven   tükrözi a      jó      fa      -      jó      gyümölcs      krisztusi      intenciójának      megvalósulását.      Mindennek megkoronázásaként   az   egylet   elhunyt   vezetője   a   túlvilágról   jelentkezve   ad   egyedülálló "tájékoztatást".   A   tanítások   ragyogó   tisztasága,   erkölcsisége,   és   ereje   felbecsülhetetlen értékűvé teszi ez egyedülálló nagy művet, mely életre szóló élmény.

Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez 

Egyedülálló   megdöbbentő   intelem ,   mely   közel   140   éve   adatott   az   emberiség   számára figyelmeztetésül.   Fontossága   miatt   a   sugalmazó   szellemek   neveiket   is   nyilvánosságra hozzák.   A   mű   önmagáért   beszél,   igazságtartalmát   igen   nehéz   lenne   kétségbe   vonni, pedig   valószínűleg   igen   sokan   ezt   szívesen   teszik,   mivel   az   óvó   és   szeretetteli   intelem fokozatosan     megy     át     kendőzetlen     és     elrettentő     figyelmeztetésbe.     Ugyanakkor lelkiismeretünk    legbelül    harsogva    kiáltja:    ez    igaz,    ennek    igaznak    kell    lennie!    Messze túlmutat    mindenféle    ismert    vallási    közhelyen    és    hiedelmen,    mert    az    igazság    elemi erővel   töri   át   a   kételkedés   korlátait.   Aktualitását   a   mai   idők   félelmetes   előjelei   még   csak hangsúlyozzák.

Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről

E    terjedelmes    összevont    tartalomjegyzék    a    könyvek    eredeti    kiadására    vonatkozik. Hasznossága   abban   áll,   hogy   megkönnyíti   bizonyos   témák,   kérdéskörök   felkutatását   és tanulmányozását.

Médiumi élmények

A   szellemtani   irodalom   erkölcsbölcseleti   tanításai   mellett   fontos,   hogy   helyet   kapjon   ez   a könyv,     mely     a     legkiválóbb     magyar     médium     (Eszter)     személyes     élményein     és tapasztalatain   keresztül   bepillantást   enged   a   szellemi   kapcsolat   működésébe,   annak lelki    és    erkölcsi    aspektusainak    bemutatásával.    Nem    nélkülözi    a    személyességet,    a prófétai    kinyilatkoztatás    mikéntjének,    küzdelmeinek    és    szépségének    elénk    tárásával. Természetesen   a   médium   nem   próféta   (mert   Jézus   szavai   szerint   Keresztelő   János   volt az   utolsó   próféta),   de      személyes   élményein   keresztül   képet   kaphatunk   arról,   hogy   a „bibliai”   időkben   miként   szól   Isten   (követein   keresztül)   az   emberhez,   és   mi   módon   volt lehetséges a jövőbe látni álmok által, vagy extatikus állapotban.

SZELLEMTAN

„Én, mint tévelygő, gyenge, bűnös ember nem igényelhetek magamnak több szavahihetőséget, mint bármely más embertársam. Ezért nem várom el, hogy nekem vakon higgyenek. Egyet viszont elvárok: Azt az igazságot, ami nekem megadatott, azon az úton vizsgálják meg, amelyen én is megtaláltam. „A „Szellemek Könyvé”-nek a megjelenésével kezdődik a spiritiszta tudomány, melynek eddig csak szétszórt elemei voltak meg, anélkül, hogy ezek horderejét mindenki felfoghatta volna.” „Mi lesz a lélekkel a halál pillanatában? Ismét szellemmé válik, vagyis visszatér a szellemek világába, amit kis időre elhagyott.” „Mi a célja az újra való testet öltésnek? Az emberiség vezeklése, a javulásban való haladása. Miben nyilvánulna enélkül az igazságszolgáltatás?” „A kinyilatkoztatások és mennyei tanítások első pünkösddel való lezártnak tekintése tragikus tévhiedelem, mely igen súlyos következményekkel járt, és ellentmond Jézus ígéretének is (én veletek vagyok a világ végezetéig). Súlyos tévelygések, viszályok, háborúskodás és felekezeti megosztottság lett a máig ható következménye.”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET