Evangéliumi Spiritizmus-I-II-III.: 

Az    I.kötetben     nagyszerű    evangéliumi    tükörképet    és    örök    életre    vezető    életbölcselet alapjait     kapunk,     mely     minden     élethelyzetre     sziklaszilárd     alapot     nyújt.     Hiszen megérthetjük   Isten   Lelkének   munkálkodását   a   láthatatlan   világban,   annak   kristálytiszta logikáját   és   következetességét.   Segít   elkerülni   egy   sor   buktatót,   mely   magukat   hívőnek és   tisztának   gondoló   gyarló   emberekre   leselkedik.   A   krisztusi   tanítások   ragyogó   fényben tündökölnek    elő,    és    bepillantást    kapunk    az    anyagi    világ    és    a    láthatatlan    világ kölcsönhatásába. A   II.kötet    páratlan   szellemi   élményt   nyújt,   -   eddig   soha   nem   hallott   ismereteket   ad   az ószövetség   "indulásától"   a   Tízparancsolat   magyarázatáig.   Hihetetlen   mélységeket   tár   fel az   egyes   parancsolatok   hátteréről   és   a   Gondviselés   "logikájáról".   Az   is   kiderül,   hogy milyen   felszínes   a   hitünk,   és   milyen   nagy   jelentőségűek   az   egyes   parancsolatok,   melyek messzemenőkig   a   bukott   ember   megmentésére   adattak.   Ha   valaki   azt   gondolná,   hogy ismeri e parancsolatok lényegét, akkor hatalmas meglepetés fogja érni. A   III.kötet    megkoronázza   a   sorozatot.   Hatalmas,   tartalmas,   és   boldogító   ismereteket nyújt,   utal   az   újszövetségi   történésekre,   és   következetesen   életet   jelentő   tanácsokat   ad a   keresztényeknek.   Szilárd   alapokat   ad   a   hithez,   és   a   Gondviselés   hatalmas   szeretetének a    felismeréséhez    életünkben.    Ezáltal    erőt,    hitet    és    bizonyosságot    nyerünk,    mely    a szenvedések   és   megpróbáltatások   idejére   is   reményt   és   biztonságot   jelent   lelkünknek. Megtanulhatunk   keresztényként   élni   a   krisztusi   "igában",   mely   valóban   édes   és   könnyű. Boldog,   aki   szellemével   felfogja   és   befogadja   e   nagyszerű   kegyelmi   ajándékot,   hiszen   az (örök) életet találta meg. És ebben nincs semmiféle túlzás.

Az utolsó óra munkásaihoz-I-II-II-IV.:

Az   I.kötet    rögtön   megmutatja,   hogy   milyen   sokoldalú   gazdag   és   csodálatos   a   mennyei táplálék.    Tovább    mélyíti    ismereteinket,    és    táplálja    a    szellemieket    sóvárgó    lelkünket, annak   ellenére,   hogy   a   korábbi   könyvek   alapján   már   mindent   tudni   véltünk.   És   több ízben   megjelenik   a   figyelmeztetés:   "az   idő   közel   van".   Bepillantást   enged   az   "utolsó ítélet" és a "pokol" drámájába, amennyire ez emberi fogalmakkal egyáltalán lehetséges. A   II.kötet    csak   fokozza   ámulatunkat,   az   átadott   tanítások   hatalmas   értéke   és   gazdagsága felett.   Az   erények   közé   lopodzó   bűn   mélylélektanától   a   mindenséget   átható   szeretet nagyszerű   "erőfolyamán"   át   az   emberben   szunnyadó   isteni   szikra   hatalmas   értékéig   és az   anyaggal   való   küzdelméig      valósággal   sokkoló   erejű   tanítások   segítik   a   megértést.   A népek   sorsának   hatalmas   megvilágítása,   a   pusztán   formai   és   tekintélyelvű   hit,   mint tükörkép     állítása     páratlan,     lélegzetelállító     és     lenyűgöző     tanítássorozat,     melyeket szimbolikus, de nagyon is tanulságos "mesék" zárnak. A    III.kötet     újabb    csodálatos    élmény    és    ismeretanyagot    ad    az    örökélet    útjáról,    a gondolatok    teremtő    erejéről    és    az    emberi    tudomány    téves    irányáról,    az    aszkézis hiábavalóságáról.   Továbbá      a   Szentlélek   működésének   bámulatos   bölcsességéről,   és magáról   a   Sátánról,   ami   igazán   rendkívüli,   és   meglepő.   Újszerű   ismeretet   kapunk   a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is. A   IV.kötet    értékes   tanításokkal   zárja   a   sorozatot.   Többek   között   a   látszat   és   valóság lenyűgöző bemutatásával, és elrontott életek tanulságainak elemzésével.

A Névtelen szellem közleményei c. tanítássorozat

Az    I.kötete     még    nem    a    leghatalmasabb    műve    a    megnyilatkozó    szellemnek,    de    már ízelítőt   kaphat   a   hit   gyakorlati   kérdéseiben   haladni   kívánó,   őszinte   érdeklődő   a   gazdag és    sokoldalú    tanítássorozatból,    mely    igazán    húsbavágó    és    mély    ismereteket    közöl. Gazdag szellemi táplálék és erőforrás a hétköznapok küzdő emberének. A   II.kötet    tovább   bővíti   hitbeli   ismereteinket   és   a   gondviselés   csodálatos   bemutatása mellett   gazdag,   sokoldalú   erkölcsi   tanításokat   ad,   igazi   mennyei   táplálék   a   hitét   építő ember számára. A keresztény ember lelki fejlődéséhez valóságos kincsesbánya tárul fel. A    III.kötet     csodálatos    hit    és    erkölcsbölcselete    teszi    teljessé    e    nagyszerű    tanítás sorozatot.   Magasztossága,   és   sokoldalúsága   mellett   alapos   elemzést   ad   a   bűnös   emberi lélekről,   ugyanakkor   lélekgyógyító   életbölcselet,   mely   érthetővé   és   elviselhetővé   teszi   a küzdő   ember   hétköznapjait,   a   megismerés   öröme   mellett   az   üdvösség   reményét   élőn tartja      a      csüggedőben.      Gyakorlati      tanácsai      értékes      életminőség      javulást      is eredményeznek, szinte kézen fogva vezeti az embert a hit és örökélet útján.

Ezoteriák  I. kötet, II. kötet 

A   műben   már   teljes   pompájában   feltárul   a   magas   tanítószellem   bölcselete.   Lenyűgöző, lélekemelő,    és    soha    nem    látott    mélységeket    mutat    be    az    ember    útjáról    és    Isten vezetéséről.   Fogalmat   alkothatunk   a   Szentlélek   működéséről   az   életünkben.   Igazi   nehéz fegyverzet   ez   a   bűnnel   szemben,   hatalmas,   életmentő   terápia,   és   egyben   örömhír,   mely gyakorlati       megvilágításban       érdemi       segítséget       nyújt       földi       életünk       helyes felhasználásához,   és   valódi   értékének   megbecsüléséhez.   Legyen   ez   az   élet   sikeres   és sima,   vagy   akár   megpróbáltatásokkal   terhes.   E   nagyszerű   mű   két   kötetének   elolvasása egyedülálló      bepillantást      ad      a      láthatatlan      világ      működésébe.      Az      örökélet perspektívájából      arányaink,      fogalmaink      gyökeresen      megváltoznak.      Mélységes önismeretre    tehetünk    szert    saját    érdekünkben,    és    rádöbbenhetünk,    hogy    milyen egyszerű   a   feladatunk,   mégis   milyen   sok   a   tennivalónk   és   tanulni   valónk,   ha   mégoly erkölcsösnek   és   haladottnak   véljük   is   magunkat.   Megélhetjük,   hogy   óriási   kincset   adott kezünkbe    a    Gondviselő    Isten.    Fájdalmas    önostorozás    helyett    megnyílik    az    út    a szabadságba,   az   örökkévalóságba..   Boldogok,   akik   olvassák   és   megértik   Istennek   e nagyszerű kegyelmi ajándékát! (Senkit   ne   tévesszen   meg   az   a   tény,   hogy   az   elmúlt   évtizedekben   az   "ezotéria"   mint   fogalom rendkívüli   módon   lejáratódott,   -   az   üzleti   könyvkiadást   és   filmipart   elöntő   misztikus   szenny következtében-   mely   az   emberek   transzcendentális   irányultságát   "hivatott"   hamis   irányba terelni.)

Titkos tanítások I. kötet, II. kötet, III. kötet

E    mű    soha    nem,    látott    "titkokat"    -    eddig    ismeretlen    összefüggéseket    -    mutat    be    a láthatatlan    világ    működéséről,    hitépítés    szolgálatába    állítva    a    magas    szintű    kutató értelemet   is.   Emberi   fogalmakon   messze   túl   eső   történéseket   mesteri   módon   magyaráz az   emberi   fogalmak   segítségével.   Bepillantást   nyerhetünk   a   spirituális   "pszichológiába".     Ha    azt    hisszük,    hogy    tudunk    valamit    a    bűnbeesésről    és    a    bukás    mikéntjéről,    az emberről,   az   emberi   élet   szellemi   hatásairól   és   folyamatairól,   akkor   itt   hatalmas   és elsöprő   meglepetésben   lesz   részünk.   A   mű   olvasása   ámulattal   tölthet   el   mindenkit, hiszen    a    legmagasabb    erkölcsbölcselet    és    túlvilágismeret    egyesül    benne,    az    isteni szeretet   túláradó   bőségével,   és   boldogító   tényével.   Ha   valaki   megérti   e   csodát,   akkor levetett    saruval,    hálás    szívvel    tekint    Teremtőjére,    másfelől    hatalmas    megdöbbenést érezhet   ezen   üdvösség   hozó   szellemi   táplálék   eddigi   elhallgatása   miatt.   Természetesen célszerű   a   korábban   említett   alapművek   elolvasásával   bizonyos   fogalmi   ismeretekre szert    tenni,    hogy    teljes    szépségében    megérthessük    Isten    e    különleges    ajándékát    a végidők     emberének.     A     tartalomjegyzék     egyszerű     címei     soha     nem     sejtett     mély tanításokat takarnak.

Manna a hit táplálására

E   könyv   tartalma,   melyet   a   nyilatkozó   szellemek   a   hit   táplálására   szükséges   „Manná”- nak    neveztek    el,    az    1870-es    években    –    a    hazai    evangéliumi    spiritizmus    hajnalán    –      hangzott    el    a    Szellemi    búvárok    pesti    egyesületéinek    ülésein,    az    emberiség    szellemi felvilágosítása,   tisztulása   és   haladása   érdekében,   melyet   azonban   az   ember   csak   az élővé   vált   hitből   és   az   ebből   fakadó   s   tettekben   is   megnyilvánuló   megismerésből   vívhat ki   magának.   A   szellemi   nyilatkozatok   több   médium   útján,   s   különböző   időközökben jöttek   létre,   és   mégis   összefüggő   egészet   alkotnak.   Olyan   törvények,   szellemi   igazságok és   etikai   életrendi   szabályok   vannak   ebben   a   könyvben   megörökítve,   és   megvilágítva   - éspedig     a     legszorosabban     igazodva     a     könyvek     könyvének:     az     evangéliumnak szelleméhez,    -    amelyek    hivatva    vannak    új    tájékozódást    nyújtani    a    hívő    és    kereső embernek   arra   nézve,   hogy   honnan   jött,   miért   van   itt   a   földön,   hová   megy   a   földről,   s miként   kell   itt   élnie,   ha   az   örökkévaló   életben   reá   váró   feladatoknak   is   meg   akar   tudni felelni.   Boldog   az,   aki   hinni   tud   annak,   amit   e   könyvből   olvasni   fog,   mert   az   nem   fog eltévelyedni     arról     a     tiszta     és     egyenes     ösvényről,     melyet     Isten     kinek-kinek     a lelkiismeretében írt elő.

A Elszórt kalászok I.kötet, II.kötet, III.kötet 

A   magas   tanító   szellem   kisebb   tanításainak   gyűjteménye.   A   tanítások   átfogják   a   hit   és   a földi     élet     és     próbatétel     kérdéseit.     Az     egyes     tanítások     rövidsége     tallózás     szerű tanulmányozást   is   lehetővé   tesz,   megkönnyítve   a   hétköznapok   munkájában   elfáradt,   de mennyei   táplálékra   vágyó   ember   dolgát.   A   hitélet   gyakorlati   kérdéseiben   -   a   nagyobb tanításokhoz     hasonlóan     -     ragyogó     válaszokat     találunk     saját     problémáinkra     és tökéletlenségünk gyógyítására.

Vay Adelma: Aeonok

Rövid,   gyakorlati   tanítások   az   élet   minden   területéről,   melyek   a   keresztény   hívő   számára hasznos    útmutatást    nyújtanak.    Felöleli    a    hit,    a    társadalom    és    a    család    életében előforduló   problémákat,   felhívja   a   figyelmet   a   veszélyekre.   Segít   eligazodni   a   bűn   és kísértés árnyékában élő embernek a hétköznapok küzdelmes útvesztőiben.

HIT ÉS ERKÖLCSBÖLCSELET

„Vannak továbbá olyan fáradt lelkek, akik gondolkozni restek, cselekedni erőtlenek; ezek felülnek a haladás szekerére, azaz követik a minden ember szokását, és kényelmesen igyekeznek végig élni az életet önállóság nélkül, saját külön akarat nélkül, saját célok nélkül. És végül vannak, akik visszafelé húzzák ezt a szekeret. Ezekről én azt mondtam nektek, hogy ezek képezik a szellemtársadalom salakját.” „És akiket a balkeze felé állított, azokat elküldi az „örök" gyötrelemre. Ez az örök gyötrelem jelent a szellem számára egy úgynevezett örökkévalóságig tartó halált, amikor a szellem nem munkálkodik, hogy azután a Messiás újjáébressze őket.” „A túlzott szerénység is egyik formája a gőgnek és a feltűnni vágyásnak. A szerénység is csak az igazság határain belül erény, azon túl már vagy tudatos számítás, tehát bűn, vagy tudatlan tévedés, meghunyászkodás.” „Azért aki azt állítja, hogy a gazdagság kárára van a léleknek, téved. Éppen úgy téved az is, aki ellene van a tudásnak, mert minden jó, ami jó célt szolgál. Csak ne felejtsetek el mindenhez alázatos szívet kérni, mert ez a fő..” „..József sorsában nem volt megírva, hogy rabszolgává kell lennie, vagy hogy meg kell halnia. Istennek ezer meg, ezer módja és lehetősége van arra, hogy célját, akaratát véghezvigye az emberek közt a történések világában anélkül, hogy az ember rosszakaratát, az ember hibás érzését segítségül venné a maga munkájához.”
ÓKERESZTÉNYI HIT ÚJJÁÉLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
KEDVES LÁTOGATÓ! KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET