A tájékozódás megkönnyítése érdekében emeltük ki a szerintünk legfontosabb műveket. Támpontként   célszerű olvasási sorrendet is ajánlunk - a többi művel együtt - lent a II. „Mit olvassak” c. pontban, természetesen mindenki saját igénye és érdeklődése szerint határozhatja meg a tényleges sorrendet .

I. ALAPMŰVEK
Máté evangéliumának szellemi magyarázata
Márk evangéliumának szellemi magyarázata
Lukács evangéliumának szellemi magyarázata
János evangéliumának szellemi magyarázata
Az evangéliumok legmagasabb prioritását felelseges indokolnunk. A szellemi magyarázatokkal hatalmas és új ismeretekhez jutunk, mely hitünket elmélyíti. A könyvekhez fűzött ajánló sorok az „Ujdonságok” oldalon megtalálhatóak.

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak
Magas szintű, teológiai igényességgel kidolgozott könyv (a szerző életműve) a hittitkokról ill. azok eddigi téves és helytelen értelmezéséről. Teljességgel a Biblia kinyilatkoztatásaira hagyatkozva tételesen végig vezeti az eddigi súlyos hittani tévedések és tévelygések okát és kiküszöbölésének tantételeit. Helyre állítja Isten szeretetében és igazságosságában vetett - a korábbi hitromboló tévedések által súlyosan megrendült - hitet. Ehhez logikus rendszerbe foglalt hittanminősítő szempontokat definiál.

A kegyelem törvényvilága
A mű a "Szellem, Erő, Anyag" kozmikus és egyetemes teremtés és üdvösségtörténete után a Gondviselő Isten hatalmas és nagyszerű törvényeit mutatja be a földünk vonatkozásában, a maga lenyűgöző szépségében, bölcsességében és következetességében. Áttekintést nyújt e nagyszerű törvények egymásra épüléséről és működéséről. A bukást követő helyreállítási folyamatról, a fejlődés és felemelkedés állomásairól, az anyagi és szellemi létsík kölcsönhatásairól kapott kép láttán boldog alázattal borulhatunk le Istenünk hatalmas szeretete és bölcsessége előtt.

Szellem, Erő, Anyag
A harmadik kijelentés korszakos alapműve, mely tudományos igényességgel, és az emberi agy által eddig elképzelhetetlen módon mutatja be a kozmikus teremtéstörténetet, ezen belül a Föld teremtéstörténetének helyét, szerepét és jelentőségét.

Kívánjuk, minél több hívő kutató és hittudós ismerkedjen meg ezzel az egyedülálló kozmikus teremtéstörténettel, mely valóban a teljességet nyújtja a világ megértésében és Isten mérhetetlen szeretetének megsejtésében 

Emánuel szellem nyilatkozatai
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia, és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testet öltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság vi­szonyát.

Névtelen Szellem: A mai kor vallása    
Nagyszerű globális hittani összefoglaló mű az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.

Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában .
A szerző nevéhez fűződik az 1850-es évek közepén (Franciaországban) tömegesen megindult szellemnyilatkozatok és spirituális jelenségek tudományos feltárása és rendszerezése, és ezzel a spiritiszta tudomány megalapítása. E nagyszerű alapmű a gondolkodás szabadságát veszélyeztető vakhit helyett megadja a keresztény hit olyan alapját, melynek segítségével teljes mértékben belátható és megérthető az, amit hiszünk. Vallja, hogy „felebaráti szeretet nélkül nincs üdvösség”, és hogy a vakhit dogmája okozza leginkább a hitetlenséget, mert erőszakos, és mert az emberi tulajdonságok legértékesebbjeinek: az értelemnek és szabad akaratnak a feláldozását  kívánja.

Allan Kardec: Szellemek könyve
Az 1857-ben íródott mű egyike az európai szellemi kiáradás nyitányát jelentő tanítássorozatnak. Több mint 1000 kérdést és feleletet tartalmaz a túlvilágról, a látható és láthatatlan világ kapcsolatáról és törvényeiről – világos hit és erkölcsbölcseleti tartalommal. Megvilágítja a földi élet mélyebb rendeltetését és folytatását, -és az isteni bölcsesség és szeretet intézkedéseit az egyén sorsában.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből I. kötet    II. kötet
A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával  
A könyv egy katolikus pap személyes lenyűgöző élményeit mutatja be, aki meghajolt a tények előtt és korábbi aggodalmai és fenntartásai ellenére lelkes hirdetőjévé vált az újkori szellemi mozgalomnak. Megtapasztalván a szellemi kapcsolat létrejöttének módját és célját, bemutatja azokat a törvényszerűségeket, melyek az emberiség történetében mindig is jelenlévő kapcsolatokat előidézték - az ószövetségi prófétálástól az újkori spirituális jelenségekig.

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek
A szellemnyilatkozatokra épülő – szigorúan a Bibliával összhangban lévő tömör hittani összefoglaló, irodalmi hivatkozásokkal, mely tömörsége ellenére igen sok újdonságot tartalmaz a hagyományos hittanokkal szemben.

Szellemtani alapismeretek
Összefoglaló a szellemi kapcsolatok mikéntjéről, törvényeiről, alapfogalmairól (pl. prófétálás, médiumitás). Konkrét példákat mutat be a bibliai vonatkozásokról a kapcsolat tiltott és engedélyezett módozatairól. Segítséget nyújt a tájékozódásban, és rávilágít a téma súlyára, fellebbentve a misztikus fátylat az ellenzői által tiltottnak és ördöginek bélyegzett mennyei „tanítási csatornáról”.

II. MIT OLVASSAK?
Az ember érdeklődése sokféle, ideje véges, ezért érdemes figyelmet fordítani az olvasmányok kiválasztására a bőséges irodalomból. Honlapunk célja a nem hívő de kereső emberek hitre jutásának segítése, hívő emberek esetén a hitük elmélyítése, alapjainak megerősítése, annak érdekében, hogy külső támadások és megpróbáltatások esetén is biztos talajon álljanak. Keresztény hitünk építéséhez, ápolásához elengedhetetlenül fontos a Biblia olvasása és ismerete. Azon belül is elsősorban az újszövetségből a négy evangélium, az ószövetségből a Teremtés (1Móz), Kivonulás (2Móz), Sámuel 1,2 (1Sám,2 Sám) és a Királyok 1,2 (1Kir, 2Kir) könyvek.. De természetesen fontos a teljes Biblia folyamatos tanulmányozása. A katolikus valamint a Károli biblia egyaránt alkalmas és jó.
A szellemtani művek jó része a Biblián túlmenően nem igényel különleges háttérismeretet, ugyanakkor azonban hasznos lehet a keletkezési körülmények bemutatása és a fogalmak tisztázása. Ezért néhány lehetséges olvasói érdeklődés figyelembe vételével javaslunk bizonyos olvasási sorrendet.

a./Javaslat azok számára, akik nem gyakorló hívők, de keresnek, mert belső ösztönzést éreznek. Szeretnék tanulmányozni a spiritizmus alapismereteit.

b./Javaslat azok részére, akik gyakorló hívők, de szeretnének mélyebb összefüggéseket megismerni, szeretnének megismerni az újkori szellemi kiáradást, azok evangéliumi összefüggéseit és erkölcsi tanításait.

c./Javaslat azok részére, akik bibliaismerettel rendelkező hívő keresztények, és szeretnék elmélyíteni és táplálni hitüket, meggyőződni az újkori szellemnyilatkozatok igaz voltáról, kutatják a törvényszerűségeket, továbbá tudományos és filozófiai bölcseletre vágynak.

1./ Javaslat azok számára, akik nem gyakorló hívők, de keresnek, mert belső ösztönzést éreznek. 

Johannes Greber: Kapcsolat Isten szellemvilágával  
Egy német katolikus pap tapasztalatain, élményein keresztül mutatja be, hogyan  jutott el a teljes kételkedéstől az igazság megismeréséig. A mű elsődleges értéke a szellemi kapcsolatok törvényeinek, módszereinek bemutatásán túl a bibliával való egyezőség feltárása lebilincselő olvasmányos formában. A szerző rengeteg gyakorlati megtapasztalás birtokában alkotott hiteleset a két világháború közötti Európában.

Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek
A szellemnyilatkozatokra épülő – szigorúan a Bibliával összhangban lévő tömör hittani összefoglaló, irodalmi hivatkozásokkal, mely tömörsége ellenére igen sok újdonságot tartalmaz a hagyományos hittanokkal szemben.

Szellemtani alapismeretek
A honlapon található rövid összefoglaló, mely bemutatja a szellemtan alapjait, a szellemvilággal való kapcsolat főbb alapelveit, módszertét és tilalmát. Lehetővé teszi az   érdeklődő ember számára annak megítélését, hogy számára az igazság bontakozik ki, nem pedig a megtévesztés szellemével áll szembe.

Szellemi kapcsolatok a Bibliában
A kezdőlapon megtekinthető tanulmány -  bibliai hivatkozások alapján -  röviden összefoglalja a szellemi kapcsolatok szabályait és tilalmait, bemutatva a hivatalos egyházi tiltások nem kellő megalapozottságát.

Névtelen Szellem: A mai kor vallása    
Nagyszerű globális hittani összefoglaló mű az emberiség múltjáról, jelenéről, jövőjéről az isteni üdvterv aspektusából. Bemutatja az élő Mindenséget, élén a Teremtővel, és világos áttekintést ad hitünk legfontosabb kérdéseiről, az emberi lét földi és földön túli állomásairól. Különös figyelmet szentel a szeretet betöltésének, valamint a szenvedések értelmének és érdemszerző funkciójának bemutatására.

2. Javaslat azok részére, akik gyakorló hívők, de szeretnének mélyebb összefüggéseket megismerni, szeretnének megismerni az újkori szellemi kiáradást, azok evangéliumi összefüggéseit és erkölcsi tanításait

Az 1. pont szerinti művek, amennyiben szellemtani ismeretekkel nem rendelkezik és szeretne meggyőződni a harmadik kijelentés születésének körülményeiről, továbbá 

Máté, Márk, Lukács, János evangéliumok szellemi magyarázata.
E magyarázatok megtalálhatók a „Letöltések” menüpontnál. E magyarázatok hatalmas kaput nyitnak meg a hit alapját képező evangéliumok megértéhez. Az ellaposított és felszínes, rutinszerű igehirdetéshez képest hatalmas horderejű, friss és élő ismereteket kap a kereső ember – hitének valamennyi alapkérdésében. Feltárul Isten gondviselésének és igazságosságának igazi szépsége és ereje, lehull a lepel a ködös, és hittitokként kezelt - sokszor gyermeteg tanításokról – úgy a keresztény élet, mint a túlvilág vonatkozásában.

Balogh Dezső: A hittitkok megnyíltak
Magas szintű, teológiai igényességgel kidolgozott könyv (a szerző életműve) a hittitkokról ill. azok eddigi téves és helytelen értelmezéséről. Teljességgel a Biblia kinyilatkoztatásaira hagyatkozva tételesen végig vezeti az eddigi súlyos hittani tévedések és tévelygések okát és kiküszöbölésének tantételeit. Helyre állítja Isten szeretetében és igazságosságában vetett - a korábbi hitromboló tévedések által súlyosan megrendült - hitet. Ehhez logikus rendszerbe foglalt hittanminősítő szempontokat definiál.

Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus megvilágításában
Az  európai spiritizmus nyitányának korszakos alapműve, melyből érezhető  a kitárt ablakon bezúduló fény és friss levegő, az evangélium boldogító üzenetének mély és igazi megértéséhez. Nem csak szívünket, hanem gondolkodó értelmünket is lenyűgözi e nagy mű.

Allan Kardec: Szellemek könyve
Az 1857-ben íródott mű egyike az európai szellemi kiáradás nyitányát jelentő tanítássorozatnak. Több mint 1000 kérdést és feleletet tartalmaz a túlvilágról, a látható és láthatatlan világ kapcsolatáról és törvényeiről – világos hit és erkölcsbölcseleti tartalommal. Megvilágítja a földi élet mélyebb rendeltetését és folytatását, -és az isteni bölcsesség és szeretet intézkedéseit az egyén sorsában.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a Spiritizmus köréből   I. kötet,  -II. kötet
A materializmus szellemi legyőzésére adatott harmadik kijelentés, melynek kiemelkedő hazai úttörője a szerző (1826-1906). Felsőbb szellemi vezetéssel egyik megalapítója a Szellembúvárok Pesti Egyletének, melynek haláláig oszlopos tagja. E hivatalos egyesület keretében működő kiváló médiumokon keresztül világviszonylatban egyedülállóan egyöntetű, magas szintű tanítássorozat adatott az emberiség számára. A kötet kissé régies nyelvezete ellenére lebilincselő leírását adja a csodálatos történéseknek, mely hatalmas erővel világítják meg a materializmus mocsarában vergődő ember útját Istenhez, a szerető, bölcs és türelmes Mennyei Atyához. Hitet és erőt meríthetünk belőle.

Emánuel szellem nyilatkozatai  
nagy horderejű szellembölcseleti enciklopédia, mely végsőkig kihasználja az emberi fogalomalkotás határait az öröklét és a földi élet mély összefüggéseinek bemutatására. Az olvasó képet kap az emberi gondolkodás felett álló igazi bölcseletről. Továbbá hiteles és kimerítő választ az embert gyötrő egzisztenciális kérdésekre, melyek minden kételkedés eloszlatnak Isten végtelen szeretetét és igazságosságát illetően a szenvedő és kételkedő emberben. A tudományos (néha tudálékos) aprólékossággal feltett emberi kérdésekre adott lenyűgöző, magas szellemi szintű válaszok a szellemtani irodalom egyik egyedülálló alkotásává emelik e könyvet.

A névtelen szellem közleményei I. kötet, II. kötet, III. kötet
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott mennyei táplálék a hitét megélni és elmélyíteni kívánó emberek számára. Bölcs és alapos szellemi pedagógiával vezeti végig az embert a hit és gyakorlati élet fontos kérdésein. Önmagunk mélyebb megismeréséhez, gyarlóságunk Isten segítségével történő nyesegetéséhez ad hathatós eszközöket. Elolvasásával még inkább felfogjuk Isten végtelen türelmét és szeretetét, Jézus küldetésének igazi  lényegét és hatalmas horderejét. Vígasztalást és erőt kapunk földi küzdelmeinkhez, mely által nem csak a végső cél, hanem maga az út is sokkal örömtelibbé válik számunkra.

Evangéliumi Spiritizmus I. kötet, II. kötet, III. kötet
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott evangéliumi szellembölcselet hitünk szeretetünk és alázatunk elmélyítésére. Az ószövetség és újszövetségi szentírás tanításaihoz kapcsolódóan tanít, óv és fedd bennünket embereket. Bemutatja a tízparancsolat mélyebb tartalmát csakúgy, mint a mai keresztény ember viszonyát Istenhez és a világhoz. Gondolatokat közöl a keresztény  ünnepekről is.

Ezoteriák I. kötet, II. kötet 
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott evangéliumi szellembölcselet a földi ember belső világát elelemzi a hit és örökkévalóság perspektívájából. Hitünk sarokkövei, sorsfordulóinkat, ünnepeinket vizsgálja az örök élet törvényeinek tükrében. Kiemel  fontos bibliai intelmeket, továbbá a megváltás művének egy-egy eseményét tárja elénk. Utal Krisztus urunk munkálkodására, Mária különleges szerepére a kereszény lelkületünk építésében. Óv és figyelmeztet az örök élet értékeinek felismerésére, földi teendőinkre.

Az utolsó óra munkásaihoz I.kötet,   II.kötet,   III.kötet,  IV kötet
E könyvsorozatot szerzője Laurentius. Az előzőekhez hasonlóan felemelő hit és erkölcsbölcselet, mely reményt és pihenést nyújt az Isten felé törekvő embernek. Isten bőkezűségét mutatja, hogy milyen gazdagon és sok árnyalatban nyújtja e csodálatos szellemi táplálékokat, melyek azonos célt szolgálnak: Hitünk alapjainak megerősítését, a remény élőn tartását, valamint valódi kereszténnyé válásunkat. Ehhez valódi megtérésre, és Krisztus valódi követésére van szükség, ami nem is annyira nehéz, ha ismerjük a buktatókat, és meglátjuk a felettünk szakadatlan őrködő óvó szeretetet.

3./ Javaslat azok részére, akik bibliaismerettel rendelkező hívő keresztények, és szeretnék elmélyíteni és táplálni hitüket, meggyőződni az újkori szellemnyilatkozatok igaz voltáról, kutatják a törvényszerűségeket, továbbá tudományos és filozófiai bölcseletre vágynak.
Javasoljuk az előzőekben felsorolt művek megismerését.  E művek külön külön is érthetőek, hatalmas tanítások forrásai, de együtt adják a földi ember számára a teljesség megismerésének alapjait. Ezen túlmenően

Szellem, Erő, Anyag
Adelma írómédiumon keresztül leadott egyedülállóan hatalmas bölcseleti mű a kozmikus teremtéstörténetről, a bukás és felemelkedés útjáról és az egyetemes megváltásról. Méltó cáfolat a vulgáris materializmusra és evolúcióelméletére. Isten végtelen nagyságának és szeretetének emberi fogalmakkal felfogható teljességét adja e páratlan mű. Egyben fellebbenti a titokzatosság fátylát a Biblia teremtéstörténetéről, és tudományos gondolkodás számára kiváló mindenség „modellt” mutat be.

A Kegyelem törvényvilága
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott egyedülálló leírás a látható és láthatatlan világ kapcsolatának és fejlődésének törvényeiről, magáról az egyetemes megváltási műről. A születés és halál, fejlődés és bukás majd felemelkedés folyamatát körülölelő csodálatos törvényrendszerről, melyek előtt a bukott ember újjongással, lenyűgözve borulhat le, hálát adva az Örök Szeretetnek Istenének. Hatalmas ívű tanítás, mely áthidalja a véges anyagi világ és az örökkévalóságot ma még összekötő szakadékot. Hatalmas jövőt mutat be, és arról győzi meg a kétkedő embert, hogy életének minden pillanatában értéket teremthet az örökkévalóság számára.

Titkos tanítások I. kötet, II. kötet, III. kötet
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott hatalmas szellembölcseleti mű, mely teljes körű, részletes magyarázatot ad az egyén titokzatos „felépítéséről” az anyagi test és  az anyagtalan szellem kapcsolatáról, funkcionális rétegeiről és működéséről. Vizsgálatának középpontjában az ember áll, aki anyagi és szellemi képességek birtokosa.

Duáltörvény
Eszter beszélő és írómédiumon keresztül leadott tanítás a szellemi dualitás megértéséhez, mely dualitás megfigyelhető az anyagi természetben és a magasabbrendű szellemek világában is. A férfi és női természet szellemi alapját, funkcióját, továbbá a bukásban és felemelkedésben betöltött szerepét tárja fel. A szexualitás kialakulását, funkcióját és diszfunkcióját részleteiben elemzi a bukástól a felemelkedésig.

Kárma és kegyelem  
c mű részletes és mély hit erkölcsbölcseleti tanítássorozat, mely – a  keresztény élet alapkérdéseinek újabb megvilágítása mellett sokoldalúan tisztázza az ok-okozati törvény lényegét. Rávilágít a pogány eredetű kárma-elmélet egysíkú megközelítésének helytelenségére és a szüntelen működő kegyelem lényegére. E megközelítés újabb fényes bizonyítéka az újkori kinyilatkoztatások nagyszerűségének. Betekinteni enged az emberi sorsokat irányító Gondviselés eszköztárába, és a sorsokat befolyásoló törvényszerűségekbe, ezáltal éles és világos különbséget tehetünk  a pogányi eredetű kárma és a kegyelem által áthatott ok-okozati törvény között.

Elszórt kalászok  I.kötet, II.kötet III.kötet A magas tanítószellem kisebb tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják  a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve  a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben – a nagyobb terjedelmű tanításokhoz hasonlóan – ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.