ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

Gyakorlati    hittankönyv    gondolkodó    hívők    és    keresők    részére.    A    harmadik    kijelentés műveire   építve   érthető   hihető   és   logikus   formában   ad   választ   a   teremtés,   születés   és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira. Az    első    Magyarországon    megjelent    -    a    spiritizmus    ismereteit    rendszerbe    foglaló hittankönyv,   mely   rendkívül   tömör   és   érdekes   formában   lebbenti   fel   a   fátylat   a   korábban hittitokként   definiált   kérdésekről.   Rövidségéhez   mérten   kimerítő   választ   ad   a   teljességről és a modern embert kínzó egzisztenciális kérdésekről.

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak

Keresztény   teológusok   és   kutatók   számára   egyedülálló   kincsesbánya   e   hatalmas   mű, mely   -   horderejét   tekintve   -   valószínűleg   az   elmúlt   évtizedek   legjelentősebb   teológiai műve    (ezt    majd    az    utókor    fogja    eldönteni).    A    szentírásra    épített    hittitok    feltáró elemzések    cáfolhatatlan    alaposságúak,    és    megszabadítják    a    keresztény    dogmatikát azoktól   a   súlyos   terhektől,   melyek   miatt   képtelen   a   mai   kor   kihívásaira   hiteles   választ adni.   És   e   munka   nyomán   Isten   szeretete,   jósága   és   igazságossága   eddig   még   soha   nem látott fényben tündököl elő! A   reinkarnáció   tanát    sokan   félre   értelmezték,   illetve   eltorzították,   a   hivatalos   egyházak pedig   az   543.   évi   zsinaton   eretnekséggé   nyilvánították.   Egyebek   közt   ez   jelentette   a   nyitányát   annak   a   tévedéssorozatnak,   melynek   következményét   súlyosan   megsínylette   a kereszténység,   mely   ma   is   sok   esetben   abszurd,   a   Bibliával,   Isten   igazságosságával szöges   ellentétben   álló   "hittitkok"   kényszerű   elfogadásának   terhét   hordozza .   A nyilvánvaló   ellentmondások   szőnyeg   alá   seprését   jelentő   tévedések   vezettek   a   felekezeti megosztottsághoz,   a   tudomány   és   hit   különválásához,   az   értelem   száműzéséhez   a   hit világából.    A    könyv    a    szerző    életműve.    Kezdetben    naiv    alázattal,    és    a    hit    hivatásos képviselőibe    helyezett    bizalommal    és    lelkesedéssel    kopogtatott    az    arra    hivatottak ajtaján,    de    legnagyobb    meglepetésére    művét    agyonhallgatták,    érdemi    érvek    nélkül elutasították,    hiába    kérte    a    benne    foglaltak    átgondolását,    elemzését,    vagy    cáfolatát. Lutherhez    hasonló    "fogadtatásban"    részesült,    évtizedekig    tartó    sikertelen    küzdelme elkeserítette,    ennek    ellenére    továbbra    is    felekezetének    vallási    vezetőiben    kereste    a megoldást,   de   a   modern   írástudók   szemlélete   Krisztus   óta   mit   sem   változott.   Ennek tudható be a bővített kiadás sokszor keserűen éles kritikus hangvétele.

HITTAN ÉS BIBLIA ELEMZÉSEK

„Harmadik Kijelentés: a Vigasztalás, melyet Isten a téves hitgyakorlás, a materializmus tévtana és az egeket ostromló gőgös tudomány szellemi legyőzésére adott.” „..a korábbi prófétálás eszközének felhasználásával - megvilágították azokat a tévedéseket, melyeket az emberi tévelygés és hatalomvágy rakott a hitre szomjúhozó emberek vállára. Helyre állították a Krisztus által elhozott igazságok fényét és a keresztény eszme páratlan szépségét és erejét. Továbbá megtisztították a szerető és igazságos Mennyei Atya fogalmát az emberi gyarlóság és tévedések által ráhordott hazugságoktól és torzításoktól.” „..mindig a szóban forgó kérdésről alkotott leghaladóbb, - azaz jézusi szellemű értelmezést emeljük mondanivalónk alapjává, amiképpen Urunk Jézus is, az - ”én pedig azt mondom néktek” kiemelésekkel él, - azonos tárgyú ószövetségi állásfoglalásokkal szemben!”
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET