Krónikák I. könyve

1Krón 1
1Krón 1.1
Ádám, Szet, Enos,
1Krón 1.2
Kenán, Mahalaleel, Járed,
1Krón 1.3
Hénok, Metuselach, Lámech,
1Krón 1.4
Noé, Szem, Kám, Jáfet.
1Krón 1.5
Jáfet fiai: Gomer, Magog, a médek, Jáván, Tubál, Mesech és Tirász.
1Krón 1.6
Gomer fiai: Askenász, Rifát és Togorma.
1Krón 1.7
Jáván fiai: Elisa, Tarsis, a kittimek és a dananimok.
1Krón 1.8
Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán.
1Krón 1.9
Kus fiai: Szeba, Havila, Szabta, Ráma és Szabtecha. Ráma fiai: Seba és Dedán.
1Krón 1.10
Kus nemzette Nimródot, ő gyakorolt elsőnek hatalmat a földön.
1Krón 1.11
Micrajim leszármazottai a luditák, az anamiták, a lehabiták, a naftuchiták,
1Krón 1.12
a patruziták, a kaszluchiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok eredtek.
1Krón 1.13
Kánaán nemzette Szidont, az elsőszülöttet és Hetet,
1Krón 1.14
továbbá a jebuzitát, az amoritát, a gargazitát,
1Krón 1.15
a hivvitát, az arkitát és a szinitát,
1Krón 1.16
az arvaditát, a cemaritát és a hamitát.
1Krón 1.17
Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Arám. Arám fiai: Uc, Hul, Geter és Mesech.
1Krón 1.18
Arpachsád nemzette Selachot, Selach nemzette Ébert.
1Krón 1.19
Ébernek két fia született: az egyiknek a neve Peleg, mivel az ő idejében osztották fel a földet; a testvére neve Joktán.
1Krón 1.20
Joktán nemzette Almoládot, Selefet, Hacarmavetet és Jerachot,
1Krón 1.21
Hadorámot, Uzult, és Diklát,
1Krón 1.22
Ebált, Abimaelt, Sebát,
1Krón 1.23
Ofirt, Havilát és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai.
1Krón 1.24
Arpachsád, Selach,
1Krón 1.25
Éber, Peleg, Reu,
1Krón 1.26
Szerug, Nachor, Terach,
1Krón 1.27
Ábrám, vagyis Ábrahám.
1Krón 1.28
Ábrahám fiai: Izsák és Izmael.
1Krón 1.29
Nemzetségük a következő:
Izmael elsőszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszam,
1Krón 1.30
Misma, Duma, Massza, Hadad, Tema,
1Krón 1.31
Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai.
1Krón 1.32
Keturának, Ábrahám mellékfeleségének fiai: ő szülte Szimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Jisbakot és Suachot. Joksán fiai: Seba és Dedán.
1Krón 1.33
Midián fiai: Efa, Efer, Hanoch, Abida és Eldaa. Ezek mind Ketura fiai.
1Krón 1.34
Ábrahám Izsákot nemzette. Izsák fiai: Ézsau és Izrael.
1Krón 1.35
Ézsau fiai: Elifász, Reuel, Jeus, Jalam és Korach.
1Krón 1.36
Elifász fiai: Temán, Omár, Cefi, Gatam, Kenász, Timna és Amalek.
1Krón 1.37
Reuel fiai: Nachat, Szerách, Samma és Miza.
1Krón 1.38
Szeir fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ecer és Disán.
1Krón 1.39
Lotán fiai: Hori és Homám és Lotán nővére, Timna.
1Krón 1.40
Sobál fiai: Alján, Manachát, Ebal, Sefi és Onam. Cibeon fia: Aja és Ana.
1Krón 1.41
Ana fia: Dison. Dison fiai: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.
1Krón 1.42
Ecer fiai: Bilhán, Szaaván, Jaakán. Dison fiai: Uc és Arán.
1Krón 1.43
Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielőtt Izrael fiainak királyuk lett volna: Bela, Beor fia; városát Dinhabának hívták.
1Krón 1.44
Bela halála után Jobáb, a bocrai Szerach fia uralkodott helyette mint király.
1Krón 1.45
Amikor Jobáb meghalt, helyette a temaniták földjéről származó Husám uralkodott királyként.
1Krón 1.46
Husám halála után Adad uralkodott helyette mint király, annak a Badadnak a fia, aki a midiánitákat Moáb mezején megverte. Városát Avitnak hívták.
1Krón 1.47
Adad halála után a maszrekai Szamla uralkodott helyette királyként.
1Krón 1.48
Szamla halála után a Rechobot-han-Nacharból származó Saul uralkodott helyette mint király.
1Krón 1.49
Saul halála után Baal-Hanan, Achbor fia uralkodott helyette királyként.
1Krón 1.50
Baal-Hanan halála után Hadad uralkodott helyette mint király. Városát Painak hívták. Feleségének neve Mehetabeel, aki a Me-Szahabból való Matred lánya volt.
1Krón 1.51
Hadad halála után törzsfőnökök léptek fel Edomban: Timna törzsfője, Alja törzsfője, Jetet törzsfője,
1Krón 1.52
Oholibama törzsfője, Ela törzsfője, Pinon törzsfője,
1Krón 1.53
Kenász törzsfője, Temán törzsfője, Mibcár törzsfője,
1Krón 1.54
Magdiel törzsfője, Irám törzsfője. Ezek voltak Edom törzsfőnökei.
1Krón 2
1Krón 2.1
Izraelnek ezek a fiai: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár, Zebulun,
1Krón 2.2
Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser.
1Krón 2.3
Júda fiai: Er, Onan és Sela, ez a három a kánaáni Bat-Suától született. Er, az elsőszülött nem volt kedves az Úr szemében, ezért meghalt.
1Krón 2.4
A menye, Támár szülte neki Perect és Szerachot. Júdának összesen öt fia volt.
1Krón 2.5
Perec fiai: Hecron és Hamul.
1Krón 2.6
Szerach fiai: Zimri, Etán, Hemmán, Kalkol és Darda; összesen öt.
1Krón 2.7
Karmi fiai: Achár, aki bajba hozta Izraelt, mivel átok alá vetett dolgot tulajdonított el.
1Krón 2.8
Etán fia: Azarja.
1Krón 2.9
Hecron fiai, akik tőle születtek: Jerachmeel, Rám és Kelubáj.
1Krón 2.10
Rámtól származott Aminadab, Aminadabtól származott Nachson, Júda fiainak a feje.
1Krón 2.11
Nachsontól származott Szalma, Szalmától származott Boász,
1Krón 2.12
Boásztól származott Obed, Obedtől származott Izáj;
1Krón 2.13
Izájtól származtak: az elsőszülött Eliáb volt, a második Abinadab, a harmadik Sima,
1Krón 2.14
a negyedik Netáneel, az ötödik Raddaj,
1Krón 2.15
a hatodik Ocem, a hetedik Dávid.
1Krón 2.16
Nővéreik: Ceruja és Abigail. Ceruja fiai: Abisáj, Joáb és Azael, hárman.
1Krón 2.17
Abigail Amazát szülte. Amaza apja az izmaelita Jeter volt.
1Krón 2.18
Kálebtől, Hecron fiától származott Azuba, Isa és Jeriot. A fiaik: Jeser, Sobab és Ardon.
1Krón 2.19
Amikor Azuba meghalt, Káleb feleségül vette Efratát, s az Hurt szülte neki.
1Krón 2.20
Hur fia Uri volt, Uri fia Becaleel.
1Krón 2.21
Ezután Hecron egybekelt Machirnak, Gileád apjának a leányával. Hatvanéves volt, amikor feleségül vette. Az Szegubot szülte neki.
1Krón 2.22
Szegub Jairt nemzette, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén.
1Krón 2.23
Azután megszerezte Gesurt és Aramot, Jair sátorfalvait, Kenatot és leányvárosait, összesen hatvan települést. Mindezek Machirnak, Gileád apjának fiaié voltak.
1Krón 2.24
Hecron halála után Káleb bement Efratához, apjának, Hecronnak a feleségéhez. Ez Aschurt, Tekoa apját szülte neki.
1Krón 2.25
Jerachmeelnek, Hecron elsőszülöttének fiai: Rám, az elsőszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem, Achija.
1Krón 2.26
Jerachmeelnek volt még egy Atara nevű felesége is. Ő volt Onam anyja.
1Krón 2.27
Rámnak, Jerachmeel elsőszülöttének a fiai: Maac, Jamin és Eker.
1Krón 2.28
Onam fiai Sammáj és Jada voltak, Sammáj fiai pedig Nadab és Abisur.
1Krón 2.29
Abisur feleségének a neve Abichail volt. Ő szülte neki Achbánt és Molidot.
1Krón 2.30
Nadab fiai: Szeled és Efraim. Szeled utód nélkül halt meg.
1Krón 2.31
Efraim fia: Jisi. Jisi fia: Sesán. Sesán fia: Achláj.
1Krón 2.32
Jedánnak, Sammáj testvérének a fiai: Jeter és Jonatán. Jeter utód nélkül halt meg.
1Krón 2.33
Jonatán fiai: Pelet és Zaza. Ezek voltak Jerachmeel fiai.
1Krón 2.34
Sesánnak nem voltak fiai, csak lányai. Sesánnak volt egy Jarcha nevű egyiptomi rabszolgája.
1Krón 2.35
Sesán a lányát Jarchához, a rabszolgájához adta feleségül, s az Attájt szülte neki.
1Krón 2.36
Attáj fia volt Nátán, Nátán fia Zabad,
1Krón 2.37
Zabad fia Eflál, Eflál fia Obed,
1Krón 2.38
Obed fia Jehu, Jehu fia Azarja,
1Krón 2.39
Azarja fia Helec, Helec fia Eleáza,
1Krón 2.40
Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum,
1Krón 2.41
Sallum fia Jekamja, Jekamja fia Elisáma.
1Krón 2.42
Kálebnek, Jerachmeel testvérének fiai: Mesa, az elsőszülött. Ő volt Zif apja. Fia Maresa volt, Hebron apja.
1Krón 2.43
Hebron fiai: Korach, Tapuach, Rekem és Sema.
1Krón 2.44
Sema nemzette Rachámot, Jorkeám apját. Rekem nemzette Sammájt.
1Krón 2.45
Sammáj fia Maon volt, Maon pedig Betcur apja volt.
1Krón 2.46
Efa, Káleb mellékfelesége szülte Háránt, Mocát és Gázeszt. Hárán Gázeszt nemzette.
1Krón 2.47
Jachdaj fiai: Regem, Jotám, Gesám, Pelet, Efa és Saaf.
1Krón 2.48
Káleb mellékfelesége, Maacha szülte Sebert és Tirchánát.
1Krón 2.49
Ő szülte Saafot, Madmanna apját, Sevát, Machbena apját és Gibea apját. Káleb leánya Achsa volt.
1Krón 2.50
Ezek Káleb fiai.
Hurnak, Efrata elsőszülöttének fiai: Sobál, Kirját-Jearim apja;
1Krón 2.51
Szalma, Betlehem apja és Háref, Bet-Gáder apja.
1Krón 2.52
Sobálnak, Kirját-Jearim apjának ezek voltak a fiai: Haroe, a manacatiták fele
1Krón 2.53
és a Kirját-Jearim-beliek, a jitriták, a putiták, a sumatiták és a misraititák nemzetsége. Tőlük származnak a coreatiták és az estaoliták.
1Krón 2.54
Szalma fiai: Betlehem, a netopatiták, Atrot, Bet-Joáb, a manachatiták fele, a coreatiták.
1Krón 2.55
A szofriták nemzetsége, akik Jábecben laknak, a tireatiták, a simeatiták és a szuchatiták. Ezek a keniták, akik Hamatból jöttek, tőlük származik Recháb házanépe.
1Krón 3
1Krón 3.1
Dávid fiai, akik Hebronban születtek: Amnon, az elsőszülött, aki a jiszreeli Achinoamtól született. A második Dániel, a kármeli Abigailtól,
1Krón 3.2
a harmadik Absalom, Maachának, Talmaj gesuri király leányának a fia, a negyedik Adonija, Haggit fia,
1Krón 3.3
az ötödik az Abitáltól született Sefatja, a hatodik az Egla nevű feleségétől származó Jitreám.
1Krón 3.4
Hebronban hatan születtek. Ott hét évig és hat hónapig uralkodott királyként. Harminchárom évig uralkodott - mint király - Jeruzsálemben.
1Krón 3.5
Jeruzsálemben ezek születtek: Simea, Sobáb, Nátán és Salamon, ez a négy Bat-Suától, Amiel leányától.
1Krón 3.6
Azonkívül Jibdár, Elisama, Elifelet,
1Krón 3.7
Nogach, Nefeg, Jafia,
1Krón 3.8
Elisama, Eljada és Elifelet, kilencen.
1Krón 3.9
Ezek Dávid fiai, a mellékfeleségek fiain kívül, a nővérük Támár.
1Krón 3.10
Salamon fia Rechabeám, ennek fia Abija, ennek fia Aza, ennek fia Jehosafát,
1Krón 3.11
ennek fia Jorám, ennek fia Achaszja, ennek fia Joás,
1Krón 3.12
ennek fia Amacja, ennek fia Azarja, ennek fia Jotam,
1Krón 3.13
ennek fia Acház, ennek fia Hiszkija, ennek fia Manassze,
1Krón 3.14
ennek fia Amon, ennek fia Jozija.
1Krón 3.15
Jozija fiai: az elsőszülött Jochanan, a második Jojachim, a harmadik Cidkija, a negyedik Sallum.
1Krón 3.16
Jojakim fiai: a fia Jechonja és ennek a fia Cidkija.
1Krón 3.17
A fogoly Jechonja fia: Sealtiel. Az ő fiai:
1Krón 3.18
Malkiram, Pedaja, Seneacár, Jekámja, Hosama és Nedabja.
1Krón 3.19
Pedaja fiai: Zerubbabel és Simi. Zerubbabel fiai: Mesullam és Hananja, továbbá nővérük, Selomit.
1Krón 3.20
Messullam fiai: Hasuba, Ohel, Berechja, Haszadja, Jusab-Hezed, öten.
1Krón 3.21
Hananja fiai: Pelatja és Jesaja, ennek a fia Rafeja, ennek a fia Arnan, ennek a fia Obadja, ennek a fia Szechanja.
1Krón 3.22
Szechanja fiai: Semaja, Hattus, Jigeál, Bariach, Nearja és Safat, hatan.
1Krón 3.23
Nearja fiai: Eljoenáj, Hiszkija és Aszrikám, hárman.
1Krón 3.24
Eljoenáj fiai: Hodajvahu, Eljasib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja, Anani, heten.
1Krón 4
1Krón 4.1
Júda fiai: Perec, Hecron, Karmi, Hur és Sobál.
1Krón 4.2
Reaja, Sobál fia Jachatot nemzette. Jachat fiai: Achumaj és Lahad. Ezek a coreatiták nemzetségei.
1Krón 4.3
Ezek: Abi-Etam, Jiszreel, Jisma és Jidbas, nővérük neve Haclelponi.
1Krón 4.4
Penuel Gedor apja volt, Ezer pedig Husa apja. Ezek Hurnak, Efrata elsőszülöttének, Betlehem apjának a fiai.
1Krón 4.5
Asechurnak, Tekoa apjának két felesége volt: Helea és Naara.
1Krón 4.6
Naara szülte neki Asuzámot, Hefert, a timnitákat és az achastitákat. Ezek Naara fiai.
1Krón 4.7
Helea fiai: Ceret, Cohár és Etnana.
1Krón 4.8
Koc nemzette Anubot és Haccobebát, továbbá Acharchelnek, Harum fiának nemzetségeit.
1Krón 4.9
Jabec történetesen tekintélyesebb lett, mint testvérei. Anyja a Jabec nevet adta neki, mert úgymond: "fájdalommal szültem."
1Krón 4.10
Jabec így fohászkodott Izrael Istenéhez: "Áldj meg engem, és növeld területemet, legyen velem a kezed, és tartsd távol tőlem a csapást, hogy baj nélkül éljek". Isten megadta neki, amiért imádkozott.
1Krón 4.11
Káleb, Sucha testvére, Mechirt nemzette. Ez Eston apja.
1Krón 4.12
Eston nemzette Bet-Rafát, Pazeachot és Techinnát, Ir-Nachas apját és a kenizita Ezelen testvérét. Ezek a reachabiak.
1Krón 4.13
Kena fiai: Otniel és Szerája, Otniel fiai: Hatat és Meonotáj.
1Krón 4.14
Meonotáj nemzette Ofrát, Szeraja nemzette Joábot, Ge-Harasim apját. Ők kovácsok voltak.
1Krón 4.15
Jefunne fiának, Kálebnak a fiai: Ir, Ela és Naam. Ela fia: Kenász.
1Krón 4.16
Jehalleel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Azareel.
1Krón 4.17
Ezra fiai: Jeter, Mered, Efer és Jakon. Ezután a felesége szülte Mirjamot, Sammájt és Jisbát, Estemoa apját.
1Krón 4.18
Júdeai felesége szülte Jeredet, Gedor apját, Hébert, Szocho apját és Jekutielt, Szanoach apját. Ezek Bitjának, a fáraó lányának fiai, akit Mered feleségül vett.
1Krón 4.19
Hodia feleségének a fiai, aki Nachamnak, a garmita Keila és a maachatita Estemoa apjának volt a nővére.
1Krón 4.20
Simon fiai Amnon, Rinna, Ben-Hanan és Tilon. Jisi fiai: Zsochet és Ben-Zsochet.
1Krón 4.21
Júda fiának, Selának a fiai: Er, Recha apja és Lada, Maresa apja, valamint a betasbeai bisszuskészítők házának nemzetségei,
1Krón 4.22
Jokim, a koszebai emberek, továbbá Joás és Szaraf, akik Moábban nősültek, és visszatértek Betlehembe. (Ezek a történetek nagyon régiek.)
1Krón 4.23
Ezek a fazekasok, Natejim és Gedera lakói. Ott laktak a királynál, az ő műhelyébe szegődtek el.
1Krón 4.24
Simeon fiai: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach és Saul.
1Krón 4.25
Ennek a fia Sallum, ennek a fia Mibszám, ennek a fia Misma.
1Krón 4.26
Misma fiai: a fia Hammuel, ennek a fia Zakkur, ennek a fia Simi.
1Krón 4.27
Siminek tizenhat fia és hat lánya volt. Testvéreinek azonban nem volt sok gyermekük. Egész nemzetségük nem szaporodott úgy, mint Júda fiai.
1Krón 4.28
Ők Beersebában, Moladában, Hacar-Sualban,
1Krón 4.29
Bilhában, Ecenben, Toladban,
1Krón 4.30
Betuelben, Hormában, Ciklagban,
1Krón 4.31
Bet-Markabotban, Hacar-Szuszinban, Bet-Biriben, Saarimban laktak. Ezek voltak a városaik Dávid trónra lépéséig.
1Krón 4.32
Falvaik: Etam, Aim, Rimmon, Tochen és Asan, öt helység,
1Krón 4.33
és a városaik környékén levő minden falu egészen Baalátig. Ott laktak és tömörültek össze.
1Krón 4.34
Mesobab, Jamlech, Josa, Amacjának a fia,
1Krón 4.35
Joel, Jehu, Josibiának, Aziel fiának, Szerajának a fia,
1Krón 4.36
Eljoenáj, Jaakoba, Jesokhaja, Azia, Abdiel, Jezimiel, Benaja,
1Krón 4.37
Ziza, Ben-Simi, Ben-Allon, Ben-Jedaja, Ben-Simri, Ben-Semaja.
1Krón 4.38
Ezek név szerint nemzetségeik főemberei. Családjaik nagyon kiterjedtek voltak.
1Krón 4.39
Ezért elvonultak a gerari hágóhoz, a völgy keleti részéig, hogy legelőt keressenek barmaiknak.
1Krón 4.40
Találtak is kövér, jó legelőt. A föld mindkét irányban tágas, nyugodt és békés volt. Azelőtt kámiták laktak rajta.
1Krón 4.41
A név szerint felsorolt emberek Hiszkijának, Júda királyának idejében kivonultak, s elpusztították azoknak a sátrait és kunyhóit, akiket ott találtak. Betöltötték rajtuk az átkot mind a mai napig, s letelepedtek a helyükre. Ott ugyanis jó legelő volt barmaik számára.
1Krón 4.42
Simeon fiai közül némelyek a Szeir-hegységbe vonultak. Összesen ötszáz férfi. Pelatja, Neárja, Refaja és Uziel, Jisi fiai voltak a vezetőik.
1Krón 4.43
Megverték az elűzött amalekiták maradékát, s ott laknak mind a mai napig.
1Krón 5
1Krón 5.1
Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai. Ő volt igazában az elsőszülött, de mivel beszennyezte apja ágyát, elsőszülöttségi jogát Józsefnek, Izrael fiának fiai kapták. Ruben nemzetsége tehát elvesztette elsőszülöttségi jogát,
1Krón 5.2
s Júda lett a legerősebb testvérei között. Az uralkodó belőle került ki, míg az elsőszülöttségi jog Józsefé maradt.
1Krón 5.3
Rubennek, Izrael elsőszülöttének fiai: Hénoch, Pallu, Hecron és Karmi.
1Krón 5.4
Joel fiai: az ő fia Semaja, ennek a fia Gog, ennek a fia Simi,
1Krón 5.5
ennek a fia Micha, ennek a fia Reaja, ennek a fia Baal,
1Krón 5.6
ennek a fia Beera, akit Asszíria királya, Tiglatpilezer fogságba hurcolt. Ez főember volt, Ruben fiai között.
1Krón 5.7
Testvérei nemzetségeik szerint, ahogy származásuknak megfelelően a nemzetségek jegyzékében szerepelnek: Az első Jejel, azután Zekarjahu,
1Krón 5.8
Bela, Azának a fiai, aki Joel fiának, Semának volt a fia.
Ő maga Aroerben lakott a Nébóig és Baal-Meonig.
1Krón 5.9
Lakóhelye kelet felé az Eufrátesz folyóig terjedő pusztaság széléig nyúlt. Gileádban számos csordája volt.
1Krón 5.10
Saul idejében megverték a hagritákat, akik el is pusztultak a kezük alatt. Ekkor beköltöztek sátraikba Gileád egész keleti felén.
1Krón 5.11
Gád fiai, akik velük szemben, Básán földjén laktak, egészen Szalkháig:
1Krón 5.12
az első Joel, a második Safam, továbbá Janaj és Safat Básánban.
1Krón 5.13
Testvéreik családjuk szerint: Michael, Mesullam, Seba, Joráj, Jachán, Szia és Éber, heten.
1Krón 5.14
Ezek voltak Abichail fiai: Ben-Huri, Ben-Jaroach, Ben-Gileád, Ben-Michael, Ben-Jesisáj, Ben-Jachdo, Ben-Busz.
1Krón 5.15
Achi, Guni fiának, Abdielnek a fia volt a család feje.
1Krón 5.16
Gileádban laktak, Básánban és leányvárosaiban, valamint a Szirjon összes legelőjén, a szélső határokig.
1Krón 5.17
Jotánnak, Júda királyának idejében mind összetömörültek.
1Krón 5.18
Ruben és Gád fiai, továbbá Manassze fél törzse bátor katonák voltak, pajzsot és kardot viseltek, íjat feszítettek és jártasak voltak a hadakozásban; 44 760 hadviselésre alkalmas emberük
1Krón 5.19
háborút folytatott a hagritákkal, Jeturral, Nafissal és Nodaddal.
1Krón 5.20
Segítséget is találtak velük szemben, s így a hagritákat szövetségeseikkel együtt leigázták. Harc közben Istenhez fohászkodtak, s ő meghallgatta őket, mivel bíztak benne.
1Krón 5.21
Elvitték minden nyájukat: 50000 tevét, 250000 juhot, 2000 szamarat és 100000 embert.
1Krón 5.22
Azonkívül sokan elestek, mivel Isten irányította a harcot. Ezután a helyükre telepedtek, egészen a fogságig.
1Krón 5.23
Manassze fél törzsének fiai Básán és Baal-Hermon, a Szanir- és a Hermon-hegy között fekvő területen laktak. Sokan voltak.
1Krón 5.24
A családfőik: Efer, Jisi, Eliel, Aszriel, Jirmeja, Hodavja és Jaachdiel, bátor férfiak, tekintélyes emberek, a családok fejei.
1Krón 5.25
De hűtlenül elhagyták atyáik Istenét, s a föld népének isteneihez szegődtek, amelyeket Isten a szemük láttára megsemmisített.
1Krón 5.26
Ezért Izrael Istene feltüzelte Asszíria királyának, Pulnak és Asszíria királyának, Tiglatpilezernek a lelkét. Ez elhurcolta Rubent, Gádot és Manassze törzsének felét, s elvitte őket Halachba, Hábor mellé a Gozán folyóhoz. Még ma is ott vannak.
1Krón 5.27
Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári.
1Krón 5.28
Kehát fiai: Amram, Jichár, Hebron és Uziel.
1Krón 5.29
Amram fiai: Áron, Mózes és Mirjam. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár.
1Krón 5.30
Eleazár nemzette Pinchászt, Pinchász nemzette Abisuhát,
1Krón 5.31
Abisuha nemzette Bukkit, Bukki nemzette Uzit,
1Krón 5.32
Uzi nemzette Zerachját, Zerachja nemzette Merajotot,
1Krón 5.33
Merajot nemzette Amarját, Amarja nemzette Ahitubot,
1Krón 5.34
Ahitub nemzette Cádokot, Cádok nemzette Ahimaact,
1Krón 5.35
Ahimaac nemzette Azarját, Azarja nemzette Jochanánt,
1Krón 5.36
Jochanán nemzette Azariát, ez volt a papja a háznak, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített.
1Krón 5.37
Azarja nemzette Amarját, Amarja nemzette Ahitubot,
1Krón 5.38
Ahitub nemzette Cádokot, Cádok nemzette Sallumot,
1Krón 5.39
Sallum nemzette Hilkiját, Hilkija nemzette Azarját,
1Krón 5.40
Azarja nemzette Szeraját, Szeraja nemzette Jehocadakot.
1Krón 5.41
Jehocadaknak el kellett mennie, amikor az Úr Nebukadnezárral fogságba hurcoltatta Júdát és Jeruzsálemet.
1Krón 6
1Krón 6.1
Lévi fiai: Gersom, Kehát és Merári.
1Krón 6.2
Ezek Gersom fiainak nevei: Libni és Simi.
1Krón 6.3
Kehát fiai: Amram, Hichár, Hebron és Uziel.
1Krón 6.4
Merári fiai: Machli és Musi. Ezek Lévi leszármazottai apjuk szerint.
1Krón 6.5
Gersomtól: a fia Libni, ennek a fia Jachát, ennek a fia Zimma,
1Krón 6.6
ennek a fia Joach, ennek a fia Iddo, ennek a fia Zerach, ennek a fia Jeatraj.
1Krón 6.7
Kehát fiai: a fia Aminadab, ennek a fia Korach, ennek a fia Asszir,
1Krón 6.8
ennek a fia Elkána, ennek a fia Ebjasaf, ennek a fia Asszir,
1Krón 6.9
ennek a fia Tachát, ennek a fia Uriel, ennek a fia Uzija, ennek a fia Saul.
1Krón 6.10
Elkánának a fiai: Amazáj és Achimot;
1Krón 6.11
ennek a fia Elkána, ennek a fia Cafáj, ennek a fia Nachát,
1Krón 6.12
ennek a fia Eljáb, ennek a fia Jerochám, ennek a fia Elkána.
1Krón 6.13
Elkánának a fiai: Sámuel, az elsőszülött és Abija, a második.
1Krón 6.14
Merári fiai: Machli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simi, ennek a fia Uza,
1Krón 6.15
ennek a fia Simea, ennek a fia Haggia, ennek a fia Azaja.
1Krón 6.16
Ezek azok, akiket Dávid az Úr házában az ének ápolására rendelt azután, hogy a láda nyugalmat talált.
1Krón 6.17
Énekléssel szolgáltak a megnyilatkozás sátorának hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette Jeruzsálemben az Úr házát. Az előírásoknak megfelelően látták el a szolgálatot.
1Krón 6.18
Ezek voltak a szolgálattevők és fiaik: Kehát fiainak a fiai közül: Hemán, az énekes, aki Joelnek volt a fia, az Sámuel fia,
1Krón 6.19
az Elkána fia, az Jerochán fia, az Eliel fia, az Toach fia,
1Krón 6.20
az Cuf fia, az Elkána fia, az Machát fia, az Amazáj fia,
1Krón 6.21
az Elkána fia, az Joel fia, az Azarja fia, az Cefanja fia,
1Krón 6.22
az Tachát fia, az Asszir fia, az Ebjaszaf fia, az Korach fia,
1Krón 6.23
az Jichár fia, az Kehát fia, az Lévi fia, Izrael fiáé.
1Krón 6.24
A testvére, Aszaf állt a jobbján: Aszaf Berechjahunak a fia, aki Simeának volt a fia,
1Krón 6.25
az meg Michael fia, az Baazeja fia, az Malkia fia,
1Krón 6.26
az Etni fia, az Zearch fia, az Adja fia,
1Krón 6.27
az Etán fia, az Zimma fia, az Simi fia,
1Krón 6.28
az Jachát fia, az Gersomnak, Lévi fiának a fia.
1Krón 6.29
Testvéreik, Merárinak a fiai álltak bal felől: Etán, aki Kisinak volt a fia, az Abdi fia, az Malluch fia,
1Krón 6.30
az Hasabja fia, az Amacja fia, az Hilkija fia,
1Krón 6.31
az Amci fia, az Bani fia, az Semer fia,
1Krón 6.32
az Machli fia, az Musi fia, az Merárinak, Lévi fiának a fia.
1Krón 6.33
Testvéreiknek, a levitáknak az volt a feladatuk, hogy Isten lakóháza körül minden szolgálatot ellássanak.
1Krón 6.34
Áron és fiai pedig bemutatták az áldozatot az égőáldozat oltárán és az illatáldozat oltárán. (Az ő feladatuk volt) a szentély szolgálata és az engesztelés Izraelért, ahogyan Mózes, az Isten szolgája elrendelte.
1Krón 6.35
Ezek Áron fiai: a fia Eleazár, ennek a fia Pinchász, ennek a fia Abisua,
1Krón 6.36
ennek a fia Bukki, ennek a fia Uzi, ennek a fia Zerachja,
1Krón 6.37
ennek a fia Merajot, ennek a fia Amarja, ennek a fia Achitub,
1Krón 6.38
ennek a fia Cádok, ennek a fia Achimaac.
1Krón 6.39
Ezek voltak a lakóhelyeik településeik határai szerint: Áron fiainak, akik Kehát nemzetségéhez tartoztak, (mivel a sorsvetés nekik juttatta)
1Krón 6.40
nekik adták Júda földjén Hebront a körülötte elterülő legelőkkel együtt,
1Krón 6.41
de szántóföldet és a hozzá tartozó tanyákat Kálebnek, Jefunne fiainak adták.
1Krón 6.42
Ezenkívül Áron fiai kapták Hebront, a menedékvárost, továbbá Libnát a legelőivel együtt, valamint Jattirt és Estemoát legelőivel,
1Krón 6.43
Hilászt legelőivel, Debirt legelőivel,
1Krón 6.44
Asant legelőivel, Bet-Semest legelőivel.
1Krón 6.45
Benjamin törzséből Gebát legelőivel, Alemet legelőivel, Anatótot a legelőivel. Városaik száma összesen tizenhármat tett ki.
1Krón 6.46
Kehát fiainak, akik még megmaradtak a törzs nemzetségeiből, Manassze törzséből sorsvetéssel tíz várost (juttattak).
1Krón 6.47
Gersom fiainak - nemzetségeikhez mérten - tizenhárom várost adtak Isszachár törzséből, Áser törzséből, Naftali törzséből.
1Krón 6.48
Merári fiainak nemzetségeik szerint tizenkét várost (juttatott) a sorsvetés, Ruben törzséből, Gád törzséből és Zebulun törzséből.
1Krón 6.49
Izrael fiai átadták a levitáknak a városokat legelőikkel együtt.
1Krón 6.50
Átadták nekik sorsvetéssel Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjamin fiainak törzséből ezeket a városokat, név szerint megnevezve.
1Krón 6.51
Kehát fiai nemzetségeinek - az ő területük városai Efraim törzséből valók voltak -,
1Krón 6.52
nekik adták a menedékvárosokat, Szichemet a legelőivel Efraim hegyén, Gézert a legelőivel,
1Krón 6.53
Jokmeámot a legelőivel, Bet-Horont a legelőivel,
1Krón 6.54
Ajalont a legelőivel, Gat-Rimmont legelőivel.
1Krón 6.55
Manassze fél törzséből Anert a legelőivel, Bileámot a legelőivel, azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még megmaradtak.
1Krón 6.56
Gersom fiainak (adták) Manassze fél törzse nemzetségeiből Golánt Básánban a legelőivel, és Astarotot a legelőivel.
1Krón 6.57
Isszachár törzséből Kedest a legelőivel, Daberátot a legelőivel,
1Krón 6.58
Ramotot a legelőivel, és Anemet a legelőivel.
1Krón 6.59
Áser törzséből Masalt a legelőivel, Abdont a legelőivel,
1Krón 6.60
Hukokot a legelőivel, Rechobot a legelőivel.
1Krón 6.61
Naftali törzséből Kedest Galileában a legelőivel, Hammont a legelőivel, és Kirjataimot a legelőivel.
1Krón 6.62
Merári többi fia (kapta) Zebulun törzséből Rimmont legelőivel. Tábort legelőivel,
1Krón 6.63
a Jordánon túl Jerikó közelében a Jordántól keletre Ruben törzséből Becert a pusztában a legelőivel, Jachcát a legelőivel,
1Krón 6.64
Kedemotot a legelőivel és Meffaatot a legelőivel.
1Krón 6.65
Gád törzséből Ramotot Gileádban a legelőivel, Machanaimot a legelőivel,
1Krón 6.66
Hesbont a legelőivel és Jázert a legelőivel.
1Krón 7
1Krón 7.1
Isszachár fiai: Tola, Pua, Jasub és Simron, négyen.
1Krón 7.2
Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt.
1Krón 7.3
Uzi fia: Jiszrachja. Jiszrachja fiai: Michael, Obadja, Joel és Jiszchija, összesen öt családfő.
1Krón 7.4
Hozzájuk (tartozott) még 36 000 vitéz férfi, nemzetségeik és családjaik szerint. Ugyanis sok feleségük és gyermekük volt.
1Krón 7.5
Isszachár nemzetségeiből való testvéreik mind bátor harcosok voltak. Mind a 87 000 egy csoportba tartozott.
1Krón 7.6
Benjamin fiai: Bela, Becher, Jediael, hárman.
1Krón 7.7
Bela fiai: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot és Iri, öten családfők, vitéz férfiak, összesen 22 034.
1Krón 7.8
Becher fiai: Zemira, Joás, Eliezer, Eljoenáj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot és Alemet. Ezek mind Becher fiai;
1Krón 7.9
családfők, vitéz férfiak, nemzetségeik szerint tömörülve, 22
1Krón 7.10
Jediael fia: Bilhán. Bilhán fiai: Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaána, Zetán, Tarsis, Ahisachár.
1Krón 7.11
Ezek mind Jediael fiai; családfők, vitéz férfiak, 17 200-an vonultak harcba a sereggel.
1Krón 7.12
Suppim és Huppim. Ir fiai: Husim, ennek a fia Acher.
1Krón 7.13
Naftali fiai: Jachaciel, Guni, Jecer, Sallum. Ezek Bilha fiai.
1Krón 7.14
Manassze fiai: Aszriel, akit Arám mellékfelesége szült. Ő szülte Machirt, Gileád apját.
1Krón 7.15
Machir feleséget vett Huppimnak és Suppimnak. Nővérének a neve Maacha volt. A másodiknak a neve Celofechád. Celofechádnak csak lánya született.
1Krón 7.16
Maacha, Machir felesége fiút szült, és Peresnek nevezte. Testvérét Seresnek hívták, a fiai meg Ulám és Rekem voltak.
1Krón 7.17
Ulám fia: Bedán. Ezek Gileádnak a fiai, aki Machirnak, Manassze fiának volt a fia.
1Krón 7.18
A nővére, Melchat szülte Ishodot, Abiezert és Machlát.
1Krón 7.19
Semida fiai: Achján, Sekem, Likhi és Aniam.
1Krón 7.20
Efraim fiai: Sutelach, ennek a fia Bered, ennek a fia Tachat, ennek a fia Eleada, ennek a fia Tachat,
1Krón 7.21
ennek a fia Zabad, ennek a fia Sutelach, továbbá Ezer és Eleád. Gát lakói megölték őket, mert lementek, hogy elrabolják állataikat.
1Krón 7.22
Apjuk, Efraim sokáig gyászolta őket. Testvérei eljöttek, hogy vigasztalják.
1Krón 7.23
Azután újra együtt volt feleségével, az fogant és fiút szült, s Beriának nevezte el, mivel - úgymond - "a házamban baj van".
1Krón 7.24
A lánya Seera volt. Ő építette Bet-Horont, a felső és alsó várost, valamint Uzen-Seerát.
1Krón 7.25
A fia volt Refach, ennek a fia Sutelach, ennek a fia Tachán,
1Krón 7.26
ennek a fia Ládán, ennek a fia Ammihud, ennek a fia Elisama,
1Krón 7.27
ennek a fia Nun, ennek a fia Józsue.
1Krón 7.28
Birtokuk és lakóhelyük keletre Bétel és leányvárosai, egészen Naaránig, nyugatra meg Gezer és leányvárosai, sőt még Aja és leányvárosai is.
1Krón 7.29
Manassze fiainak hatalmában voltak: Bet-Seán és leányvárosai, Tanach és leányvárosai, Megiddo és leányvárosai, Dor és leányvárosai. Ezekben laktak Józsefnek, Izrael fiának a fiai.
1Krón 7.30
Áser fiai: Jimna, Jisva, Jisvi, Beria, és Zerach volt a nővérük.
1Krón 7.31
Beria fiai: Héber és Malkiel. Ez volt Birzait apja.
1Krón 7.32
Héber nemzette Jáfletet, Semert, Hotamot és ennek nővérét, Suát.
1Krón 7.33
Jáflet fiai: Pazach, Bimhal és Asvat. Ezek Jáflet fiai.
1Krón 7.34
Testvérének, Semernek a fiai: Rohga, Hubba és Aram.
1Krón 7.35
Testvérének, Helemnek a fiai: Cofach, Jimna, Seles és Amal.
1Krón 7.36
Cofach fiai: Szuach, Harnefer, Sual, Beri, Jimra,
1Krón 7.37
Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitrán és Beera.
1Krón 7.38
Jitrán fiai: Jefunne, Piszpa és Ara.
1Krón 7.39
Ulla fiai: Arach, Haniel és Ricja.
1Krón 7.40
Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott bátor férfiak, főnökök és főemberek. Számba vették őket és egyesültek a hadjáratra, a háborúra. Számuk 26000 férfit tett ki.
1Krón 8
1Krón 8.1
Benjamin nemzette Belát, az elsőszülöttet, Asobelt, a másodikat, Asirámot, a harmadikat,
1Krón 8.2
Nochát, a negyediket és Rafát, az ötödiket.
1Krón 8.3
Bela fiai voltak: Addár, Gera, Ehud apja,
1Krón 8.4
Abisua, Naamán, Achoah,
1Krón 8.5
Gera, Sefufam és Huram.
1Krón 8.6
Ezek Ehud fiai. Ők voltak Geba lakóinak családfői. Elhurcolták őket fogolyként Manachatba:
1Krón 8.7
Naamán, Achija és Gera. Ez hurcolta őket fogságba. Ő nemzette Uzát és Achichudot.
1Krón 8.8
Moáb vidékén nemzette Saacharajimot, miután elbocsátotta két feleségét, Husimot és Baarát.
1Krón 8.9
Új feleségétől született neki Jobab, Zibja, Mesa, Malkom,
1Krón 8.10
Jeuc, Szachaja, Mirma. Ezek voltak a fiai, a családfők.
1Krón 8.11
Husimtól születtek a fiai, Abitud és Elpaal.
1Krón 8.12
Elpaal fiai: Eber, Miseam és Semed. Ez építette Onót és Ludot a hozzá tartozó helységekkel együtt.
1Krón 8.13
Beria és Serma, ők Ajalon lakóinak a családfői. Ők űzték el Gát lakóit.
1Krón 8.14
A testvére: Sesak.
Jeremot,
1Krón 8.15
Zebadja, Arad, Eder,
1Krón 8.16
Michael, Jispa és Jocha: Beria fiai.
1Krón 8.17
Zebadja, Mesullam, Hiski, Háber,
1Krón 8.18
Jismeráj, Jiszkia és Jobáb: Elpaal fiai.
1Krón 8.19
Jachim, Zichri, Zabdi,
1Krón 8.20
Eljoenáj, Ciletáj, Eliel,
1Krón 8.21
Adaja, Beraja és Simrat: Simi fiai.
1Krón 8.22
Jispán, Éber, Eliel,
1Krón 8.23
Abdon, Zichri, Hanan,
1Krón 8.24
Hananja, Elám, Antotia,
1Krón 8.25
Jifdeja és Penuel: Sesak fiai.
1Krón 8.26
Samseráj, Secharja, Alalia,
1Krón 8.27
Jaresja, Elija és Zichri: Jerochám fiai.
1Krón 8.28
Ezek voltak nemzetségük családfői, főemberek, Jeruzsálemben laktak.
1Krón 8.29
Gibeonban lakott Abi-Gibeon. Feleségének Maacha volt a neve.
1Krón 8.30
Elsőszülött fia Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
1Krón 8.31
Gedor, Achio és Zacher.
1Krón 8.32
Miklot nemzette Simeát. Ők is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.
1Krón 8.33
Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.
1Krón 8.34
Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.
1Krón 8.35
Micha fiai: Piton, Melech, Tarea és Achaz.
1Krón 8.36
Achaz nemzette Jehoaddát, Jehoadda nemzette Alemetet, Asmaretet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,
1Krón 8.37
Moca nemzette Bineát. Az ő fia Rafa, ennek a fia Eláza, ennek a fia Acel,
1Krón 8.38
Acelnak hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsőszülött, továbbá Jismael, Searja, Obadja és Hanan. Ezek mind Acer fiai.
1Krón 8.39
Testvérének, Eseknek a fiai: az elsőszülött Ulam, a második Jeus, a harmadik Elifelet.
1Krón 8.40
Ulam fiai harcos férfiak voltak, jól kezelték az íjat, sok gyermekük és unokájuk volt: összesen százötven. Ezek mind Benjamin fiaihoz tartoztak.
1Krón 9
1Krón 9.1
Egész Izrael be volt osztva csoportokra, és bejegyezték őket Izrael és Júda királyainak évkönyveibe. De hűtlenségük miatt fogságba hurcolták őket Babilonba.
1Krón 9.2
Akik azelőtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák.
1Krón 9.3
Jeruzsálem lakói Júda fiai, Benjamin fiai, Efraim és Manassze fiai közül kerültek ki.
1Krón 9.4
(Júda fiai közül): Utaj, Ammihud fia, ez Omri fia, ez Imri fia, ez meg Bani fia. Perecnek, Júda fiának fiai
1Krón 9.5
a sziloniták közül: Azaja, az elsőszülött és a fiai.
1Krón 9.6
Zerách fiai közül: Jeuel és testvérei, hatszázkilencvenen.
1Krón 9.7
Benjamin fiai közül: Szallu, Mesullam fia, ez Hodavja fia, ez meg Hasszenua fia
1Krón 9.8
Jibneja, Jerochán fia, Ela, Uzinak, Michri fiának a fia Mesullam, Szefatjának, Jibnija fiának, Reuelnek a fia
1Krón 9.9
és testvérei, nemzetségeik szerint, kilencszázötvenhatan. Ezek a férfiak mind családfők voltak.
1Krón 9.10
A papok közül: Jejada, Jehojarib, Jachin
1Krón 9.11
és Azarja, aki Hilkia fia volt, ez Mesullam fia, ez Cádok fia, ez Merajot fia, ez meg Achitubnak, az Isten háza főnökének a fia;
1Krón 9.12
továbbá Adja, Jerochám fia, aki Malkia fiának, Paschurnak volt a fia Maazáj, aki Adiel fia volt, ez Jachszerach fia, ez Mesullam fia, ez Mesillemit fia, ez meg Immer fia,
1Krón 9.13
valamint testvéreik, a családok fejei, ezerhatszázhetvenen, bátor férfiak a templom szolgálatában.
1Krón 9.14
A leviták közül Semaja, aki Hasub fia volt, ez Aszrikám fia, ez meg Hasabja fia, Merári fiai közül.
1Krón 9.15
Bakbakár, Heres, Galal, Mattanja, aki Micha fia volt, ez Zichri fia, ez Aszaf fia;
1Krón 9.16
Obadja, aki Semaja fia volt, ez Galal fia, ez meg Jedutun fia. Berechja, Elkána fiának, Azának a fia, aki a netofatiták tanyáin lakott.
1Krón 9.17
A kapuőrök: Sallum, Akub, Talmon, Achiman és testvérei. Sallum volt a főnök,
1Krón 9.18
és mostanáig is ő áll a keleti királyi kapunál. Ők Lévi fiai táborának is a kapuőrei.
1Krón 9.19
Sallum, Korachnak a fia, a Korach fiának, Eljaszafnak volt a fia és a testvérei, akik egy családba tartoztak. Ezeket a korachitákat rendelték a szent szolgálatra, a sátor küszöbének őrzésére, s atyáik őrizték az Úr táborának bejáratát.
1Krón 9.20
Pinchász, Eleazár fia volt a főnökük (az Úr legyen vele!);
1Krón 9.21
Zacharja, Meselemia fia őrizte a megnyilatkozás sátorának bejáratát.
1Krón 9.22
Akik mint kapuőrök a bejáratnál teljesítettek szolgálatot, összesen kétszáztizenketten voltak. Együtt laktak falvaikban. Dávid és Sámuel, a látóember a hűségükért rendelte őket erre a szerepre.
1Krón 9.23
Ők és fiaik az Úr házának, a sátorhajléknak a bejáratánál álltak mint őrök.
1Krón 9.24
A kapuőröket a négy égtáj irányában állították fel, keletnek, nyugatnak, északnak és délnek.
1Krón 9.25
Testvéreik a falvaikban készen álltak rá, hogy időről időre egy hétre hozzájuk csatlakozzanak.
1Krón 9.26
Mert csak ők, a kapuőrök négy főnöke laktak ott állandóan. Nekik, a levitáknak kellett vigyázniuk Isten házának helyiségeire és készleteire.
1Krón 9.27
Az éjszakát Isten házának a közelében töltötték, mivel nekik kellett őrséget adniuk és reggelenként az ajtót kinyitniuk.
1Krón 9.28
Közülük kerültek ki azok is, akik az istentisztelethez szükséges eszközöket kezelték. (Előírt) szám szerint kellett ki- vagy behozniuk őket.
1Krón 9.29
Másik feladatuk az volt, hogy a templom összes kellékeit, a szentély minden készletét őrizzék: a lisztet, a bort, az olajat, a tömjént és az illatszereket.
1Krón 9.30
De a kenetet a papoknak kellett a fűszerekből elkészíteniük.
1Krón 9.31
A leviták közül Mattitjának, a korachita Sallum elsőszülöttének kellett a serpenyőben készítendő süteményekről gondoskodnia.
1Krón 9.32
Testvéreik, a kechatiták közül néhánynak az volt a feladata, hogy a kenyereket minden szombaton sorba rakva kitegyék.
1Krón 9.33
Ezek voltak az énekesek, a levita családfők. A templom tartozékaiban voltak elhelyezve, mivel hivataluk éjjel-nappal tartott.
1Krón 9.34
Ezek a leviták családfői, nemzetségeik szerint, Jeruzsálemben laktak.
1Krón 9.35
Gibeonban lakott Abi-Gibeon és Jejel, akinek a felesége Maacha volt.
1Krón 9.36
Elsőszülötte, Abdon, azután Cur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
1Krón 9.37
Gedor, Achjo, Zecharja és Miklot.
1Krón 9.38
Miklot Simeámot nemzette. Ők is testvéreiknél laktak Jeruzsálemben, testvéreikkel szemben.
1Krón 9.39
Ner nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonatánt, Malki-Suát, Abinadabot és Esbaalt.
1Krón 9.40
Jonatán fia: Mifiboset. Mifiboset nemzette Michát.
1Krón 9.41
Micha fia Piton, Melech, Tarea.
1Krón 9.42
Acház nemzette Járát, Jára nemzette Alemetet, Aszmavetet és Zimrit. Zimri nemzette Mocát,
1Krón 9.43
Moca nemzette Bineát. Ennek a fia Refaja, ennek a fia Eleazár, ennek a fia Acel.
1Krón 9.44
Acelnek hat fia volt. A nevük: Aszrikám, az elsőszülött, továbbá Ismael, Searja, Obadja és Haman. Ezek Acel fiai.
1Krón 10
1Krón 10.1
A filiszteusok harcban álltak Izraellel. Az izraelita férfiak megfutamodtak a filiszteusok elől és halálra sebezve hullottak el Gilboa hegyein.
1Krón 10.2
A filiszteusok a nyomában voltak Saulnak és fiainak, s a filiszteusok megölték Jonatánt, Abinadabot és Malki-Suát, Saul fiait.
1Krón 10.3
Azután a harc heve Saul ellen fordult. Az íjászok meglepték, és sebet kapott az íjászoktól.
1Krón 10.4
Akkor Saul így szólt a fegyverhordozójához: "Vond ki kardodat és döfj le, nehogy a körülmetéletlenek ideérjenek és csúfot űzzenek belőlem." A fegyverhordozója azonban vonakodott, mivel nagyon félt. Akkor Saul fogta a kardot és beledőlt.
1Krón 10.5
Amikor a fegyverhordozó látta, hogy Saul meghalt, ő is kardjába dőlt és meghalt vele együtt.
1Krón 10.6
Így halt meg Saul, a három fia és egész háza.
1Krón 10.7
Amikor a völgyben lakó izraelita férfiak látták, hogy menekülnek, s hogy Saul és fiai meghaltak, mind elhagyták városaikat, s ők is elfutottak. A filiszteusok meg mentek és megtelepedtek bennük.
1Krón 10.8
Másnap reggel a filiszteusok eljöttek, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és fiait, akik Gilboa hegyén estek el.
1Krón 10.9
Levetkőztették, levágták a fejét, elvették a fegyverét, és körülhordozták a filiszteusok földjén, hogy hirdessék az örömhírt bálványaiknak és a népnek.
1Krón 10.10
Fegyvereit istenük templomában helyezték el, koponyáját pedig kiszögezték Dágon templomára.
1Krón 10.11
Mikor aztán Gileád lakói meghallották, amit a filiszteusok Saullal tettek,
1Krón 10.12
mind eljöttek a fegyverforgató férfiak, fogták Saul testét meg fiainak testét, és elvitték Jábesbe. Csontjaikat eltemették a tamariszk alatt Jábes mellett, és hétnapos böjtöt tartottak.
1Krón 10.13
Így halt meg Saul hűtlensége miatt, amelyet az Úr ellen elkövetett, az Úr szava miatt, amelyet nem vett figyelembe, és amiatt is, hogy halottlátó asszonyt kérdezett meg, s tőle kért tanácsot.
1Krón 10.14
Nem az Úrhoz fordult, azért (az Úr) elvette életét, és a királyságot átadta Dávidnak, Izáj fiának.
1Krón 11
1Krón 11.1
Egész Izrael összegyűlt Hebronban Dávidnál, és így beszéltek: "Nézd, a te csontod és húsod vagyunk.
1Krón 11.2
Már tegnap és tegnapelőtt, Saul uralkodása idején is te vezetted harcba Izraelt és te hoztad haza. Azonkívül az Úr, a te Istened azt mondta neked: te fogod legeltetni népemet, Izraelt, s te leszel népemnek, Izraelnek a vezére."
1Krón 11.3
Akkor Izrael vénei mind elmentek Hebronba a királyhoz, s Dávid Hebronban az Úr előtt szövetséget kötött velük. Ők meg fölkenték Izrael királyává Dávidot, az Úr szava szerint, amelyet Sámuelhez intézett.
1Krón 11.4
Ezután Dávid és egész Izrael Jeruzsálem (vagyis Jebuz) alá vonult. Azt a földet akkor még a jebuziták lakták.
1Krón 11.5
Jebuz lakói így beszéltek Dávidhoz: "Ide ugyan nem fogsz bejutni." Dávid azonban elfoglalta Sion várát, s ez Dávid városa.
1Krón 11.6
Dávid akkor kijelentette: "Aki elsőnek üt le egy jebuzitát, az főember és vezér lesz." Joáb, Ceruja fia kapaszkodott fel elsőnek, és ő lett a vezér.
1Krón 11.7
Dávid a várban vett lakást, ezért nevezték el Dávid városának.
1Krón 11.8
Körös-körül újjáépítette a várost, Millót és a körülötte fekvő részt, Joáb pedig a város többi részét állította helyre.
1Krón 11.9
Dávid hatalma egyre gyarapodott, és a Seregek Ura vele volt.
1Krón 11.10
Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik vele együtt váltak naggyá uralma alatt, s akik őt az Úr szava szerint egész Izraellel együtt Izrael királyává tették.
1Krón 11.11
Ezek Dávid legkiválóbb vitézeinek a nevei: Jasobeám, Hachmoni fia, a háromnak a feje, aki lándzsáját egyszerre háromszáz legyőzött felett lengette meg.
1Krón 11.12
Utána következett Eleazár, az achochita Dodo fia, egy a három hős közül.
1Krón 11.13
Ott volt Dáviddal Pasz-Dammimban, ahol a filiszteusok összegyűltek, hogy megtámadják őket. Egy darab árpaföld terült ott el. Amikor a nép megfutamodott a filiszteusok elől,
1Krón 11.14
ők a földdarab közepébe álltak, feltartóztatták őket, és megverték a filiszteusokat. Így szereztek nagy győzelmet az Úrnak.
1Krón 11.15
Hárman a harminc közül lementek az Adullám barlangja mellett levő sziklához, miközben a filiszteusok csapata Refaim völgyében táborozott.
1Krón 11.16
Dávid a búvóhelyen tartózkodott, a filiszteusoknak pedig őrségük volt Betlehemben.
1Krón 11.17
Dávid kifejezte kívánságát: "Ki hoz nekem ivóvizet a kútból, amely Betlehem kapujánál van?"
1Krón 11.18
Ők hárman áttörtek a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levő kútból, és elvitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak,
1Krón 11.19
és így szólt: "Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Talán megigyam a vízzel együtt ezeknek a férfiaknak a vérét is? Hiszen életüket veszélyeztetve hozták ide." Ezért nem akarta meginni. Ezt művelte a három.
1Krón 11.20
Abisáj, Joáb testvére volt a háromnak a feje. Ő háromszáz legyőzött fölött lengette meg dárdáját, és nagy nevet szerzett magának a három között.
1Krón 11.21
Híresebb volt, mint a harminc, úgyhogy a vezérük lett, de a hárommal nem ért fel.
1Krón 11.22
Benaja, Jehojada fia egy Kabceelből származó bátor, tettrekész férfi megölte a két moábi hőst. Ő ment le egyszer hóesés idején egy ciszternába, és megölt egy oroszlánt.
1Krón 11.23
Leütött egy ötkönyöknyi termetű egyiptomit is, akinek olyan dárda volt a kezében, mint egy zubolyfa. Odament hozzá egy bottal, kicsavarta az egyiptomi kezéből a dárdát, és saját dárdájával ölte meg.
1Krón 11.24
Ezt tette Benaja, Jehojada fia. A három között nevet szerzett magának.
1Krón 11.25
Híresebbé vált, mint a harminc, de a hárommal nem ért fel. Dávid a testőrsége élére állította.
1Krón 11.26
Bátor harcosok voltak: Azahel, Joáb testvére; Elchanan, a betlehemi Dodo fia;
1Krón 11.27
a harorita Sammot, a pelonita Helec;
1Krón 11.28
Ira, a tekoai Ikkes fia; az anatoti Abiezer,
1Krón 11.29
a husai Szibbekáj, az achochi Iláj,
1Krón 11.30
a netofai Maheráj; Heled, a netofai Baana fia;
1Krón 11.31
Itáj, a gibeai Ribáj fia; Benjamin fiai közül a pireatoni Beneja,
1Krón 11.32
a Gaas völgyéből való Huráj, a Bet-ha-Araba-i Abiel,
1Krón 11.33
a bachurimi Aszmavet, a saalboni Eljachba,
1Krón 11.34
a gizoni Bene-Hasem Jonatán, a harari Ságe fia;
1Krón 11.35
Achiám, a harari Zachar fia; Elifelet, Úr fia;
1Krón 11.36
a macherai Hefer, a peloni Achija,
1Krón 11.37
a karmeli Hecro; Naharaj, Esbaj fia;
1Krón 11.38
Joel, Nátán testvére; Mibchár, Hagri fia;
1Krón 11.39
az ammonita Celek, a beeroti Nachraj, Joábnak, Ceruja fiának fegyverhordozója;
1Krón 11.40
a jitrita Ira, a jitrita Gereb,
1Krón 11.41
a hetita Urija; Zabad, Achláj fia;
1Krón 11.42
Adina, Siza fia, a rubenita, a rubeniták főembere és a harmincnak a vezére;
1Krón 11.43
Hanan, Maacha fia és a meteni Josafát,
1Krón 11.44
az asteroti Uzija; Sama és Jauel, az aroeri Hotám fiai;
1Krón 11.45
Jediael, Simri fia és testvére, a ticita Jocha,
1Krón 11.46
a machavita Eliel; Jeribáj és Josavja, Elnaam fiai; a moábi Jitma,
1Krón 11.47
Eliel, Obed és a cobai Jaaziel.
1Krón 12
1Krón 12.1
Ezek az emberek jöttek Dávidhoz, Ciklagba, amikor még menekülnie kellett Saulnak, Kis fiának színe elől. Ezek vitéz emberek, és a harc erősségei voltak.
1Krón 12.2
Az íjat jobb és bal kézzel kezelték, s tudtak az íjról követ és nyilat (lőni). Benjamin (törzséből), Saul testvérei közül:
1Krón 12.3
a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból;
1Krón 12.4
a gibeoni Jismaja, egy hős a harminc közül, és a harmincnak egyik vezére,
1Krón 12.5
Jirmeja, Jachaziel, Jochanan és Jozabad Gederotból;
1Krón 12.6
Eleuzáj, Jerimot, Bealja, Semarjahu és Sefatjahu Harifból;
1Krón 12.7
Elkana, Jisijahu, Azareel, Joezer és Jasobeám, a korachiták;
1Krón 12.8
Joela és Cebadja, a gedori Jerocham fiai.
1Krón 12.9
A gáditák közül pajzzsal és dárdával fölszerelt bátor férfiak, harcra kész katonák vonultak ki, hogy Dávidhoz csatlakozzanak rejtekhelyén, a pusztában. Tekintetük olyan volt, mint az oroszlán tekintete, és fürgeségük hasonlított a hegyi gazelláéhoz:
1Krón 12.10
Ezer volt a vezér, a második Obadja, a harmadik Eliab,
1Krón 12.11
a negyedik Masamanna, az ötödik Jirmeja,
1Krón 12.12
a hatodik Attaj, a hetedik Eliel,
1Krón 12.13
a nyolcadik Jochanan, a kilencedik Elzabad,
1Krón 12.14
a tizedik Jirmejahu, a tizenegyedik Machbannáj.
1Krón 12.15
Ezek Gád fiai közül valók voltak, mindnyájan a sereg tisztjei, a legkisebb száz ember fölött, a legnagyobb ezer ember fölött.
1Krón 12.16
Ők lépték át a Jordánt az első hónapban, amikor mindenütt elöntötte partjait, s megfutamították a folyó mentén lakókat keleten és nyugaton.
1Krón 12.17
Néhány benjaminita és júdeai is fölkereste Dávidot a rejtekhelyén.
1Krón 12.18
Dávid eléjük ment, szóba állt velük, és ezt mondta: "Ha békés szándékkal jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, akkor szívesen szövetkezem veletek. De ha azért jöttök, hogy eláruljatok ellenségeimnek, jóllehet semmi gazság nem tapad a kezemhez, akkor atyáink Istene lássa és torolja meg."
1Krón 12.19
Erre a lélek eltöltötte Amazájt, a harmincnak a vezérét: "Rajta, Dávid, béke veled, Izáj fia, béke azzal, aki segít neked, mivel Istened a segítséged." Erre Dávid befogadta őket, és helyet biztosított nekik a sereg tisztjei között.
1Krón 12.20
Manasszéből is átpártoltak néhányan Dávidhoz, amikor a filiszteusok oldalán harcba indult Saul ellen, de nem segítették őket. A filiszteusok főemberei ugyanis tanácskozás után ezekkel a szavakkal bocsátották el őket: A mi fejünk árán tér majd vissza urához, Saulhoz.
1Krón 12.21
Amikor aztán elment Ciklagba, Manasszéből átálltak hozzá: Adnach, Jozabád, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu és Cilletáj, akik Manassze ezres csoportjainak voltak a vezetői.
1Krón 12.22
Dávidot és csapatát segítették. Mindnyájan harcedzett férfiak voltak, és tisztek lettek a hadseregben.
1Krón 12.23
Dávid napról napra kapott erősítést, és így tábora hatalmas táborrá duzzadt.
1Krón 12.24
Ez a számbavétele azoknak a katonáknak, akik készen álltak a harcra és Dávidhoz csatlakoztak Hebronban, hogy az Úr parancsa szerint ráruházzák Saul királyságát.
1Krón 12.25
Júda fiai közül 6800 harcra kész férfi, akik pajzsot és dárdát viseltek.
1Krón 12.26
Simeon fiai közül 7100 bátor, harcedzett ember.
1Krón 12.27
Lévi fiai közül 4600,
1Krón 12.28
hozzá még Jehojada, Áron házának feje, 3700-zal,
1Krón 12.29
valamint Cádok, egy fiatal vitéz férfi, családjának 22 vezető tagjával.
1Krón 12.30
Benjamin fiai, Saul testvérei közül 3000-en. Eddig a legtöbben hűségesek voltak közülük Saul házához.
1Krón 12.31
Efraim fiai közül 20800 bátor férfi, családjainak neves tagjai.
1Krón 12.32
Manassze fél törzséből 18000, akiket név szerint küldtek, hogy Dávidot királlyá tegyék.
1Krón 12.33
Isszachár fiai közül olyanok, akik tisztában voltak azzal, hogy Izraelnek mit kell tennie és hogyan kell végrehajtania: vezetői kétszázan voltak, azonkívül testvéreik, az ő vezetésük alatt.
1Krón 12.34
Zebulunból 50000 hadi szolgálatra alkalmas ember, akik mindenféle fegyverrel el voltak látva, és egész szívükkel készen álltak a szolgálatra.
1Krón 12.35
Naftaliból 1000 vezető ember, és velük együtt 37 ezer pajzzsal és dárdával fölszerelt férfi.
1Krón 12.36
Dán törzséből 28 600 harcra kész férfi.
1Krón 12.37
Áserből 40 000 harcra kész és fölszerelt férfi.
1Krón 12.38
A Jordánon túli lakosokból a rubeniták közül, a gáditák közül és Manassze fél törzséből 120000 ember teljes hadi fölszereléssel.
1Krón 12.39
Ezek az emberek mind egy lélekkel felsorakoztak, és Hebronba vonultak, hogy Dávidot királlyá tegyék. De Izrael többi része is egyetértett abban, hogy Dávidot emeljék trónra.
1Krón 12.40
Három napot töltöttek ott, Dáviddal együtt ettek és ittak. Testvéreik mindent előkészítettek számukra.
1Krón 12.41
A környékbeliek - sőt egészen Isszachárig, Zebulunig és Naftaliig - élelmet hoztak szamaraikon, tevéiken, öszvéreiken és barmaikon: lisztet, fügét, mazsolás kalácsot, bort, olajat, szarvasmarhát, juhot-kecskét tömegével, mivel öröm töltötte el Izraelt.
1Krón 13
1Krón 13.1
Dávid tanácsot tartott az ezres és százas csoportok vezetőivel és a vezérekkel.
1Krón 13.2
Ezt mondta Dávid Izrael egész közösségének: "Ha jónak látjátok, és ha az Úr, a mi Istenünk úgy határoz, elküldünk testvéreinkhez, akik Izrael földjén élnek, valamint a papokhoz és a levitákhoz a városaikba és a hozzájuk tartozó telepekre, hogy gyűljenek ide egybe.
1Krón 13.3
Elhozzuk Isten ládáját, mivel Saul idejében nem gondoltunk rá."
1Krón 13.4
Az egész közösség beleegyezett, mert a javaslat tetszett az egész népnek.
1Krón 13.5
Erre Dávid egybegyűjtötte egész Izraelt Egyiptom Sihorjától egészen Hamat bejáratáig, hogy Kirjat-Jearimból elhozzák Isten ládáját.
1Krón 13.6
Dávid és egész Izrael felvonult Baalába, Kirjat-Jearimba, amely Júdához tartozik, hogy elhozza onnét Isten ládáját, amelyet az Úr nevéről neveztek el, aki a kerubok fölött trónol.
1Krón 13.7
Az Úr ládáját egy új szekéren hozták el Abinadab házából. Uza és Achjó vezették a szekeret.
1Krón 13.8
Dávid és egész Izrael teljes lelkesedéssel táncolt Isten előtt citera és hárfa, dob, csengő és cintányér hangjára énekelve.
1Krón 13.9
Amikor azonban Kidón szérűjéhöz értek, Uza kinyújtotta kezét, hogy megfogja a ládát, mivel az ökrök fölbillentették.
1Krón 13.10
Erre fölgerjedt az Úr haragja Uza ellen, lesújtott rá, amiért kinyújtotta kezét a láda felé. Meg is halt ott, az Isten előtt.
1Krón 13.11
Dávid nagyon megrendült amiatt, hogy az Úr olyan hirtelenül elragadta Uzát. Ezért nevezik azt a helyet mind a mai napig Perec-Uzának.
1Krón 13.12
Dávidot ezen a napon elfogta az Istentől való félelem, és így szólt: "Hogyan vigyem el magamhoz az Isten ládáját?"
1Krón 13.13
Dávid nem vitette tovább a ládát Dávid városába, hanem a Gádból való Obed-Edon házába küldte.
1Krón 13.14
A láda Obed-Edomnál maradt, az ő házában három hónapig. Az Úr megáldotta Obed-Edom házát és minden jószágát.
1Krón 14
1Krón 14.1
Tírusz királya, Hiram embereket küldött Dávidhoz cédrusfával, továbbá kőműveseket és ácsokat, hogy építsenek neki házat.
1Krón 14.2
Ebből Dávid megtudta, hogy az Úr megerősítette Izrael fölötti uralmában, és királyságát felmagasztalta népe, Izrael miatt.
1Krón 14.3
Dávid Jeruzsálemben további asszonyokat vett feleségül, és fiakat meg lányokat nemzett.
1Krón 14.4
Ezek a nevei azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sammua, Sobab, Nátán, Salamon,
1Krón 14.5
Jibchar, Elisua, Elpelet,
1Krón 14.6
Nogach, Nefeg, Jafija,
1Krón 14.7
Elisama, Baeljada és Elifelet.
1Krón 14.8
Amikor a filiszteusok megtudták, hogy Dávidot fölkenték egész Izrael királyává, a filiszteusok mind felvonultak, hogy hatalmukba kerítsék. Dávid tudomást szerzett róla és kivonult eléjük.
1Krón 14.9
A filiszteusok megérkeztek, és Refaim síkságán táboroztak le.
1Krón 14.10
Dávid megkérdezte az Istent, ilyenképpen: "Hadba szálljak a filiszteusok ellen? Kezembe adod őket?" Az Úr azt felelte: "Vonulj ki, kezedbe adom őket."
1Krón 14.11
Erre Baal-Peracimba vonultak, és itt Dávid legyőzte őket. Dávid így szólt: "Az Isten általam áttört ellenségeimen, ahogy a víz áttör a gáton." Ezért hívják ezt a helyet Baal-Peracimnak.
1Krón 14.12
Itt cserbenhagyták őket bálványaik, s Dávid megparancsolta, hogy vessék a tűzbe őket.
1Krón 14.13
A filiszteusok még egyszer összegyűltek a síkságon,
1Krón 14.14
és Dávid újra megkérdezte az Istent. Az Isten azt felelte: "Ne támadd meg őket, hanem kerülj mögéjük bizonyos távolságra, kerítsd be őket, és ronts nekik a bozót felől.
1Krón 14.15
Amikor lépések zaját hallod a bozót koronáján, akkor ütközz meg, mert az Isten előtted vonul, hogy legyőzze a filiszteusok táborát."
1Krón 14.16
Dávid Isten parancsa szerint járt el, és legyőzte a filiszteusok táborát Gibeontól Gezerig.
1Krón 14.17
Így Dávid híre az egész vidéken elterjedt, és az Úr félelmessé tette minden nép előtt.
1Krón 15
1Krón 15.1
Ő meg házakat épített magának Dávid városában, helyet jelölt ki Isten ládája számára, és fölvert ott egy sátrat.
1Krón 15.2
Aztán így rendelkezett: "Senki sem hozhatja el Isten ládáját, csak a leviták, mert őket választotta ki az Úr, hogy vigyék az Isten ládáját, és ellássák körülötte a szolgálatot, minden időkre."
1Krón 15.3
Akkor Dávid összehívta Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék a helyére, amelyet készített neki.
1Krón 15.4
Dávid Áron fiait és a levitákat is odarendelte:
1Krón 15.5
Kehát fia közül a vezetőt, Urielt, továbbá testvéreit, 120-at.
1Krón 15.6
Merári fiai közül a vezetőt, Azaját és testvéreit, 220-at.
1Krón 15.7
Gerson fiai közül a vezetőt, Joelt és testvéreit, 130-at.
1Krón 15.8
Elicafán fiai közül a vezetőt, Semaját és testvéreit, 200-at.
1Krón 15.9
Hebron fiai közül a vezetőt, Elielt és testvéreit, 80-at.
1Krón 15.10
Uziel fiai közül a vezetőt, Aminadabot és testvéreit, 112-t.
1Krón 15.11
Dávid odahívatta Cádok és Ebjatár papot, valamint a levitákat, Urielt, Azaját, Joelt, Semaját, Elielt és Aminadabot.
1Krón 15.12
Így szólt hozzájuk: "Ti vagytok a leviták családfői. Szentelődjetek meg és szenteljétek meg testvéreiteket, és hozzátok ide az Úrnak, Izrael Istenének a ládáját, arra a helyre, amelyet készítettem.
1Krón 15.13
Első ízben nem voltatok jelen, azért az Úr, a mi Istenünk romlást küldött ránk, mivel nem az előírásnak megfelelően fordultunk hozzá."
1Krón 15.14
Erre a papok és leviták megszentelődtek, hogy felhozzák az Úrnak, Izrael Istenének ládáját.
1Krón 15.15
A leviták a vállukon hozták a ládát rudakon, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte.
1Krón 15.16
Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket - hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve -, és hallassanak örömrivalgást.
1Krón 15.17
A leviták odaállították Hemánt, Joel fiát, testvérei közül Aszafot, Berechjahu fiát, s testvéreik, Merári fiai közül Etánt, Kusajahu fiát;
1Krón 15.18
melléjük a második helyre testvéreiket: Zecharjahut, Jaaziel fiát; Semirámot, Jechielt, Unnit, Eliábot, Benaját, Maazejahut, Mattitjahut, Eliflehut, Miknejahut, Obed-Edomot, Jejelt, a kapuőröket.
1Krón 15.19
Az énekeseknek, Hemannak, Aszafnak és Etánnak a cintányért kellett verniük.
1Krón 15.20
Zecharja, Jaaziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maazejahu és Benaja csomózott hárfán játszottak kíséretül,
1Krón 15.21
Mattitjahu, Eliflehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jejel és Azaszjahu meg nyolchúrú citerán.
1Krón 15.22
Kenanjahu volt a leviták vezetője az átvitelkor. Jártas volt Isten tanításában és hirdette.
1Krón 15.23
Berechja és Elkána voltak az őrök a láda előtt.
1Krón 15.24
A papok, Sebanjahu, Josafát, Natániel, Amazaj, Zecharjahu, Benajahu és Eliezer fújták a harsonákat az Isten ládája előtt. Obed-Edom és Jehija voltak az őrök a láda mögött.
1Krón 15.25
Dávidot, Izrael véneit, és az ezres csoportok vezetőit, akik eljöttek, hogy az Úr ládáját Obed-Edom házából elhozzák, nagy öröm töltötte el.
1Krón 15.26
Mivel Isten megsegítette a levitákat, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, föláldoztak hét bikát és hét kost.
1Krón 15.27
Dávid bisszuspalástot viselt, s táncot lejtett; ugyanígy tettek a leviták is, akik a ládát vitték, valamint az énekesek és Kenanja, aki az átvitelt irányította. Dávid vászonefodot viselt.
1Krón 15.28
Egész Izrael kísérte az Úr szövetségének ládáját örömujjongás és harsonazengés közepette, trombitaszó, cintányér, hárfa és citera kíséretében.
1Krón 15.29
Amikor az Úr szövetségének ládája Dávid városába érkezett, Michal, Saul lánya kinézett az ablakon. Meglátta Dávid királyt, amint táncolt s ujjongott, s megvetette érte szívében.
1Krón 16
1Krón 16.1
Az Isten ládáját bevitték és elhelyezték a sátor közepén, amelyet Dávid emelt neki. Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek.
1Krón 16.2
Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében.
1Krón 16.3
Azután minden izraelitának - férfinak és nőnek - kiosztott egy-egy kenyeret, egy csomó datolyát és egy-egy mazsolás kalácsot.
1Krón 16.4
Dávid levitákat állított a láda elé mint szolgálattevőket, hogy az Urat, Izrael Istenét áldják, magasztalják és dicsőítsék:
1Krón 16.5
Aszafot mint vezetőt, Zecharját mint másodikat, továbbá Uzielt, Semirámot, Jechielt, Mattitját, Eliábot, Benajahut, Obed-Edomot és Jejelt. Hárfán és citerán játszottak, Aszaf pedig a cintányért szólaltatta meg.
1Krón 16.6
A papok, Benajahu és Jachaziel folytonosan harsonáztak Isten szövetségének ládája előtt.
1Krón 16.7
Azon a napon Dávid elsőnek magasztalta az Urat, s ezt a dicsőítő éneket adta át Aszafnak és testvéreinek:
1Krón 16.8
Adjatok hálát az Úrnak, dicsérjétek a nevét, hirdessétek tetteit a népek között.
1Krón 16.9
Énekeljetek, zenéljetek előtte, beszéljetek csodatetteiről.
1Krón 16.10
Dicsekedjetek szent nevével, öröm az a szívnek, amely őt keresi.
1Krón 16.11
Keressétek az Urat és az ő erejét, keressétek szüntelen az arcát.
1Krón 16.12
Emlékezzetek csodáira, amelyeket művelt, a jelekre, s a szájából elhangzott tanításra.
1Krón 16.13
Izrael nemzetsége az ő szolgája, Jákob fiai az ő választottai.
1Krón 16.14
Ő, az Úr a mi Istenünk, ítéletei érvényesek az egész földön.
1Krón 16.15
Emlékezzetek mindig szövetségére, és szavára, amellyel a nemzedékek ezreihez szólt;
1Krón 16.16
Ábrahámmal kötött egyezségére és Izsáknak tett esküjére.
1Krón 16.17
Ezt Jákob számára törvénnyé tette, Izrael számára örök szövetséggé.
1Krón 16.18
Így szólt ugyanis: neked adom Kánaán földjét örökrészedül,
1Krón 16.19
ahol még megszámlálhattak titeket, mint gyér számú idegent az országban.
1Krón 16.20
Azután néptől néphez vonultak, egyik országból a másikba.
1Krón 16.21
De nem engedte senkinek, hogy szolgaságba vesse őket, királyokat büntetett meg miattuk:
1Krón 16.22
"Ne bántsátok fölkentemet, prófétáimat ne zaklassátok."
1Krón 16.23
Az egész föld dicsőítse az Urat, naponta hirdessétek üdvösségét.
1Krón 16.24
Beszéljetek fönségéről a népeknek, és csodatetteiről minden nemzetnek.
1Krón 16.25
Mert nagy az Úr, dicséretre méltó, és félelmetesebb, mint az összes istenek.
1Krón 16.26
A pogányok istenei semmik, az Úr pedig az eget alkotta.
1Krón 16.27
Előtte fényesség és fönség, szentélyében hatalom és öröm.
1Krón 16.28
Adjátok meg tehát, népek, az Úrnak, adjátok meg az Úrnak a dicséretet és a hódolatot.
1Krón 16.29
Adjátok meg a tiszteletet az Úr nevének, hozzatok és mutassatok be neki áldozatot, imádjátok az Urat szentélyének udvarán.
1Krón 16.30
Remegjen előtte az egész föld, ő tette szilárddá a mindenséget.
1Krón 16.31
Örüljön az ég és ujjongjon a föld, hirdessék a népeknek: Király az Úr!
1Krón 16.32
A nagy tenger, és ami benne van, örüljön a föld és minden termése.
1Krón 16.33
Az erdő minden fája hangosan ujjongjon az Úr színe előtt, mivel jön, ítélkezni a föld felett.
1Krón 16.34
Adjatok hálát az Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad.
1Krón 16.35
Kiáltsátok: Ments meg minket, ments ki a pogányok közül, hogy hálát adjunk szent nevednek, és dicsekedjünk dicséreteddel.
1Krón 16.36
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. És az egész nép mondja: Ámen! Alleluja!
1Krón 16.37
Dávid otthagyta Aszafot és testvéreit az Úr szövetségének ládája előtt, hogy állandó szolgálatot teljesítsenek a láda előtt a napi szertartásnak megfelelően,
1Krón 16.38
ugyanígy Obed-Edomot és hatvannyolc testvérét is. Obed-Edom, Jedutun fia és Hoza voltak a kapuőrök.
1Krón 16.39
Cádokot, a papot és testvéreit, a papokat az Úr hajlékához (rendelte), a Gibeon melletti magaslatra,
1Krón 16.40
hogy az égőáldozat oltárán reggel és este állandóan bemutassák az áldozatot aszerint, ahogy meg van írva az Úr törvényében, amelyet Izraelnek szabott.
1Krón 16.41
Velük volt Hemán és Jedutun és más kiválasztottak, akiket név szerint arra rendeltek, hogy dicsőítsék az Urat, mivel a szeretete örök.
1Krón 16.42
Hemán és Jedutun azért voltak velük, hogy megszólaltassák a harsonát, a citerát és a hangszereket a szent énekek kísérésére. Jedutun fiainak tiszte volt a kapuőrség.
1Krón 16.43
Azután a nép hazatért, ki-ki a maga házába. Dávid is hazament, hogy megáldja háza népét.
1Krón 17
1Krón 17.1
Amikor Dávid már a házában lakott, így szólt Nátán prófétához: "Nézd, én már cédrusházban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig sátor alatt van."
1Krón 17.2
Nátán így felelt Dávidnak: "Valósítsd meg mind, amit elterveztél, hiszen az Isten veled van."
1Krón 17.3
De Isten szava még azon az éjjelen felszólította Nátánt:
1Krón 17.4
"Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt üzeni az Úr: Nem te fogsz nekem házat építeni lakásul.
1Krón 17.5
Nem laktam házban attól az időtől kezdve, amikor kihoztam Izraelt, mind a mai napig, hanem sátorból sátorba, hajlékból hajlékba vonultam.
1Krón 17.6
Az egész idő alatt, amikor egész Izraellel vándoroltam, mondtam-e egynek is Izrael bírái közül, akiket mint pásztorokat népem élére állítottam: miért nem építettek nekem cédrusházat?
1Krón 17.7
Ezt közöld tehát szolgámmal, Dáviddal: Ezt mondja a Seregek Ura: Én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy.
1Krón 17.8
Veled voltam minden vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön.
1Krón 17.9
Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, s ne hányódjék tovább, s a gonoszok ne pusztítsák, mint azelőtt,
1Krón 17.10
abban az időben, amikor bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Leigázom minden ellenségét, téged pedig naggyá teszlek. Az Úr házat épít neked,
1Krón 17.11
s ha majd betöltöd napjaidat és atyáidhoz térsz, megőrzöm utánad ivadékodat: egyik fiad lesz az, s én megerősítem királyságát.
1Krón 17.12
Ő épít majd nekem házat, s én örökre megszilárdítom trónját.
1Krón 17.13
Atyja leszek, ő pedig fiam lesz, s nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődödtől.
1Krón 17.14
Megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre."
1Krón 17.15
Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást.
1Krón 17.16
Ekkor Dávid bement, leült, az Úr elé, és így szólt: "Ki vagyok én, Uram, Istenem, és mi az én házam, hogy idáig vezettél?
1Krón 17.17
De a te szemedben, Istenem, ez még kevés volt. Szolgád házának még a messze jövőre is adtál ígéretet. Akarod, hogy úgy nézzenek rám, mint az emberek csoportjára, akiket az Úr, az Isten fölemelt.
1Krón 17.18
Mi többet kívánhatna még Dávid tőled, amikor látja a tőled kapott dicsőséget? Magad tüntetted ki szolgádat,
1Krón 17.19
Uram, és szolgád, kutyád kedvéért végbevitted ezeket a nagy dolgokat.
1Krón 17.20
Uram, nincs senki, aki hasonló volna hozzád. Rajtad kívül nincs más Isten, ezt saját fülünkkel hallottuk.
1Krón 17.21
Van-e még olyan nép a földön, mint Izrael népe, amelyhez lehajolt az Isten, hogy kiszabadítsa és a maga népévé tegye, a nagyság és erő dicsőségét szerezze meg neki azáltal, hogy Egyiptomból kiváltott néped elől nemzeteket űzzél el?
1Krón 17.22
Népedet, Izraelt arra szemelted ki, hogy mindig a te néped legyen, és te, Uram az Istene lettél.
1Krón 17.23
Nos, tehát Uram, legyen érvényes a szavad örökre, amellyel szolgádnak és házának ígéretet tettél. Tégy úgy, ahogy mondtad.
1Krón 17.24
Ígéreted valósuljon meg, és a neved legyen nagy mindörökre, hogy elmondhassák: A Seregek Ura Izrael Istene, ő Izrael Istene. Szolgádnak, Dávidnak a háza szilárdan áll előtted.
1Krón 17.25
Te, Istenünk, tudattad szolgáddal, hogy házat építesz számára. Ezért vette szolgád a bátorságot, hogy imádkozzék hozzád.
1Krón 17.26
Nos, tehát Uram, te Isten vagy, s te adtad szolgádnak ezt a dicsőséges ígéretet.
1Krón 17.27
Jóságodban megáldottad szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted. Igen, Uram, te áldottad meg, és áldott marad örökre."
1Krón 18
1Krón 18.1
Ezek után történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat és leigázta őket. Gátot és leányvárosait elfoglalta a filiszteusoktól.
1Krón 18.2
Moábot is legyőzte: a moábiták Dávid alattvalói lettek, és adót fizettek.
1Krón 18.3
Dávid legyőzte még Hadadezert, a Hamat felé eső Coba királyát, amikor az elindult, hogy hatalmát az Eufrátesz folyóig kiterjessze.
1Krón 18.4
Dávid zsákmánya ezer harci szekér, hétezer szekérharcos és húszezer gyalogos volt. Az összes szekeres lónak elvágta az inát, csak száz fogatot hagyott meg belőlük.
1Krón 18.5
Akkor a damaszkuszi arámok siettek Hadadezer cobai király segítségére. Dávid megölt az arámokból huszonkétezer embert.
1Krón 18.6
Azután őrséget helyezett az arám Damaszkuszba, és az arámok Dávid szolgái lettek, s adót fizettek. Ahová csak ment Dávid, az Úr győzelemre segítette.
1Krón 18.7
Dávid elvette azokat az aranypajzsokat, amelyeket Hadadezer testőrsége viselt, és Jeruzsálembe vitette.
1Krón 18.8
Tibchátból és Kunból, Hadadezer városaiból sok bronzot zsákmányolt. Salamon ezekből készítette a bronzmedencét, az oszlopokat és a bronzeszközöket.
1Krón 18.9
Amikor Tou, Hamat királya megtudta, hogy Dávid Hadadezer cobai király egész seregét megverte,
1Krón 18.10
elküldte fiát, Hadorámot Dávid királyhoz, hogy üdvözölje, és szerencsét kívánjon neki abból az alkalomból, hogy megütközött Hadadezerrel és megverte. Hadadezer ugyanis harcban állott Touval. Mindenféle arany-, ezüst- és bronzeszközöket küldött neki.
1Krón 18.11
Dávid király ezeket is az Úrnak ajánlotta fel azzal az ezüsttel és arannyal, amelyet a népektől zsákmányolt: Edomtól, Moábtól, az ammonitáktól, a filiszteusoktól és Amalektől.
1Krón 18.12
Abisáj, Ceruja fia, a Só-völgyében megverte az edomitákat, tizennyolcezer embert.
1Krón 18.13
Helytartókat állított Edomba, és egész Edom Dávid alattvalója lett. Így segítette az Úr Dávidot, ahová csak ment.
1Krón 18.14
Dávid királyként uralkodott egész Izrael felett, s jogot és igazságot szolgáltatott népének.
1Krón 18.15
Joáb, Ceruja fia volt a hadsereg vezére, Jehosafat, Achilud fia az udvarnok,
1Krón 18.16
Cádok, Achitub fia és Achimelek, Ebjatár fia voltak a papok; Savsa volt az udvari írnok,
1Krón 18.17
Benejahu, Jehodaja fia volt a kereták és a peleták vezére. Dávid fiai pedig elsők voltak azok közül, akik a király körül szolgálatot teljesítettek.
1Krón 19
1Krón 19.1
Ezután történt, hogy Nachas, az ammoniták királya meghalt. Helyette a fia lett a király.
1Krón 19.2
Dávid így szólt: "Barátságot akarok mutatni Nachas fia, Hanun iránt, mivel apja is szívélyes volt irántam." Követeket küldött tehát Dávid hozzá, hogy vigasztalják atyja miatt. Dávid szolgái el is mentek az ammoniták földjére Hanunhoz, hogy vigasztalják.
1Krón 19.3
De az ammoniták főemberei így beszéltek Hanunhoz: "Véleményed szerint Dávid atyádat akarja megtisztelni, azért küld hozzád vigasztalókat? Nem inkább azért jöttek a szolgái, hogy az országot szemügyre vegyék, elpusztítsák és kikémleljék?"
1Krón 19.4
Ezért Hanun elfogatta Dávid szolgáit, megnyíratta őket, ruhájukat pedig félig, az ágyékukig levágatta, s úgy küldte el őket.
1Krón 19.5
Dávidnak azonban megvitték a hírt, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. Erre eléjük küldött, mivel embereit megszégyenítették, s a király ezt üzente nekik: "Maradjatok Jerikóban, amíg kinő a szakállatok, s akkor gyertek vissza."
1Krón 19.6
Amikor az ammoniták rájöttek, hogy gyűlöletessé tették magukat Dávid előtt, Hanun és az ammoniták ezer ezüsttalentumot küldtek, hogy Aram Naharaimból, Aram Maachából és Cobából szekereket és lovasokat szerződtessenek.
1Krón 19.7
Fel is fogadtak harminckétezer harci szekeret, és Maacha királyát népével együtt. Kivonultak, és Metba előtt tábort vertek. Az ammoniták is összegyűltek városaikból és hadba vonultak.
1Krón 19.8
Amikor Dávid ezt meghallotta, elküldte Joábot az egész sereggel és a tisztekkel.
1Krón 19.9
Az ammoniták kivonultak, és a város előtt csatarendbe álltak. Az odaérkező királyok külön a mezőn helyezkedtek el.
1Krón 19.10
Joáb látta, hogy előtte és mögötte csatarend alakul ki, azért kiválasztotta egész Izraelből a legbátrabb embereket, és felállította őket az arámokkal szemben.
1Krón 19.11
A nép többi részét testvérének, Abisájnak a vezetésére bízta, s azok, az ammonitákkal szemben sorakoztak fel.
1Krón 19.12
S azt mondta: "Ha az arámok felülkerekednek, gyere segítségemre. Ha pedig az ammoniták az erősebbek, én segítek neked.
1Krón 19.13
Légy bátor, álljunk helyt férfiasan népünkért és Istenünk városaiért! Az Úr azt tegye, ami jónak látszik szemében."
1Krón 19.14
Joáb azután embereivel megtámadta az arámok vonalát, s ezek megfutamodtak előle.
1Krón 19.15
Az ammoniták látták, hogy az arámok elfutottak, ezért ők is menekülni kezdtek Abisáj, Joáb testvére elől, és visszahúzódtak a városba. Joáb hazatért Jeruzsálembe.
1Krón 19.16
Amikor az arámok látták, hogy Izraeltől vereséget szenvedtek, követeket küldtek, és elhozták a folyón túl lakó arámokat. Sofach, Hadadezer vezére állt az élükön.
1Krón 19.17
Dávidnak megvitték a hírt, ő azonnal összegyűjtötte egész Izraelt, átkelt a Jordánon, eléjük nyomult, és csatarendbe állt velük szemben. Dávid megindította a harcot az arámok ellen, és azok küzdöttek ellene.
1Krón 19.18
Az arámok megfutamodtak Izrael elől, s Dávid megsemmisítette az arámok hétezer harci szekerét és negyvenezer gyalogosát. A vezért, Sofachot is megölte.
1Krón 19.19
Amikor Hadadezer szolgái látták, hogy Izraeltől vereséget szenvedtek, békét kötöttek Dáviddal és meghódoltak előtte. Az arámok ezután nem segítették többé az ammonitákat.
1Krón 20
1Krón 20.1
A következő évben, amikor a királyok hadat szoktak indítani, Joáb kivonult a sereggel, és elpusztította az ammoniták területét. Azután elment, és ostrom alá vette Rabbát. Dávid Jeruzsálemben maradt. Joáb elfoglalta Rabbát és elpusztította.
1Krón 20.2
Dávid levette Milkom fejéről a koronát. Úgy találta, hogy egy talentum aranyat nyom, és értékes kő van benne. Dávid a saját fejére tette. A városból nagyon gazdag zsákmányt hozott el.
1Krón 20.3
A benne levő népet is elhurcolta, és fűrészhez, vascsákányhoz és fejszéhez állította őket. Így járt el Dávid az ammoniták minden városával. Azután Dávid az egész néppel visszatért Jeruzsálembe.
1Krón 20.4
Közben folytatódott a harc a filiszteusokkal Gezerben. A husatita Szibbekáj megölte Szippájt, Refaim egyik leszármazottját. A filiszteusokat leverték.
1Krón 20.5
Más háború is volt a filiszteusokkal. Itt Elchanan, Jair fia megölte Lachmit, a gáti Golját testvérét. Dárdája nyele akkora volt, mint egy zubolyfa.
1Krón 20.6
További harc folyt Gátnál. Ott volt egy igen magas ember, akinek a kezén is hat, a lábán is hat, tehát összesen huszonnégy ujja volt. Rafától származott ő is,
1Krón 20.7
és gúnyolta Izraelt. Jonatán, Simeának, Dávid testvérének a fia azonban megölte.
1Krón 20.8
Ezek az emberek a gáti Rafától származtak, s elestek Dávidnak és embereinek a kezétől.
1Krón 21
1Krón 21.1
A sátán Izrael ellen fordult és rászedte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt.
1Krón 21.2
Dávid így szólt Joábhoz és a nép főembereihez: "Menjetek és vegyétek számba Izraelt Beersebától Dánig. Hozzátok el (az eredményt), hogy megtudjam a számát."
1Krón 21.3
De Joáb ellene vetette: "Az Úr növelje népét a százszorosára, uram király. Nemde mindnyájan uramnak az alattvalói? Miért követeli az én uram ezt? Miért terhelje ez a vétek Izraelt?"
1Krón 21.4
De a király szava kötelezte Joábot, Joáb tehát elment, bejárta egész Izraelt, és visszatért Jeruzsálembe.
1Krón 21.5
Joáb átadta a népszámlálás eredményét Dávidnak. Egész Izraelben egymillió-százezer kardforgató ember volt. Júdának 470 000 kardforgató embere volt.
1Krón 21.6
Lévit és Benjamint nem is számolta össze, mivel Joáb csak kelletlenül teljesítette a király parancsát.
1Krón 21.7
Isten nemtetszéssel nézte az eseményt, és megbüntette Izraelt.
1Krón 21.8
Akkor Dávid így imádkozott Istenhez: "Súlyosan vétkeztem ezzel a tettemmel. Mégis bocsásd meg szolgád vétkét, mivel ostoba módon jártam el."
1Krón 21.9
Ekkor az Úr így szólt Gádhoz, Dávid látóemberéhez:
1Krón 21.10
"Menj és közöld Dáviddal: Ezt üzeni az Úr: Három dolgot tárok eléd, válassz egyet, és azzal büntetlek meg."
1Krón 21.11
Gád elment Dávidhoz, s így szólt: "Ezt üzeni az Úr: Válassz,
1Krón 21.12
hogy három évig éhség dühöngjön-e, vagy három hónapig ellenség pusztítson és ellenségeid kardja járja át veséteket, vagy pedig az Úr kardja, három napig tartó pestis, az Úr angyala pusztítson Izrael egész földjén: Mondd, hogy milyen választ vigyek annak, aki küldött."
1Krón 21.13
Dávid így felelt Gádnak: "Igen szorult helyzetben vagyok. Mégis inkább az Úr kezébe akarok esni, mivel az ő irgalma mérhetetlen. Emberek kezébe nem szeretnék esni."
1Krón 21.14
Az Úr tehát pestist küldött Izraelre, és hetvenezer ember halt meg Izraelből.
1Krón 21.15
Az Úr elküldte angyalát Jeruzsálembe is, hogy pusztítson, de amikor megkezdte a pusztítást, az Úr letekintett, megbánta a csapást és rászólt a pusztító angyalra: "Elég, vond vissza a kezed!" Az Úr angyala éppen a jebuzita Ornan szérűje mellett állt.
1Krón 21.16
Dávid föltekintett, látta az Úr angyalát, amint a föld és az ég között áll kivont karddal a kezében, Jeruzsálem ellen fordulva. Ekkor Dávid és a vezeklő ruhába öltözött vének arcra borultak,
1Krón 21.17
Dávid pedig így beszélt Istenhez: "Nemde én parancsoltam meg, hogy számlálják meg a népet? Én vétkeztem, én, a pásztor tettem rosszat. De mit tettek ők, a juhok? Uram, Istenem, rám nehezedjen a kezed és atyám házára, de a népet ne sújtsd."
1Krón 21.18
Az Úr angyala azt mondta Gádnak: "Jelentsd Dávidnak, menjen fel, és a jebuzita Ornan szérűjénél emeljen oltárt az Úrnak."
1Krón 21.19
Gád utasítására, aki az Úr nevében beszélt, Dávid fölment.
1Krón 21.20
Ornan megfordult, s amikor meglátta az angyalt, négy fiával együtt elrejtőzött. Ornan ugyanis éppen a búza cséplésével volt elfoglalva,
1Krón 21.21
amikor Dávid elment hozzá. Ornan föltekintett, meglátta Dávidot, otthagyta a szérűt, és arccal a földre borult Dávid előtt.
1Krón 21.22
Dávid így szólt Ornanhoz: "Engedd át nekem a szérűd telkét, hogy oltárt emeljek rajta az Úrnak. Teljes értékben kifizetem, hogy elforduljon a népről a csapás."
1Krón 21.23
Ornan így válaszolt Dávidnak: "Vedd el! Uram és királyom tegye, amit jónak lát. A marhákat is odaajándékozom égőáldozatnak, a cséplőszánt meg hozzá fának, a búzát pedig ételáldozatnak. Mindent odaadok."
1Krón 21.24
Dávid így válaszolt Ornannak: "Nem úgy, hanem megveszem teljes árban. Nem akarok olyat adni az Úrnak, ami a tied, s olyan áldozatot bemutatni, ami nekem semmibe se kerül."
1Krón 21.25
Ezután Dávid leszámolta Ornannak a telekért a hatszáz arany sékelt.
1Krón 21.26
Ekkor Dávid oltárt emelt ott az Úrnak, s égő- és közösségi áldozatot mutatott be. Az Úrhoz folyamodott, s ő válaszolt: tűz szállt le az égből az égőáldozat oltárára.
1Krón 21.27
Ezután az Úr parancsot adott az angyalnak, s az visszadugta kardját a hüvelyébe.
1Krón 21.28
Attól az időtől fogva, hogy Dávid látta, az Úr a jebuzita szérűjén felel neki, ott mutatott be áldozatot.
1Krón 21.29
Az Úr hajléka, amelyet Mózes a pusztában készített, valamint az égőáldozat oltára abban az időben Gibeon magaslatán állt.
1Krón 21.30
Dávid nem tudott oda elmenni, hogy az Úr elé járuljon, annyira félt az Úr angyalának kardjától.
1Krón 22
1Krón 22.1
Ekkor mondta Dávid: "Ez az Úrnak, az Istennek a háza és ez Izrael számára az égőáldozat oltára."
1Krón 22.2
Dávid parancsot adott, hogy hívják össze az idegeneket, akik Izrael földjén éltek. Megtette őket kőfaragónak, hogy szegletköveket faragjanak az Isten házának építéséhez.
1Krón 22.3
Dávid nagy mennyiségű vasról is gondoskodott szegnek és sarokvasnak a kapuszárnyakhoz, valamint annyi bronzról, hogy nem lehetett megmérni,
1Krón 22.4
s végül tömérdek cédrusfáról, mert a szidoniak és a tírusziak nagyon sok cédrusfát hoztak Dávidnak.
1Krón 22.5
Dávid így gondolkozott: A fiam, Salamon, fiatal és gyenge, a háznak azonban, amelyet az Úrnak építünk, egészen nagynak kell lennie, hogy dicsőséget és hírnevet szerezzen minden nép előtt. Ezért előkészületeket kell tennem. Dávid halála előtt valóban megtette az előkészületeket,
1Krón 22.6
azután hívatta a fiát, Salamont és megparancsolta neki, hogy építsen házat az Úrnak, Izrael Istenének.
1Krón 22.7
Dávid ezt mondta Salamonnak, "Fiam, nekem magamnak volt szándékomban, hogy házat építsek az Úr, az én Istenem nevének,
1Krón 22.8
de az Úr szózatot intézett hozzám: Sok vért ontottál és nagy háborúkat vívtál, ne építs hát házat a nevemnek, mert sok vért ontottál színem előtt a földre.
1Krón 22.9
Nézd, született egy fiad, ő a béke embere lesz. Békét adok neki körös-körül, minden ellenségétől. Salamon lesz a neve. Az ő napjaiban békét és nyugalmat adok Izraelnek,
1Krón 22.10
ő építsen házat a nevemnek. A fiam lesz, én meg atyja leszek. Örökre megerősítem Izrael fölötti uralmának trónját.
1Krón 22.11
Nos hát, fiam, legyen veled az Úr, sikerüljön házat építened az Úrnak, a te Istenednek, ahogy előre megmondta rólad.
1Krón 22.12
Az Úr adjon neked bölcsességet és okosságot, és nyilvánítsa ki neked Izraelre vonatkozó akaratát. Te pedig tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek a törvényét.
1Krón 22.13
Szerencsés leszel, ha igyekszel megtartani a törvényt és a parancsokat, amelyeket az Úr Izrael számára Mózesnek adott. Légy erős és bátor! Ne félj és ne rettegj!
1Krón 22.14
Nézd, saját szegénységemből félre tudtam tenni az Úr háza számára 100 000 aranytalentumot, egymillió ezüsttalentumot, s annyi vasat és bronzot, hogy meg sem lehet mérni. Fát és követ is szereztem, de még te is tehetsz hozzájuk.
1Krón 22.15
Mesteremberek is nagy számban állnak rendelkezésedre: kőművesek, ácsok és mindenféle művészetben jártas számtalan ember,
1Krón 22.16
akik meg tudják munkálni az aranyat, az ezüstöt, a bronzot és a vasat. Rajta hát, láss hozzá és legyen veled az Úr."
1Krón 22.17
Dávid megparancsolta Izrael minden tisztviselőjének, hogy segítse Salamont:
1Krón 22.18
"Az Isten, az Úr, nemde veletek volt és nyugalmat adott nektek körös-körül. Az ország népét a kezembe adta, s a föld meghódolt az Úr és az ő népe előtt.
1Krón 22.19
Most tehát egész szívvel és lélekkel keressétek az Urat, a ti Isteneteket. Rajta, építsetek szentélyt Istennek, az Úrnak, hogy a szövetség ládáját és az Isten szent dolgait bevigyétek abba a házba, amelyet az Úr nevének építtek."
1Krón 23
1Krón 23.1
Amikor Dávid megöregedett és elege volt az életből, a fiát, Salamont, Izrael királyává tette.
1Krón 23.2
Egybegyűjtötte Izrael tisztségviselőit, a papokat és a levitákat.
1Krón 23.3
A levitákat harminc évtől fölfelé számba vették. Személyenként megszámolva 38000-et tettek ki.
1Krón 23.4
Ezek közül az Úr házánál végzendő munkálatok vezetésére 24000-et szemeltek ki, 6000-en hivatalnokok és bírák lettek,
1Krón 23.5
4000-en kapuőrök és 4000-en az Urat dicsőítették olyan hangszerekkel, amelyeket Dávid készíttetett.
1Krón 23.6
Dávid Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári után osztályokba sorolta őket.
1Krón 23.7
A gersonitákhoz tartoztak: Ladan és Simi.
1Krón 23.8
Ladan fiai: Jechiel, a fő, Szetam és Joel, hárman.
1Krón 23.9
Simi fiai: Selomit, Haziel, Haan, hárman. Ezek Ladan családjának fejei.
1Krón 23.10
Simi fiai: Jachat, Ziza, Jeus és Beria. Ezek Simi fiai, négyen.
1Krón 23.11
Jachat lett a fő, Ziza a második, Jeusnak és Beriának nem volt sok gyermekük, így ők egy családot, egy hivatali osztályt alkottak.
1Krón 23.12
Kehát fiai: Amram, Jicchar, Hebron és Uziel, négyen.
1Krón 23.13
Amram fiai: Áron és Mózes. Áront kiválasztották, hogy a szent dolgokat megszentelje. Neki és fiainak kellett mindenkor bemutatniuk az illatáldozatot az Úrnak, őt szolgálni és nevét áldani.
1Krón 23.14
Mózes az Isten embere volt, és fiait Lévi törzséhez számították.
1Krón 23.15
Mózes fiai: Gerson, és Eliezer.
1Krón 23.16
Gerson fia: Sebuel, a fő.
1Krón 23.17
Eliezer fia: Rechabja, a fő. Eliezernek nem volt több fia, Rechabjának ellenben sok fia volt.
1Krón 23.18
Jicchar fia: Selomit, a fő.
1Krón 23.19
Hebron fiai: Jerijahu volt az első, Amarja a második, Jachaziel a harmadik, Jekameam a negyedik.
1Krón 23.20
Uziel fiai: Micha, az első és Jiszchija, a második.
1Krón 23.21
Merári fiai: Machli és Musi. Machli fiai: Eleazár és Kis.
1Krón 23.22
Eleazár fiú nélkül halt meg, csak lányai voltak. Ezek testvéreikhez, Kisnek a fiaihoz mentek férjhez.
1Krón 23.23
Musi fiai: Machli, Eder és Jeremot, hárman.
1Krón 23.24
Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfők és azok, akiket név szerint számba vettek, akik húsz évtől fölfelé az Úr templomában szolgálatot teljesítettek.
1Krón 23.25
Dávid így szólt: "Az Úr, Izrael Istene nyugalmat adott népének, és minden időkre lakást vett Jeruzsálemben.
1Krón 23.26
A levitáknak nem kell többé hordozniuk a hajlékot és a hozzá tartozó fölszerelést."
1Krón 23.27
Dávid utolsó rendelkezése szerint Lévi fiait húsz évtől fölfelé kellett számba venni.
1Krón 23.28
Áron fiainak segítségére rendelte őket, hogy gondoskodjanak az Úr házáról, az udvarokról és helyiségekről, az egész szentély tisztán tartásáról nekik kellett szolgálatot teljesíteniük Isten templomában.
1Krón 23.29
Az ő feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a kitett kenyerekről, továbbá az ételáldozathoz, a kovásztalan kenyerekhez, a serpenyőben készített és kevert lepényekhez szükséges lisztről, végül az összes űr- és hosszmértékről.
1Krón 23.30
Minden reggel oda kellett állniuk, hogy áldják és dicsőítsék az Urat, s ugyanezt tették este is,
1Krón 23.31
továbbá szombaton, újholdkor és ünnepnapon az égőáldozat bemutatásakor, a törvényben előírt számuk szerint. Ez az állandó hivataluk az Úr előtt.
1Krón 23.32
Ők látták el a szolgálatot a megnyilatkozás sátora és a szentély körül, s ők segítették testvéreiket, Áron fiait az Úr házában való szolgálatukban.
1Krón 24
1Krón 24.1
Áron fiainak is megvolt a beosztásuk. Áron fiai: Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár.
1Krón 24.2
Nadab és Abihu atyjuk szeme láttára haltak meg, nekik nem voltak fiaik. Ezért Eleazár és Itamár látták el a papi szolgálatot.
1Krón 24.3
Dávid Eleazár fiai közül Cádokkal és Itamár fiai közül Achimelekkel együtt hivataluknak megfelelően osztotta be őket szolgálatukba.
1Krón 24.4
Eleazár fiai között több volt a családfő, mint Itamár fiai között, ezért Eleazár fiainak családfőiből tizenhat osztályt csináltak, Itamár fiainak családfőiből pedig nyolcat.
1Krón 24.5
De ezeket is, azokat is sorshúzás útján osztották be, hiszen fölszentelt tisztségviselőkről, Istennek a hivatalnokairól volt szó mind Eleazár, mind Itamár fiai esetében.
1Krón 24.6
Az egyik levita, Semaja, Netánael fia, az írnok írta össze őket a királynak, a főembereknek, Cádoknak, Achimeleknek, Ebjatár fiának, továbbá a papok és leviták családfőinek jelenlétében. Felváltva húztak sorsot Eleazár fiainak minden családjára.
1Krón 24.7
Az első sorsvetés Jehojaribra esett, a második Jedajára,
1Krón 24.8
a harmadik Harimra, a negyedik Szeorimra,
1Krón 24.9
az ötödik Malkijára, a hatodik Mijaminra,
1Krón 24.10
a hetedik Hakkocra, a nyolcadik Abijára,
1Krón 24.11
a kilencedik Jesuára, a tizedik Sechanjára,
1Krón 24.12
a tizenegyedik Eliasibra, a tizenkettedik Jakimra,
1Krón 24.13
a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Isbaalra,
1Krón 24.14
a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immerre,
1Krón 24.15
a tizenhetedik Hezirre, a tizennyolcadik Happiceszre,
1Krón 24.16
a tizenkilencedik Petachjára, a huszadik Jecheszkelre,
1Krón 24.17
a huszonegyedik Jakinra, a huszonkettedik Gamulra,
1Krón 24.18
a huszonharmadik Delajahura, a huszonnegyedik Maaszjahura.
1Krón 24.19
Ezek a hivatali osztályaik a szolgálat szerint, ahogy kötelesek belépni az Úr házába az atyjuktól, Árontól kapott utasításnak megfelelően, amelyet neki Izrael Istene, az Úr adott.
1Krón 24.20
Lévi többi fiai közül: Amram fiai közül Subael, Subael fiai közül Jechdajahu:
1Krón 24.21
Rechabjahutól, Rechabjahu fiai közül Iszchija, az első;
1Krón 24.22
a jicchariták közül Selomot, Selomot fiai közül Jachat;
1Krón 24.23
Hebron fiai közül Jerija, az első, Amarjahu a második, Jachaziel, a harmadik, Jekameám, a negyedik.
1Krón 24.24
Uriel fia: Micha. Micha fiai közül: Samir,
1Krón 24.25
Micha testvére, Jiszchija. Jiszchija fiai közül Zecharjahu.
1Krón 24.26
Merári fiai: Machli és Musi. Fiának, Jaazijahunak a fiai:
1Krón 24.27
Merári fiának, Jaazijahunak a fiai: Sochám, Zachur és Ibri.
1Krón 24.28
Machlitól: Eleazár, akinek nem voltak fiai.
1Krón 24.29
Kistől Kis fia: Jerachmeel.
1Krón 24.30
Musi fiai: Machli, Eder és Jerimot. Ezek a leviták fiai családjaik szerint.
1Krón 24.31
Ők is, miként testvéreik, Áron fiai, Dávid királynak, Cádoknak és Achimeleknek, a papok és leviták családfőinek a jelenlétében vetettek sorsot: a jelentősebb családok is, egyszerűbb testvéreik is.
1Krón 25
1Krón 25.1
Dávid és a sereg vezérei kijelölték Aszafnak, Jemánnak és Jedutunnak a fiait, a prófétákat, hogy citerán, hárfán és cimbalmon kísérjék az éneket. Az erre a szolgálatra rendelt férfiakat is összeírták.
1Krón 25.2
Aszaf fiai közül: Zakkur, József, Netanja és Azareela. Aszaf fiai az atyjuktól függtek, aki a király útmutatása szerint lelkesen kísérte az énekeket.
1Krón 25.3
Jedutun részéről: Jedutun fiai: Gedaljahu, Ceri, Jesajahu, Simi, Hasabjahu és Mattitjahu, hatan, atyjuknak, Jedutunnak a vezetésével, aki citerán játszott hála- és dicsőítő éneket az Úrnak.
1Krón 25.4
Heman részéről: Heman fiai: Bukkijahu, Mattanjahu, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romanti, Ezer, Josbekasa, Mallotti, Hotir, Machaziot.
1Krón 25.5
Ezek mind Hemannak, a király látóemberének a fiai. Isten parancsa szerint a harsonákat fújták. Isten Hemannak tizennégy fiút és három leányt adott.
1Krón 25.6
Ezeknek mind atyjuk volt a vezetőjük, amikor az Úr házának szolgálatában, a király útmutatása szerint cimbalommal, hárfával és citerával kísérték az éneket. Aszafot, Jedutunt és Hemant,
1Krón 25.7
akik jártasak voltak az Úr előtti éneklésben, testvéreikkel együtt írták össze. Számuk 288-at tett ki.
1Krón 25.8
Ők is sorsvetés útján léptek szolgálatba, mind a fiatal, mind az öreg, a mester a tanítvánnyal.
1Krón 25.9
Az első sors az aszafita Józsefre esett, a második Gedaljahura, őrá magára, a testvéreire és a fiaira, tizenkettőjükre.
1Krón 25.10
A harmadik Zakkurra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.11
A negyedik Jicrire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.12
Az ötödik Netanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.13
A hatodik Bukkijahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.14
A hetedik Jezareelára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.15
A nyolcadik Jesajahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.16
A kilencedik Mattanjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.17
A tizedik Simire, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.18
A tizenegyedik Asareelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.19
A tizenkettedik Hasabjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.20
A tizenharmadik Subaelre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.21
A tizennegyedik Mattitjahura, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.22
A tizenötödik Jeremotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.23
A tizenhatodik Hananjahura, a fiaira, és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.24
A tizenhetedik Josbekasára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.25
A tizennyolcadik Hananira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.26
A tizenkilencedik Mallottira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.27
A huszadik Eljatára, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.28
A huszonegyedik Hotirra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.29
A huszonkettedik Giddaltira, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.30
A huszonharmadik Machaziotra, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 25.31
A huszonnegyedik Romanti-Ezerre, a fiaira és a testvéreire, tizenkettőjükre.
1Krón 26
1Krón 26.1
A kapuőrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Korach fia, Eljaszaf fiai közül.
1Krón 26.2
Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsőszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik,
1Krón 26.3
Elám, az ötödik, Jehochanan, a hatodik, Eljoenáj, a hetedik.
1Krón 26.4
Obed-Edomnak is voltak fiai: Semaja volt az elsőszülött, Jehozabad a második, Joach a harmadik, Zachar a negyedik, Netaneel az ötödik,
1Krón 26.5
Ammiel a hatodik, Isszachár a hetedik, Peulletái a nyolcadik. Az Isten megáldotta.
1Krón 26.6
Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk élén állottak és vitéz férfiak voltak.
1Krón 26.7
Semaja fiai: Otni, Rafael, Obed, Elzabad és testvérei, a vitéz Elihu és Szemachjahu.
1Krón 26.8
Ezek mind Obed-Edom fiai voltak. Neki, fiainak és testvéreinek magas megbízatásuk volt a szolgálatban, Obed-Edom hozzátartozói hatvanketten.
1Krón 26.9
Meselemjahunak is voltak fiai és testvérei, összesen tizennyolc harcedzett férfi.
1Krón 26.10
A merárita Hoza fiai: Simri a fő, nem ő volt az elsőszülött, de apja őt tette elsővé;
1Krón 26.11
Hilkija a második, Tebaljahu a harmadik, Zecharjahu a negyedik. Hoza fiai és testvérei, összesen tizenhárman.
1Krón 26.12
Ezek voltak a kapuőrök osztályai. A csoportok fejei éppúgy részt vettek az Úr templomának szolgálatában, mint testvéreik.
1Krón 26.13
A fiatalok és az öregek egyformán, családjaik szerint húztak sorsot az egyes kapukra.
1Krón 26.14
A keleti oldal sorshúzás útján Selemjahunak jutott. A fia, Zecharjahu okos tanácsokkal szolgált. Sorshúzás útján neki az északi oldal jutott.
1Krón 26.15
Obed-Edom kapta a déli oldalt, a fiai pedig a készletek helyiségeit.
1Krón 26.16
Suppimnak és Hozának a nyugati oldal jutott, "a kivágott fáról" elnevezett kapuval a felső úton. A szolgálatnak megvoltak a megfelelő előírásai.
1Krón 26.17
Kelet felé naponta hatan álltak, észak felé naponta négyen, dél felé naponta négyen és a készletek helyiségei előtt ketten-ketten,
1Krón 26.18
a Parbáron, nyugat felé négyen az utcán és ketten a Parbáron.
1Krón 26.19
Ez a szolgálati beosztása a Korach és Merári fiai közül való kapuőröknek.
1Krón 26.20
Testvéreik, a leviták az Isten házának a kincseire és a fogadalmi ajándékokra ügyeltek:
1Krón 26.21
Ládán fiainak, a Ládántól származó Gerson fiainak, a gersonita Ládán családjainak a családfői: Jehiel.
1Krón 26.22
Jehiel fiai, Szetam és a testvére, Joel ügyeltek az Isten házának kincseire.
1Krón 26.23
Az amramiták, jicchariták, hebroniták és uzieliták közül:
1Krón 26.24
Sebuel, Mózes fiának, Gersonnak a fia volt a kincsek főfelügyelője.
1Krón 26.25
Testvérétől, Eliezertől Rechabjahu, az ő fia Jesajahu, ennek a fia, Joram, ennek a fia, Zichri, ennek a fia, Selomit.
1Krón 26.26
Ez a Selomit és testvérei őrizték a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Dávid király és a családfők felajánlottak mint az ezres, százas és más csoportok elöljárói.
1Krón 26.27
A hadjáratokból, illetőleg a hadizsákmányból ajánlották fel, hogy Isten házát gazdagítsák.
1Krón 26.28
Mindent, amit Sámuel, a látóember, Saul, Kis fia, Ábner, Ner fia és Joáb, Ceruja fia felajánlott, és általában minden adomány Selomitnak és testvéreinek őrizetére volt bízva.
1Krón 26.29
A jicchariták közül Kenánjahut és fiait külső szolgálatra rendelték Izraelben mint írnokokat és bírákat.
1Krón 26.30
A hebroniták közül Hasabjahut és testvéreit - ezerhétszáz vitéz férfit - arra rendeltek, hogy a Jordántól nyugatra az Úr minden ügyében és a király szolgálatában Izraelre felügyeljenek.
1Krón 26.31
A hebronitákhoz tartozott: Jerija, a fő. Dávid uralkodásának 40. évében megszámlálták a hebronita családok rokonságát, és a gileádi Jázerben vitéz férfiakat találtak közöttük.
1Krón 26.32
Dávid király kinevezett kétezerhétszáz bátor férfit - Jerija testvérei közül valókat és családfőket - a rubeniták, a gáditák és Manassze fél törzse fölé felügyelőnek a vallás és a király dolgaiban.
1Krón 27
1Krón 27.1
Izrael fiai számuk szerint: A családfők, az ezres és százas csoportok fejei és az írnokok, akik a népet szolgálták: a király minden ügyében ezek az osztályok voltak illetékesek. Hónapról hónapra az egész év folyamán mindig egy intézkedett közülük. Minden osztályba 24000 ember tartozott.
1Krón 27.2
Az első hónapban az első osztály élén Jasobeám állott, Szabdiel fia. Osztályához 24000 ember tartozott.
1Krón 27.3
Perec fiai közül való volt, és a sereg összes tisztjeinek ő volt a feje az első hónapban.
1Krón 27.4
A második hónap osztályának elöljárója az achochita Dodáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.5
A harmadik osztály elöljárója a harmadik hónapban Benajahu volt, az első papnak, Jehojadának a fia. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.6
Ez a Benajahu a harminc vitéz egyike volt, s vezetője lett a harmincnak és saját osztályának. A fiát Ammizabadnak hívták.
1Krón 27.7
A negyedik, a negyedik hónapban illetékes Azahel volt, Joáb testvére. Őt követte fia, Zebadja. Osztályához 24000 ember tartozott.
1Krón 27.8
Az ötödik, az ötödik hónapra illetékes vezető az ezrachita Samehut volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.9
A hatodik, a hatodik hónapra illetékes Ira volt, a tekoai Ikkes fia. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.10
A hetedik, a hetedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pelonita Helec volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.11
A nyolcadik, a nyolcadik hónapra illetékes, a husatita Szibbekáj volt, a zarechiták közül. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.12
A kilencedik, a kilencedik hónapra illetékes, a benjaminiták közül való anatóti Abiezer volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.13
A tizedik, a tizedik hónapra illetékes, a zarechiták közül való netofai Maheráj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.14
A tizenegyedik, a tizenegyedik hónapra illetékes, az Efraim fiai közül való pireatonita Benaja volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.15
A tizenkettedik, a tizenkettedik hónapra illetékes, az Otnielből származó netofai Heldáj volt. Osztályába 24000 ember tartozott.
1Krón 27.16
Izrael törzseinek főnökei: Eliezer, Zikri fia parancsolt a rubenitáknak; Sefatjahu, Maacha fia a simeonitáknak;
1Krón 27.17
Hasabja, Kenuel fia a levitáknak; Cádok az áronitáknak;
1Krón 27.18
Elihu, Dávid testvére a júdeaiaknak;
1Krón 27.19
Jismajahu, Obedjahu fia a zebulunitáknak; Jerimot, Azriel fia a naftalitáknak;
1Krón 27.20
Joel, Pedajahu fia Manassze fél törzsének;
1Krón 27.21
Jidd, Zecharjahu fia Manassze gileádi fél törzsének; Jahaziel, Ábner fia a benjaminitáknak;
1Krón 27.22
Azareel, Jeroham fia a dánitáknak. Ezek voltak Izrael törzseinek a főnökei.
1Krón 27.23
Dávid nem számláltatta össze a húsz éven felülieket, mivel az Úr azt mondta, hogy megsokasítja Izrael fiait, mint az ég csillagait.
1Krón 27.24
Joáb, Ceruja fia megkezdte az összeírást, de nem fejezte be, mivel a harag kitört Izrael ellen. Így a szám nem került bele Dávid király évkönyveibe.
1Krón 27.25
A királyi kincstár felügyelője Azmavet, Abdiel fia volt. A földeken, a városokban, a falvakban és a tornyokban levő készleteké pedig Jehonatan, Uzijahu fia.
1Krón 27.26
A föld megművelésére szerződtetett munkásoké Ezri, Kelub fia.
1Krón 27.27
A szőlők felügyelője a rámai Simi, a borkészleteké a sefámi Zabdi,
1Krón 27.28
a síkságon levő olaj- és fügefáké Joás,
1Krón 27.29
a Száron legelőin levő nyájaké a szároni Sitráj, a Safat völgyében levő nyájaké Safat, Adláj fia,
1Krón 27.30
a tevéké az izmaelita Obil, a nőstény szamaraké a meránoti Jechdejahu,
1Krón 27.31
a juh- és kecskenyájaké a hagrita Jaziz. Ezek mind Dávid birtokainak az intézői voltak.
1Krón 27.32
Jehonatan, Dávid nagybátyja megfontolt és írástudó ember, tanácsadó volt. Jechiellel, Hachmoni fiával a király fiait nevelte.
1Krón 27.33
Achitofel a király tanácsadója volt, az archita Husáj pedig a király barátja.
1Krón 27.34
Achitofelt Jehojada, Benajahu fia és Ebjatár követték. Joáb a király seregének fővezére volt.
1Krón 28
1Krón 28.1
Dávid összegyűjtötte Jeruzsálemben Izrael minden főemberét, a törzsek fejeit, az osztályok vezetőit, akik a király szolgálatában álltak, az ezres csoportok fejeit, a százas csoportok fejeit, a király és fiai minden birtokának és nyájának az intézőit, az eunuchokat, a tiszteket és minden vitéz harcost.
1Krón 28.2
Dávid felállt, és ezt mondta: "Hallgassatok meg, testvéreim és népem. Én magam akartam állandó hajlékot építeni az Úr szövetsége ládájának, Istenünk zsámolyának. Az építkezést már előkészítettem,
1Krón 28.3
de Isten így szólt hozzám: Nem te fogsz házat építeni nevemnek, mivel a harcok embere vagy és vért ontottál.
1Krón 28.4
Ám az Úr, Izrael Istene kiválasztott atyám házából, hogy minden időkre Izrael királya legyek, mert Júdát szemelte ki fejedelemnek és Júda házában az én atyám házát. Atyám fiai közül bennem találta kedvét, s így engem tett meg egész Izrael királyává.
1Krón 28.5
Összes fiaim közül - az Úr ugyanis sok fiút adott nekem - a fiamat, Salamont választotta ki az Úr, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izrael fölött.
1Krón 28.6
Azt mondta nekem: Fiadnak, Salamonnak kell a házamat és udvarait fölépítenie. Kiválasztottam, hogy fiam legyen, én meg atyja leszek.
1Krón 28.7
Királyságát mindenkorra megerősítem, ha odaadóan megtartja parancsaimat és törvényeimet, úgy, mint a mai napon.
1Krón 28.8
Most tehát egész Izrael előtt, amely lát minket, Isten gyülekezete előtt, Istenünk előtt, aki hall minket, keressétek és tartsátok meg az Úrnak, a ti Isteneteknek a parancsait, hogy birtokolhassátok ezt a szép országot, s azt örökségként mindörökre átadhassátok fiaitoknak.
1Krón 28.9
Te pedig fiam, Salamon, ismerd el atyád Istenét, szolgáld osztatlan szívvel és odaadó lélekkel. Az Úr ugyanis megvizsgál minden szívet, és ismeri minden lélek gondolatait. Ha keresed, megmutatja magát neked. Ha elfordulsz tőle, elvet örökre.
1Krón 28.10
Nos tehát, az Úr kiválasztott, hogy hajlékot, szentélyt építs neki. Légy állhatatos és készítsd el."
1Krón 28.11
Ezután Dávid átadta fiának, Salamonnak az előcsarnokoknak, az épületeknek, a kincstárnak, a felső termeknek, a belső termeknek és az engesztelőteremnek a tervét:
1Krón 28.12
az összes tervet, amelyet lelkében kigondolt, az Úr háza udvarára, a körülötte levő helyiségekre, az Isten házának kincseire, a fogadalmi adományokra,
1Krón 28.13
a papok és leviták lakására, az Úr házában levő szolgálatra és az Úr házának istentiszteleti eszközeire vonatkozóan.
1Krón 28.14
Az aranytárgyakhoz adott aranyat az illető istentiszteleti eszköz súlyának megfelelően; az ezüsteszközökhöz ezüstöt, mindegyik tárgy súlyának megfelelően.
1Krón 28.15
Az arany mécstartó és -mécses méretének megfelelően - aranyat. Hasonlóképpen átadta az ezüst mécstartók és -mécseseik számára a megfelelő súlyú ezüstöt, mindegyik mécstartónak a rendeltetése szerint.
1Krón 28.16
Odaadta az aranyat a kitett kenyerek asztalához is, mindegyik asztalnak megfelelően, továbbá az ezüstöt az ezüstasztalok számára.
1Krón 28.17
Az aranycsészék számára az egyes csészék, villák, tömjénezők és füles kancsók súlyának megfelelően.
1Krón 28.18
Az illatáldozat oltárához tiszta aranyat, a súlyának megfelelően, továbbá a szekérnek, az aranykeruboknak a mintáját, amelyek kiterjesztett szárnyukkal betakarták az Úr szövetségének ládáját.
1Krón 28.19
Ezeket mind elmagyarázta neki egy, az Úrtól származó írás alapján, hogy megértse az építés munkáit.
1Krón 28.20
Azután Dávid így szólt a fiához, Salamonhoz: "Légy erős és határozott! Láss hozzá a munkához! Ne félj és ne rettegj, mert az Úr, az Isten, az én Istenem veled van. Nem hagy el és nem fordul el tőled, amíg az Úr házának szolgálatában be nem fejezed a munkát.
1Krón 28.21
Ott vannak a papok és a leviták osztályai az Isten házának minden munkájára. Minden hozzáértő, aki önként vállalkozik, engedelmeskedjék neked minden dologban. A főemberek és az egész nép várja parancsodat."
1Krón 29
1Krón 29.1
Dávid ezután így beszélt az összes egybegyűltekhez: "A fiam, Salamon, az egyetlen, akit az Úr kiválasztott, még fiatal és gyenge. A vállalkozás azonban nagy, mert ez a palota nem embereknek készül, hanem az Úrnak.
1Krón 29.2
Én minden erőmet latba vetve szereztem az Úr háza számára aranyat az arany-, ezüstöt az ezüst-, bronzot a bronz-, vasat a vas-, fát a fa- (részekhez), ónix köveket, betétköveket, színes és tarka köveket, mindenféle drágakövet és alabástromot nagy mennyiségben.
1Krón 29.3
De most, ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a szent templom számára:
1Krón 29.4
3000 talentum ofiri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épület falainak beborítására,
1Krón 29.5
arany- és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Ki kötelezi el még magát közületek, hogy bármilyen aranyat, ezüstöt vagy mesterek keze által készített ékszert felajánljon az Úrnak?"
1Krón 29.6
Ekkor a családfők, Izrael törzseinek főnökei, az ezres és százas csoportok fejei és a királyi munkák vezetői önként kötelezték magukat,
1Krón 29.7
hogy az Úr házának építésére összeadnak 5000 talentum aranyat, 10000 dareikoszt, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum bronzot, 100000 talentum vasat.
1Krón 29.8
Akinek drágakövei voltak, az Úr házának kincstárába adta, a gersomita Jachiel kezébe.
1Krón 29.9
Az önkéntes felajánlás örömmel töltötte el a népet, mivel őszinte szívvel adták az Úrnak. Dávid király is nagy örömet érzett.
1Krón 29.10
Dávid akkor az egész gyülekezet színe előtt dicsőítette Istent. Dávid így imádkozott: "Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, a mi Atyánk öröktől örökre!
1Krón 29.11
Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Uram, tied a királyi hatalom, s te uralkodsz mindenek felett.
1Krón 29.12
Gazdagság és dicsőség jár előtted, mindennek te vagy az Ura, mivel a kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed mindent naggyá és erőssé tehet.
1Krón 29.13
Most tehát Istenünk, dicsőítünk téged, s magasztaljuk fönséges neved.
1Krón 29.14
Hiszen mi vagyok én, és mi az én népem, hogy megfelelő adományt adhatnánk neked? Minden tőled jön, s azt is a te kezedből kaptuk, amit felajánlottunk neked.
1Krón 29.15
Hiszen csak idegenek és jövevények vagyunk előtted, mint amilyenek atyáink is voltak. Napjaink elfogynak a földön, mint az árnyék, és nincs miben reménykednünk.
1Krón 29.16
Urunk, Istenünk, amit felhalmoztunk, hogy nevednek házat építsünk, mind a te kezedből származik, és a te tulajdonod.
1Krón 29.17
Tudom, Istenem, hogy megvizsgálod a szívet, és hogy az egyeneslelkűség tetszik neked. Azért mindezt őszinte szívvel ajánlottam fel neked. Most pedig örömmel tekintek népedre, amely itt összegyűlt, hogy neked szentelje adományait,
1Krón 29.18
Urunk és Istenünk, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, s a mi Atyánk. Őrizd meg örökre bennük ezt a lelkületet, és a szívüket irányítsd magad felé.
1Krón 29.19
A fiamnak, Salamonnak meg adj osztatlan szívet, hogy megtartsa parancsodat, törvényeidet és utasításaidat, s hogy életté váltsa őket, s megépítse azt a palotát, amelyet előkészítettem."
1Krón 29.20
Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: "Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!" Erre az egész közösség magasztalta az Urat, atyáik Istenét. Arcra borultak és hódoltak az Úr előtt és a király előtt.
1Krón 29.21
Izrael fiai véresáldozatokat hoztak az Úrnak, és másnap égőáldozatot mutattak be: ezer szarvasmarhát, ezer kost, ezer bárányt, megfelelő italáldozatot és egyéb áldozatot Izraelért.
1Krón 29.22
Ezen a napon nagy vígsággal ettek és ittak az Úr előtt, és Salamont, Dávid fiát második királlyá tették. Az Úr nevében fölkenték uralkodónak, Cádokot meg főpapnak.
1Krón 29.23
Salamon - mint király - elfoglalta az Úr trónját, hogy atyja, Dávid helyett uralkodjék. Tetszésre talált, és egész Izrael engedelmeskedett neki.
1Krón 29.24
Minden elöljáró, minden katona és Dávid király minden fia alávetette magát neki.
1Krón 29.25
Az Úr naggyá tette Salamont egész Izrael előtt, s olyan királyi pompát adott neki, amilyen előtte Izrael egyetlen királyának sem volt.
1Krón 29.26
Dávid, Izáj fia egész Izrael királya volt.
1Krón 29.27
Izrael fölötti uralma negyven évig tartott. Hebronban hét évig uralkodott, Jeruzsálemben pedig harminchárom évig volt király.
1Krón 29.28
Megbékélt öregségben halt meg, elégedetten életével, gazdagságával és hírnevével. Utána a fia, Salamon uralkodott mint király.
1Krón 29.29
Dávid király története egyébként kezdettől végig meg van írva Sámuelnek, a látóembernek a könyvében:
1Krón 29.30
egész uralkodása, hőstettei, mindaz az áldás és csapás, amely érte Izraelt és a föld minden országát.