ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával

A   könyv   egy   katolikus   pap   személyes   lenyűgöző   élményeit   mutatja   be,   aki   meghajolt   a tények   előtt   és   korábbi   aggodalmai   és   fenntartásai   ellenére   lelkes   hirdetőjévé   vált   az újkori   szellemi   mozgalomnak.   Megtapasztalván   a   szellemi   kapcsolat   létrejöttének   módját és   célját,   bemutatja   azokat   a   törvényszerűségeket,   melyek   az   emberiség   történetében mindig    is    jelenlévő    kapcsolatokat    előidézték    -    az    ószövetségi    prófétálástól    az    újkori spirituális jelenségekig. (400 oldal, ár:1200Ft+postaköltség)

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

Gyakorlati    hittankönyv    gondolkodó    hívők    és    keresők    részére.    A    harmadik    kijelentés műveire   építve   érthető   hihető   és   logikus   formában   ad   választ   a   teremtés,   születés   és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira. Az    első    Magyarországon    megjelent    -    a    spiritizmus    ismereteit    rendszerbe    foglaló    - hittankönyv,   mely   rendkívül   tömör   és   érdekes   formában   lebbenti   fel   a   fátylat   a   korábban hittitokként   definiált   kérdésekről.   Rövidségéhez   mérten   kimerítő   választ   ad   a   teljességről és a filozófiák mindez ideig megválaszolatlan kérdéseiről. (120 oldal, ár:800Ft+ postaköltség)

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak 

Magas   szintű,   teológiai   igényességgel   kidolgozott   könyv   (a   szerző   életműve)   a   hittitkokról ill.   azok   eddigi   téves   és   helytelen   értelmezéséről.   Teljességgel   a   Biblia   kinyilatkoztatásaira hagyatkozva   tételesen   végig   vezeti   az   eddigi   súlyos   hittani   tévedések   és   tévelygések   okát és   kiküszöbölésének   tantételeit.   Helyre   állítja   Isten   szeretetében   és   igazságosságában vetett   -   a   korábbi   hitromboló   tévedések   által   súlyosan   megrendült   -   hitet.   Ehhez   logikus rendszerbe foglalt hittanminősítő szempontokat definiál. (136 oldal, ár:1100 Ft+ postaköltség)

Emánuel szellem nyilatkozatai

A   szellembölcselet   egyik   leghatalmasabb   alkotása   1895-1905   között   keletkezett   médiumi úton   történő   szellemnyilatkozatként.   A   mű   enciklopédikus   jelleggel   egy   a   hit   és   filozófiai kérdésekben     felkészült     ember     (Forsboom     Bernát)     kérdéseire     adott     válaszokat tartalmazza.    Felöleli    az    emberi    lét,    a    szellembukás,    az    eredendő    bűn    tényleges mikéntjének    magyarázatát.    A    korlátos    emberi    fogalmakat    szétfeszítve    lenyűgözően érzékelteti   az   emberi   fogalmakon   túli   világ   és   az   ember   kapcsolatát,   múltját   jelenét   és jövőjét.    Válaszaiban    kimerítő    magyarázatot    ad    az    emberi    lét    valamennyi    kényes kérdésére,   mellyel   a   filózófia   és   a   hagyományos   hittanok   eddig   nem   tudtak   megbirkózni. A   szenvedés   és   testetöltés,   Isten   igazságosságát   látszólag   megkérdőjelező   sorskérdések, spirituális    jelenségek    és    törvényszerűségek    egyedülálló    leírásával    és    magyarázatával találkozhat   e   könyvben   az   igazságot   kereső   ember.   A   könyv   jól   érzékelteti   a   sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát. (378 oldal, ár: kötve 1500 Ft, fűzve kemény kötésben 1900 Ft.+ postaköltség)

MEGRENDELHETŐ KÖNYVEK

KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
REINER ÁGOSTON KERESZTÉNY HITTAN ÚTKERESŐKNEK A HITRŐL A MINDENSÉG PERSPEKTÍVÁJÁBAN ÉS A HÉTKÖZNAPOKBAN ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET