• 1. Egy korszakalkotó hittani mű születésének viszontagságai. Küzdelem a modern kor írástudóival.
 • 2. A harmadik kijelentésről 
  rövid összefoglaló az isteni kinyilatkoztatásról és annak hivatalosan eltagadott újkori periódusáról.
 • 3. Origenész a keresztény filozófia megalapozója 
  Kr.u. második-harmadik században élt egyházatya, akinek műveit később megsemmísítették, és a II. Konstantinápolyi zsinaton eretnekséggé nyilvánították.
 • 4. A teremtés rövid vázlata 
  Emánuel szellem nyilatkozatai részeként eddig kevéssé ismert összefüggése­ket tesz világossá.
 • 5. Preegzisztenciánk Jézusi kinyilatkoztatásai 
  meggyőzően, -Biblia által alátámasztva - mutatja be a korábbi hittanok hibás megközelítését és a reinkarnáció hatalmas kegyelmi ajándékának tényét és szükségszerűségét.
 • 6.  A mózesi kor kemény törvényeinek, varázslásoknak, bálványok hatalmá­nak szellemi háttere részletes bemutatásra kerül, és megérthetjük Isten ke­mény fellépését ezekkel szemben.
 • 7.  A Tízparancsolat Gondviselési háttere
  fényesen megvilágítja Isten szeretetét és szándékát, mellyel a Törvényt meg­alkotta a bukott ember számára.
 • 8. A BŰN  részlet a Ttkos tanítások c. műből. A „Van” és „Nincs” fogalmán ke­resztül vezet el a bűn lényegének megértéséig.
 • 9. Isten igazságossága és könyörületessége 
  Emánuel szellem nyilatkozataként világossá teszi a szenvedés és szeretet egymás mellett létezését.
 • 10. A szeretet isteni dimenziói 
  Részlet Emánuel szellem nyilatkozataiból
 • 11. Az utolsó ítélet allegóriája  részlet az Utolsó óra munkásaihoz-II. c. műből. Egy szellem „élménybeszámolója” a látomásról és a látomás magyarázata.
 • 12. A” mesterekről”  részlet a Titkos tanítások-III. c műből. Bemutatja, ill. he­lyére teszi a keleti filozófiából (teozófiából) ismert fogalmat a keresztény taní­tások tükrében. 
 • 13. A látszat és valóság részlet az Utolsó óra munkásaihoz-IV. c műből. Hatal­mas tanítás, mely felemel, és beavat egy fontos evangéliumi részlet mélysé­geibe, mennyei szépségébe és igazságába.
 • 14. A névtelen lényeg
  Az anyagi  emberben rejlő  „isteni szikra” mint szellemi hatalom, és erőközpont küzdelmét és szenvedését mutatja be, ahogy a Teremtővel való éltető kap­csolat fokozatosan megszűnik. Félelmetes és igaz valósággal szembesít
 • 15. Tartalmi összefoglaló a hazai szellemtani irodalom legfontosabb műveiből  
  a harmadik kijelentés  legfontosabb hazai műveinek tartalomjegyzékét mutatja be, érzékeltetve a témák mélységét és sokféleségét. Tájékoztatót nyújt az e területen kutatók számára. (Megj:Az oldalszámok  az eredeti kiadású köny­vekre vonatkoznak, a honlapra feltett könyvekre nem. De az adott téma a le­tölthető könyvek tartalomjegyzéke alapján már megtalálható)
 • 16. A gyász hatása az elhunytakra 
  c. tanulmány bemutatja az elhunyt hozzátartozói túlzott gyászreakcióinak helytelenségét.
 • 17. Törvény és szabadság Emánuel szellem magasztos nyilatkozata e kérdés spi­rituális vonatkozásairól
 • 18. A védőszellemek 
  részlet Emánuel hatalmas enciklopédikus nyilatkozataiból.
 • 19. A fantomokról   részlet a Titkos tanítások-I. c műből. Bemutatja a testetöltés során az éteriku test, mint szellemruha funkcióját, és a „levetett” ruhák hasz­nosítását
 • 20. Megszállottság és exorcizmus Werner Schiebeler professzor tanulmányai­ból kiválasztott anyag, mely fogalmakat tisztáz és konkrét eseteket mutat be.
 • 21. A bűn értelmezése
  A b/11.pont értekezéséhez egy merőben új aspektust mutat be a szellemnyilatkozat, - elsősorban a vallás korábbi tanítóinak tevékenységében (régi és modern farizeusok és írástudók).
 • 22.  Szokratesz és Platón a keresztény és a spiritiszta eszmék előfutárai. Megle­pően sok párhuzamot találunk Jézus tanításaival és a modern szellem­tannal.
 • 23. Jézus vagy Pál  tanulmány a páli levelek elemzésén keresztül bemutatja, hogy a mai kereszténység nem Jézus tanításait követi, hanem Pálét, mely gyökeresen eltér Isten országának evangéliumától.   ÚJ