2018. ÉV LEGYEN AZ ÖN SZÁMÁRA  A SZERETET ISTENÉVEL VALÓ TALÁLKOZÁS ÉVE

„AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ”.  EZT A SZABADSÁGOT ÉS ÖRÖMÖT SZERETNÉNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKKAL MEGOSZTANI  EGY ÉLETRE SZÓLÓ TUDÁS ÁTADÁSÁVAL, MELYBŐL ERŐS HIT FAKADHAT.

Figyelem! Ide kattintva letölthető a honlap teljes anyaga offline változatban.

I. BEVEZETŐ

Az „Újdonságok” címszó arra utal, hogy egyedülállóan egyöntetű és magas színvonalú szellemi nyilatkozatokat és teológiai tanulmányokat talál itt a kedves olvasó, melyek eddig nem kerültek fel a világhálóra. Átütő erejük és mélységük életre meghatározó élményt, és a megismerés örömét és szabadságát adja hívő és hitetlen ember számára egyaránt. A keresztény eszme ragyogó sugárözönné válik, a hit pedig rendíthetetlen szilárd alapot kap, immár kiállva a „tudományos” megmérettetés próbáját. Emberi agy által ki nem található mélységek tárulnak fel a Gondviselés „műhelyéről”, az egyén és közösség üdvösségre vezetésének nagyszerű programjáról.
 A következőkben felsorolt és ismertetett (letölthető és részben megrendelhető) könyvek életre szóló élményt, és lelki táplálékot adnak.
A célszerű olvasási sorrendhez nyújt segítséget a Mit olvassak c. anyag.

II. LETÖLTHETŐ ILL. KÖNYV FORMÁBAN IS ELÉRHETŐ MŰVEK:

FIGYELEM !   A könnyebb tanulmányozás érdekében a könyveket aktív tartalomjegyzékkel láttuk el, melyre kattintva egyből a megfelelő címre ugrunk. A címek után lévő (**) jelre kattintva visszaugrunk a tartalomjegyzékre.

Szentírás magyarázatok:

Máté evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető)
Márk evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető)
Lukács evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető)
János evangéliumának szellemi magyarázata (letölthető)
Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata (letölthető)
János Jelenések könyvének szellemi magyarázata (letölthető)
A hegyibeszéd szellemi magyarázata 
Hittan és bibliai elemzések:
Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak (letölthető és könyv alakban is) 
Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek (letölthető és könyvalakban)
Hit és erkölcsbölcseleti művek:
Allan Kardec: Szellemek könyve     
Allan Kardec: Az evangélum a spiritizmus megvilágításában(letölthető)
Az utolsó óra munkásaihoz-I.(letölthető)
Az utolsó óra munkásaihoz-II.(letölthető)
Az utolsó óra munkásaihoz-III.(letölthető)
Az utolsó óra munkásaihoz-IV.(letölthető)
Evangéliumi spiritizmus-I.(letölthető)
Evangéliumi spiritizmus-II.(letölthető)
Evangéliumi spiritizmus-III.(letölthető)

Névtelen szellem közleményei–I. (letölthető)
Névtelen szellem közleményei–II. (letölthető)
Névtelen szellem közleményei–III. (letölthető)
Ezoteriák-I. kötet (letölthető)
Ezoteriák-II. kötet (letölthető)
Duáltörvény (letölthető)
Kárma és kegyelem   (letölthető)

Titkos tanítások-I. (letölthető)
Titkos tanítások-II. (letölthető)
Titkos tanítások-III. (letölthető)
Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez (letölthető)
Elszórt  kalászok-I.  (letölthető)
Elszórt  kalászok-II.   (letölthető)
Elszórt  kalászok-III.   (letölthető)
Hit, remény, szeretet 
Mikor a lélek ünnepel 
Manna a hit táplálására

Vay Adelma: Aeonok    
Törvények és enciklopédikus alapművek:
Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet  (letölthető)
Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet (letölthető)
A mai kor vallása (letölthető)   

A kegyelem törvényvilága (letölthető)
Szellem, Erő, Anyag (letölthető)
Emánuel szellem nyilatkozatai (letölthető és könyv alakban is) .
Médiumi élmények
Szellemtani alapismeretek (letölthető)
JohannesGreber: Kapcsolat Isten szellemvilágával (letölthető és könyvalakban)
Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről (letölthető)
További könyvek ill. letölthető anyagokat ld. „Letöltések” c. menűpontnál
A művekben előforduló betű-elütésekért elnézést kérünk, folyamatosan javítjuk.

III. A MŰVEK RÖVID ISMERTETÉSE:

Máté evangéliumának szellemi magyarázata.
Az 1870-es években keletkezett szellemnyilatkozat egyedülálló élményt nyújt a Biblia mélyebb megismerésében. Érthetősége, lenyűgöző szellemisége cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy magas szellemi régióból érkezett. Előtündökölnek az igazság mennyei fényei, és az evangélium ragyogó szépsége és életadó ereje. A néha súlyos szavak (melyek elsősorban az emberiség modern írástudóira vonatkoznak) ellenére az aggódó szeretet és intés az alaphangja. Lenyűgöző, hatalmas erejű gondolatisága és meghökkentő ismeretanyaga minden kétséget kizáróan bizonyítja a tanítás eredetét és az újkori kinyilatkoztatás hatalmas horderejét.
Márk evangéliumának szellemi magyarázata
A szinoptikus evangélium második könyve (Márk) a maga idejében médiumi úton került sugalmazásra, - a sugalmazó maga Péter a hit apostola volt akkor (is). Ez új kiegészítő magyarázat – eltérően a többi könyvétől – nem megy végig tételesen az egyes szakaszokon, hanem globálisan, fő címek szerint csoportosítja tanítását. Hatalmas horderejű, és nagyívű magyarázat, melynek hangvételét alapvetően a figyelmeztetés és feddés határozza meg, - minden emberhez szólva. Megdöbbentő tükörképet ad az emberiségről, az emberi gonoszságról. Világos ok-okozati összefüggéseket tár fel az emberiség mai állapotára vonatkozóan, melynek „kultúr”- és „keresztény” társadalmai és emberei egyáltalán nincsenek tudatában saját gonoszságuknak és felelősségüknek. Eddig soha nem tapasztalt mélységű bepillantást enged az anyag fátylán túl – a gondviselés fantasztikus működésébe, és a történelem isteni formálásába. Könyörtelen logikáját lehetetlen nem megérteni! Világos és félreérthetetlenül egyszerű, mégis átütő tanításából eddig még soha nem tanított módon érthetjük meg a kereszténység lényegét, minden vallási közhelytől, sztereotípiától megtisztítva! Igazi istenbölcseletet találunk itt, melynek az un. teológia szánalmas emberalkotta visszfénye. A régi igehirdetők által ellaposított evangélium elsöprő ereje mutatkozik itt meg, és hatalmas fény ragyogásában tündöklik elő Isten végtelen igazságossága és szeretete. Legerőteljesebben a hit és tanítás letéteményeseit feddi, ugyanakkor lenyűgözően kifejezésre juttatja Jézus iránti alázatát, szeretetét és háláját. Hatalmas gondolatai valóban beteljesítik Krisztus parancsát: Legeltesd juhaimat.
Lukács evangéliumának szellemi magyarázata
Lukács evangélium magasztossága és részletes megvilágítása nélkülözhetetlen eleme az evangéliumi sorozatnak. Az orvos precizitásával ismertet egyes részleteket, és teszi teljessé sorozatunkat. Szolgáljon okulásunkra és üdvösségünk előmozdítására. Köszönjük meg hálás szívvel a Szeretet Istenének, mindenható Mennyei Atyánknak a csodálatos szellemi táplálékot. Csak ismételjük: Akinek van füle, hallja meg….
János evangéliumának szellemi magyarázata
E magyarázatban autentikus forrásként maga János nyilatkozik meg, szemléletmódjából is rá lehet ismerni a szeretet apostolára. Közelebb visz bennünket e jelen- és örökkévalóságot áthidaló hatalmas mű megértéséhez, és Jézus korának megismeréséhez. Hasonlóan Máté evangéliumához, átragyogja az igazság szépsége és megdöbbentő ereje. Nem hagy kétséget a forrás hitelességét illetően. Az igazságot meg kell éreznie az embernek! Akinek van füle a hallásra, az meg is fogja e hatalmas élményt tapasztalni. Az igazságból fakadó szabadság, mint mennyei manna hull alá a világ gonoszságai miatt megfáradt emberek lelkébe. És rádöbbenhetnek, hogy itt örömet és békességet, továbbá reményteli jövőt találnak, melyet a napi politika gyűlölet-nagyüzeme már rég elvett tőlük.
János Jelenések könyvének szellemi magyarázata
A Biblia legtitokzatosabb könyve tárul fel előttünk eme csodálatos tanításban, - magától az eredeti szerzőtől megvilágíttatva. Tudósokat, képzőművészeket évszázadokon át foglalkoztató mű titkainak feltárási ideje „most” (=az 1800-as évek végén), a végidők közeledtével jött immár el. Csodálattal, és a bekövetkezett jövendölések láttán döbbenettel olvashatja az igazságra vágyó keresztény, és csalódással olvashatja az apokaliptikus szenzációra éhes, - a bulvársajtó és katasztrófafilmek, valamint az álmisztika által eltorzult tudattal élő - felületes ember. Ki-ki ítéljen a maga lelkiismerete szerint. E könyv a többihez hasonlóan hitünk építését szolgálja, a - korábban Krisztus által megígért minden ismeretre elvezető - igazság kinyilatkoztatása által.
Pál apostol leveleinek szellemi magyarázata
Sok vitatott dogmát a páli levelekből eredeztettek, ezért fontos, hogy maga az apostol értelmezze azokat a mai ember számára. A nyilatkozat az 1870-es években történt, a nagy szellemi kiáradás idején. Pál tisztázza a félreértéseket, néhány esetben pedig korrigál, - mondván, hogy bizony néha előbukkant lelkében az egykori Saulus.
A hegyibeszéd szellemi magyarázata
A nagyszerű  evangéliumi rész mély és alapos magyarázatát adja. Igazi szellemi táplálék, mely erőt ad a ma emberének zaklatott hétköznapjaiban.
Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak
Keresztény teológusok és kutatók számára egyedülálló kincsesbánya e korszakos mű, mely - horderejét tekintve -  valószinüleg az elmúlt évtizedek (sőt megkockáztatjuk: A XX. század) leghatalmasabb teológiai műve (ezt majd az utókor fogja eldönteni). A szentírásra épített hittitok feltáró elemzések cáfolhatatlan alaposságúak, és megszabadítják a keresztény dogmatikát azoktól a súlyos terhektől, melyek a felekezeti megosztottsághoz vezettek, és amelyek miatt képtelen a mai kor kihívásaira hiteles választ adni. És e munka nyomán Isten szeretete, jósága és igazságossága eddig még soha nem látott fényben tündököl elő!
A reinkarnáció tanát sokan félre értelmezték, illetve eltorzították, a hivatalos egy­házak pedig az 543. évi zsinaton eretnekséggé nyilvánították. Egyebek közt ez jelentette a fő nyitányát annak a téve­déssorozatnak, melynek következményét súlyosan megsínylette a ke­reszténység, mely ma is sok esetben abszurd, a Bibliával, Isten igazságosságával szöges el­lentétben álló „hittitkok” kény­szerű elfogadásának terhét hordozza. A nyilvánvaló ellentmon­dások szőnyeg alá seprését jelentő tévedések vezettek a felekezeti megosztottsághoz, a tudo­mány és hit különválásához, az értelem száműzéséhez a hit világából, Isten létének és igazságosságának megkérdőjelezéséhez, ezáltal a polgári társadalmak hanyatlásához. A könyv a szerző életműve. Kezdetben naiv alázattal, és a hit hivatásos képviselőibe helyezett bizalommal és lelkesedéssel kopogtatott az arra hivatottak ajtaján, de legnagyobb meglepeté­sére művét agyonhallgatták, érdemi érvek nélkül elutasították, hiába kérte a benne foglaltak átgondolását, elemzését, vagy cáfolatát. Lutherhez hasonló „fogadtatásban” részesült, évtize­dekig tartó sikertelen küzdelme elkeserítette, ennek ellenére továbbra is felekezetének vallási vezetőiben kereste a megoldást. Egy mélyen hívő lelkes protestáns, aki a Sola Scriptura szi­gorú szellemében igazi protestánsként őszinte javító szándéktól vezettetve küzdött, de a modern írástudók szemlélete Krisztus óta mit sem változott. Ennek tudható be a bővített kiadás sok­szor keserűen éles kritikus hangvétele. Jelen mű egyedülálló alapossággal veszi sorra ezeket a „hittitkokat”, és a legfőbb forrással, a Bibliával cáfolja létjogosultságukat. A Hittitkok megnyíltak  könyv eredeti szerkesztésű változata a kék szövegrészre kattintva letölthető. (A szerző nemrégiben elhunyt. Könyvének internetes közreadását már sajnos nem érhette meg. Az Úr békéje és áldása kísérje az örökélet útján! )
Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek
Gyakorlati hittankönyv gondolkodó hívők és keresők részére. A harmadik kijelentés műveire építve érthető hihető és logikus formában ad választ a teremtés, születés és halál stb. és a mai élet kérdéseire és ellentmondásaira.
Az első Magyarországon megjelent - a spiritizmus ismereteit rendszerbe foglaló - hittankönyv, mely rendkívül tömör és érdekes formában lebbenti fel a fátylat a korábban hittitokként definiált kérdésekről. Rövidségéhez mérten kimerítő választ ad a teljességről és a filozófiák mindez ideig megválaszolatlan kérdéseiről.
Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában  az  európai spiritizmus nyitányának korszakos alapműve, melyből érezhető  a kitárt ablakon bezúduló fény és friss levegő, az evangélium boldogító üzenetének mély és igazi megértéséhez. Nem csak szívünket, hanem gondolkodó értelmünket is lenyűgözi e nagy mű.
Allan Kardec: Szellemek könyve  az első igényes mű, mely a spiritizmus lényegét, funkcióját és üzenetét közérthetően rendszerbe foglalta.  A 19.század közepén induló szellemi kiáradás tanulmányozásával, az Európa szerte  megnyilatkozó szellemi megnyilatkozások összegyűjtésével és közreadásával úttörő munkát végzett a szerző. Megalkotta az új tudomány terminológiáját. Erős hangsúlyt fektetett arra, hogy az előítéletes és felszínes lejárató támadásokkal szemben megvédje e legújabbkori kinyilatkoztatás friss és nagyszerű gondolatait. Mindenkor hangsúlyozta, hogy a szellemvilággal való kapcsolat egyidős az emberiséggel, nem természetfeletti, és tudományos módszerekkel kontrollálható. A tanítások pedig egyértelműen a vallások alapjainak a megszilárdítását szolgálják szemben az erősödő materializmussal. A szellem és lélek fogalma még nem tisztult le e korai műben, de a tanítások előrevetítik az újkori mennyei táplálék erejét és szépségét.
Az utolsó óra munkásaihoz-I-II-II-IV.:
Az I. kötet rögtön megmutatja, hogy milyen sokoldalú gazdag és csodálatos a mennyei táplálék. Tovább mélyíti ismereteinket, és táplálja a szellemieket sóvárgó lelkünket, annak ellenére, hogy a korábbi könyvek alapján már mindent tudni véltünk. És több ízben megjelenik a figyelmeztetés: „az idő közel van”. Bepillantást enged az „utolsó ítélet” és a „pokol” drámájába, amennyire ez emberi fogalmakkal egyáltalán lehetséges.
A II. kötet csak fokozza ámulatunkat, az átadott tanítások hatalmas értéke és gazdagsága felett. Az erények közé lopódzó bűn mély-lélektanától a mindenséget átható szeretet nagyszerű „erőfolyamán” át az emberben szunnyadó isteni szikra hatalmas értékéig és az anyaggal való küzdelméig  valósággal sokkoló erejű tanítások segítik a megértést. A népek sorsának hatalmas megvilágítása, a pusztán formai és tekintélyelvű hit, mint tükörkép állítása páratlan, lélegzetelállító és lenyűgöző tanítássorozat, melyeket szimbolikus, de nagyon is tanulságos „mesék” zárnak.
A III. kötet újabb csodálatos élmény és ismeretanyagot ad az örökélet útjáról, a gondolatok teremtő erejéről és az emberi tudomány téves irányáról, az aszkézis hiábavalóságáról. Továbbá  a Szentlélek működésének bámulatos bölcsességéről, és magáról a Sátánról, ami igazán rendkívüli, és meglepő. Újszerű ismeretet kapunk a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is.
A IV. kötet értékes tanításokkal zárja a sorozatot. Többek között a látszat és valóság lenyűgöző bemutatásával, és elrontott életek tanulságainak elemzésével.
Evangéliumi Spiritizmus-I-II-III.: 
Az I. kötetben nagyszerű evangéliumi tükörképet és örök életre vezető életbölcselet alapjait kapunk , mely minden élethelyzetre sziklaszilárd alapot nyújt. Hiszen megérthetjük Isten Lelkének munkálkodását a láthatatlan világban, annak kristálytiszta logikáját és következetességét. Segít elkerülni egy sor buktatót, mely magukat hivőnek és tisztának gondoló gyarló emberekre leselkedik. A krisztusi tanitások ragyogó fényben tündökölnek elő, és bepillantást kapunk az anyagi világ és a láthatatlan világ kölcsönhatásába.
A II. kötet páratlan szellemi élményt nyújt, - eddig soha nem hallott ismereteket ad az ószövetség „indulásától” a Tízparancsolat magyarázatáig. Hihetetlen mélységeket tár fel az egyes parancsolatok hátteréről és a Gondviselés „logikájáról”. Az is kiderül, hogy milyen felszínes a hitünk, és milyen nagyjelentőségűek az egyes parancsolatok, melyek messzemenőkig a bukott ember megmentésére adattak. Ha valaki azt gondolná, hogy ismeri e parancsolatok lényegét, akkor hatalmas meglepetés fogja érni.
A III. kötet megkoronázza a sorozatot. Hatalmas, tartalmas, és boldogító ismereteket nyújt, utal az újszövetségi történésekre, és következetesen életet jelentő tanácsokat ad a keresztényeknek. Szilárd alapokat ad a hithez, és a Gondviselés hatalmas szeretetének a felismeréséhez életünkben. Ezáltal erőt, hitet és bizonyosságot nyerünk, mely a szenvedések és megpróbáltatások idejére is reményt és biztonságot jelent lelkünknek. Megtanulhatunk keresztényként élni a krisztusi „igában”, mely valóban édes és könnyű. Boldog, aki szellemével felfogja és befogadja e nagyszerű kegyelmi ajándékot, hiszen az (örök) életet találta meg. És ebben nincs semmiféle túlzás.
A Névtelen szellem közleményei c. tanítássorozat
Az I. kötet még nem a leghatalmasabb műve a megnyilatkozó szellemnek, de már ízelítőt kaphat a hit gyakorlati kérdéseiben haladni kívánó, őszinte érdeklődő a gazdag és sokoldalú tanítássorozatból, mely igazán húsbavágó és mély ismereteket közöl. Gazdag szellemi táplálék és erőforrás a hétköznapok küzdő emberének.
 A II. kötet tovább bővíti hitbeli ismereteinket és a gondviselés csodálatos bemutatása mellett gazdag, sokoldalú erkölcsi tanításokat ad, igazi mennyei táplálék a hitét építő ember számára. A keresztény ember lelki fejlődéséhez valóságos kincsesbánya tárul fel.
 A III. kötet csodálatos hit és erkölcsbölcselete teszi teljessé e nagyszerű tanítás sorozatot. Magasztossága, és sokoldalúsága mellett alapos elemzést ad a bűnös emberi lélekről, ugyanakkor lélekgyógyító életbölcselet, mely érthetővé és elviselhetővé teszi a küzdő ember hétköznapjait, a megismerés öröme mellett az üdvösség reményét élőn tartja a csüggedőben. Gyakorlati tanácsai értékes életminőség javulást is eredményeznek, szinte kézen fogva vezeti az embert a hit és örökélet útján.
Ezoteriák  I. kötet, -II. kötet című műben már teljes pompájában feltárul a magas tanítószellem bölcselete. Lenyűgöző, lélekemelő, és soha nem látott mélységeket mutat be az ember útjáról és Isten vezetéséről. Fogalmat alkothatunk a Szentlélek működéséről az életünkben. Igazi nehéz fegyverzet ez a bűnnel szemben, hatalmas, életmentő terápia, és egyben örömhír, mely gyakorlati megvilágításban érdemi segítséget nyújt földi életünk helyes felhasználásához, és valódi értékének megbecsüléséhez. Legyen ez az élet sikeres és sima, vagy akár megpróbáltatásokkal terhes. E nagyszerű mű két kötetének elolvasása egyedülálló bepillantást ad a láthatatlan világ működésébe. Az örökélet perspektívájából arányaink, fogalmaink gyökeresen megváltoznak. Mélységes önismeretre tehetünk szert saját érdekünkben, és rádöbbenhetünk, hogy milyen egyszerű a feladatunk, mégis milyen sok a tennivalónk és tanulni valónk, ha mégoly erkölcsösnek és haladottnak véljük is magunkat. Megélhetjük, hogy óriási kincset adott kezünkbe a Gondviselő Isten. Fájdalmas önostorozás helyett megnyílik az út a szabadságba, az örökkévalóságba…. Boldogok, akik olvassák és megértik Istennek e nagyszerű kegyelmi ajándékát!
(Senkit ne tévesszen meg az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben az „ezotéria” mint fogalom rendkívüli módon lejáratódott, - az üzleti könyvkiadást és filmipart elöntő misztikus szenny következtében- mely az emberek transzcendentális irányultságát „hivatott” hamis irányba terelni.)
A Duáltörvény c. mű eddig soha nem látott mélységeket tár fel a férfi-női kettős lelki alapjáról és feladatáról.  Megérthetjük belőle a nő társadalmi helyzetét és elnyomatását bizonyos társadalmakban, de megérthatjük azt is, hogy Mária fogantatásához miért nem vette Isten igénybe a férfit.
Kárma és kegyelem  c mű részletes és mély hit erkölcsbölcseleti tanítássorozat, mely – a  keresztény élet alapkérdéseinek újabb megvilágítása mellett sokoldalúan tisztázza az ok-okozati törvény lényegét. Rávilágít a pogány eredetű kárma-elmélet egysíkú megközelítésének helytelenségére és a szüntelen működő kegyelem lényegére. E megközelítés újabb fényes bizonyítéka az újkori kinyilatkoztatások nagyszerűségének. Betekinteni enged az emberi sorsokat irányító Gondviselés eszköztárába, és a sorsokat befolyásoló törvényszerűségekbe, ezáltal éles és világos különbséget tehetünk  a pogányi eredetű kárma és a kegyelem által áthatott ok-okozati törvény között.
Titkos tanítások I.kötet,  -II.kötet,  -III.kötet: E mű soha nem, látott „titkokat” – eddig ismeretlen összefüggéseket – mutat be a láthatatlan világ működéséről, hitépítés szolgálatába állítva a magas szintű kutató értelemet is. Emberi fogalmakon messze túl eső történéseket mesteri módon magyaráz az emberi fogalmak segítségével. Bepillantást nyerhetünk a spirituális "pszichológiába".  Ha azt hisszük, hogy tudunk valamit a bűnbeesésről és a bukás mikéntjéről, az emberről, az emberi élet szellemi hatásairól és folyamatairól, akkor itt hatalmas és elsöprő meglepetésben lesz részünk. A mű olvasása ámulattal tölthet el mindenkit, hiszen a legmagasabb erkölcsbölcselet és túlvilágismeret egyesül benne, az isteni szeretet túláradó bőségével, és boldogító tényével. Ha valaki megérti e csodát, akkor levetett saruval, hálás szívvel tekint Teremtőjére, másfelől hatalmas megdöbbenést érezhet ezen üdvösség hozó szellemi táplálék eddigi elhallgatása miatt. Természetesen célszerű a korábban említett alapművek elolvasásával bizonyos fogalmi ismeretekre szert tenni, hogy teljes szépségében megérthessük Isten e különleges ajándékát a végidők emberének. A tartalomjegyzék egyszerű címei soha nem sejtett mély tanításokat takarnak.
Szellemi Szózat az emberiség hét gyülekezetéhez
Egyedülálló megdöbbentő intelem, mely közel 140 éve adatott az emberiség számára figyelmeztetésül. Fontossága miatt a sugalmazó szellemek neveiket is nyilvánosságra hozzák. A mű önmagáért beszél, igazságtartalmát igen nehéz lenne kétségbe vonni, pedig valószínűleg igen sokan ezt szívesen teszik, mivel az óvó és szeretetteli intelem fokozatosan megy át kendőzetlen és elrettentő figyelmeztetésbe. Ugyanakkor lelkiismeretünk legbelül harsogva kiáltja: ez igaz, ennek igaznak kell lennie! Messze túlmutat mindenféle ismert vallási közhelyen és hiedelmen, mert az igazság elemi erővel töri át a kételkedés korlátait. Aktualitását a mai idők félelmetes előjelei még csak hangsúlyozzák.
Elszórt kalászok  I.kötet ,  II.kötet III.kötet   A magas tanítószellem kisebb  tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják  a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve  a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben – a nagyobb terjedelmű tanításokhoz hasonlóan – ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.
Hit, remény, szeretet
Mélyebb tanítást nyújt a jól ismertnek vélt erények lényegéről és gyakorlati magvalósításáról. A többi erkölcsbölcselethez  hasonlóan komoly szellemi élményben és örömben részesíti hitre és megismerésre szomjúhozó embert.
Mikor a lélek ünnepel
A  nagy keresztény ünnepeink jelentőségéhez méltóan fennkölt bemutatása. Itt is kiviláglik Isten hatalmas jósága és az ember tévelygő hajlama, mely alig képes felfogni a szerető mennyei Atya hatalmas ajándékait.
Manna a hit táplálására
Rövid összefoglaló a földi ember életéről, pályájáról és rendeltetéséről, több kisebb szellemi nyilatkozat alapján.
Vay Adelma: Aeonok
Rövid, gyakorlati tanítások az élet minden területéről, melyek a keresztény hívő számára hasznos útmutatást nyújtanak. Felöleli a hit, a társadalom és a család életében előforduló problémákat, felhívja a figyelmet a veszélyekre. Segít eligazodni a bűn és kísértés árnyékában élő embernek a hétköznapok küzdelmes útvesztőiben.
Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet
A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). A 48-as szabadságharcban is szerepet vállaló zsidó orvos, ki keményfejű, materialisztikus tudósként, gyakorló kutató szellemű szakemberként a gondviselés vezetése által megismerkedik a magnetizmussal, majd az életének eseményei által  ma „csodának” tartott  tapasztalatokat szerez a szellem létezésének gyakorlati bizonyítékairól – a szomnambulizmuson át a  médiumizmusig. A tények előtt meghajolva alázatos Krisztus hívővé válik, és sikeresen küzd a spiritizmus ügyéért, minden kételkedést és támadást leszerelve a gyakorlati bizonyítékok által. Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.
Tanulmányok a Spiritizmus köréből II. kötet
A kötet eleje részletes és lebilincselő ismeretése a mozgalom fejlődésének és sikeres küzdelmének. E küzdelemben egyértelműen megmutatkozott az isteni vezetés, mely a materializmus megtörésére irányult e csodás mozgalom által, és kételkedők, tudósok számára cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgált – a durva materializációs jelenségektől az igazi magas manifesztációkig. „Csodás” történések sokasága mellett heves támadásokkal kellett szembenézniük, miközben fokozatosan megnyílt az ég, és hatalmas és tiszta médiumokon keresztül megtörtént a fenséges mennyei adományok átadása. A médiumok életének, fejlődésének és fejlesztésének bemutatása híven tükrözi a jó fa - jó gyümölcs krisztusi intenciójának megvalósulását. Mindennek megkoronázásaként az egylet elhunyt vezetője a túlvilágról jelentkezve ad egyedülálló „tájékoztatást”. A tanítások ragyogó tisztasága, erkölcsisége, és ereje felbecsülhetlen értékűvé teszi ez egyedülálló nagy művet, mely életre szóló élmény.
A mai kor vallása
Nagyszerű összefoglaló mű az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.
A kegyelem törvényvilága
A mű a "Szellem, Erő, Anyag" kozmikus és egyetemes teremtés és üdvösségtörténete után a Gondviselő Isten hatalmas és nagyszerű törvényeit mutatja be a földünk vonatkozásában, a maga lenyűgöző szépségében, bölcsességében és következetességében. Áttekintést nyújt e nagyszerű törvények egymásra épüléséről és működéséről. A bukást követő helyreállítási folyamatról, a fejlődés és felemelkedés állomásairól, az anyagi és szellemi létsík kölcsönhatásairól kapott kép láttán boldog alázattal borulhatunk le Istenünk hatalmas szeretete és bölcsessége előtt.
Szellem, Erő, Anyag
A harmadik kijelentés korszakos alapműve, mely tudományos igényességgel, és az emberi agy által eddig elképzelhetetlen módon mutatja be a kozmikus teremtéstörténetet, ezen belül a Föld teremtéstörténetének helyét, szerepét és jelentőségét. Megdöbbentő, hogy ilyen horderejű anyag sorsa is az elhallgattatás volt, pedig a darwinista elmélet által „felvirágzó” materializmusra adott hatalmas válasz a kellő időben, melynek ismeretében nem kellett volna a keresztény vallások hagyományos teremtéstörténetének szégyenszemre megbuknia a gondolkodó és kritikus tudomány fényében. De az ellentét érdeke mindig is a tudatlanság és spirituális homály volt, így egyáltalán nincs mit csodálkozni a történteken. Pedig a tudománynak levetett saruval kellene leborulni Isten bölcsessége előtt, melynek tükrében a mai űrkutatás és asztrofizika, ősrobbanás-kutatások és mindenség elméletek nem egyebek felesleges, pazarlásnál, költséges és múlékony gyermekjátékoknál, melyet elsöpör az idő…
Kívánjuk, minél több hívő kutató és hittudós ismerkedjen meg ezzel az egyedülálló kozmikus teremtéstörténettel, mely valóban a teljességet nyújtja a világ megértésében és Isten mérhetetlen szeretetének megsejtésében.
Emánuel szellem nyilatkozatai
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.
Médiumi élmények
A szellemtani irodalom erkölcsbölcseleti tanításai mellett fontos, hogy helyet kapjon ez a könyv, mely a legkiválóbb magyar médium (Eszter) személyes élményein és tapasztalatain keresztül bepillantást enged a szellemi kapcsolat működésébe, annak lelki és erkölcsi aspektusainak bemutatásával. Nem nélkülözi a személyességet, a prófétai kinyilatkoztatás mikéntjének, küzdelmeinek és szépségének elénk tárásával. Természetesen a médium nem próféta (mert Jézus szavai szerint Keresztelő János volt az utolsó próféta), de  személyes élményein keresztül képet kaphatunk arról, hogy a „bibliai” időkben miként szól Isten (követein keresztül) az emberhez, és mimódon volt lehetséges a jövőbe látni álmok által, vagy extatikus állapotban.
Szellemtani alapismeretek
A szellemtan (=spiritiszta irodalom) azon művek összessége, melyek a próféták működésével azonos módon keletkeztek az újkori ember spirituális ismereteinek bővítésére, hitének elmélyítésére, és a materialista szemlélet cáfolására. Tágabb értelemben ide sorolhatóak azok az emberi írások is, melyek a szellemnyilatkozatokra épülve tematikusan rendszereznek egy-egy kérdéscsoportot. A leírtakból következően leghatalmasabb spirituális mű maga a Biblia.
A spiritizmust a kommunista diktatúrák és a hit hivatásos képviselői egyaránt üldözték ill. üldözik. Előbbiek azért, mert cáfolhatatlan tudományos érvekkel bizonyítja a materializmus tarthatatlanságát, utóbbiak szellemi tévedésből, presztízsből, történelmi tévedéseik feltárásának megakadályozása céljából. Ez utóbbi alapállás mindig is jelen volt az isteni kinyilatkoztatás történelmében, ez vezetett a próféták és Jézus megöléséhez, tudósok, gondolkodók, reformátorok üldözéséhez. Pedig Jézus tanításai alapján (..gyümölcseiről ismeritek meg a fát..) egyszerűen meg lehet különböztetni az igazságot a tévtanítástól.
Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával
A könyv egy katolikus pap személyes lenyűgöző élményeit mutatja be, aki meghajolt a tények előtt és korábbi aggodalmai és fenntartásai ellenére lelkes hirdetőjévé vált az újkori szellemi mozgalomnak. Megtapasztalván a szellemi kapcsolat létrejöttének módját és célját, bemutatja azokat a törvényszerűségeket, melyek az emberiség történetében mindig is jelenlévő kapcsolatokat előidézték - az ószövetségi prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig.
Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiről
E terjedelmes összevont tartalomjegyzék a könyvek eredeti kiadására vonatkozik. (Tehát az oldalszámok nem egyeznek a letölthető könyvekével). Hasznossága abban áll, hogy megkönnyíti bizonyos témák, kérdéskörök felkutatását és tanulmányozását.

További könyvek ill. letölthető anyagokat ld. „Letöltések” c. menűpontnál
Valamennyi kedves látogatónknak a szellemi világosságból fakadó hit és megismerés örömét kíván­juk.