HITTAN

KERESZTÉNY HIT ÉS ERKÖLCSBÖLCSELET
hívőknek és hitre vágyó keresőknek

KEDVES LÁTOGATÓ!  KÍVÁNJUK ÖNNEK, HOGY TALÁLJA MEG ÉLETE LEGHATALMASABB KINCSÉT: AZ ÉLŐ HITET

A hit nem elhívése valaminek, hanem az ember spirituális képessége a transzcendens megérzésére, és megértésére. Belső fény, ősérzés, emléke­zés Istenre és a bűnbeesés előtti boldogságra, egyben minden emberben meglévő vágyakozás, sóvárgás a világosságba való visszatérésre." A honlapon nagy horderejű - eddig csak szűk kör számára elérhető műveket - a III. kijelentés műveit találhatja a kedves látogató, mely biztos eligazodást nyújtó, boldogító igaz szellemi táplálékot ad a hitre szomjúhozó embernek.

A keresztény hit valamennyi hittitka ragyogó fénybe kerül, úgy a kutató értelem, mint az Istent kereső vágyakozó érzelem számára.

Ezáltal a hívő keresztények (felekezettől függetlenül) sziklaszilárd alapra lelnek, mely igen fontos lesz az elkövetkezendő megpróbáltatásokban. A keresők pedig megtalálhatják a vágyott mennyei értéket, és teljes értelmükkel beláthatják, hogy amit hisznek az IGAZ. Ezáltal békességet és reménységet nyernek, hiszen az IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ

A csőd és katasztrófa felé száguldó világban az élő hit jelenti az egyetlen kapaszkodót. Itt az idő, hogy az ég felé fordítsuk tekintetünket. Ehhez a honlapon igen komoly alapokat találhat úgy a hívő, mint az Istent kereső ember.

Néhány kiragadott kérdés a honlapon található anyagokból:

A  HIT HELYE ÉS SZEREPE ÉLETÜNKBEN

Miért NEM HISZEK? ("Érvek" és gyakori megjegyzések a hit ellen)

HITBELI ISMERETEINK ELÉGTELENSÉGÉRŐL  
VAKHIT ÉS RENDÍTHETETLEN HIT

Hittanminősítési szempontok 
A KRISZTUSI ELVEK PRIMÁTUSA                    
AZ EVANGÉLIUM ALAPELVEI                    
„MERT ÍRVA VAN”  -  Az írástudás és írásmagyarázás kétélű fegyvere  
 
HITTUDOMÁNY A KOZMOSZ FELFEDEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN   
 
ÍRÁSMAGYARÁZAT HELYETT A SZERETET ISTENÉNEK MEGÉRTÉSE
ÁLDOZAT ÉS BŰN RENDEZÉS A BIBLIÁBAN ÉS A KERESZTÉNY ÍRÁSTUDÁSBAN 
ISTEN A SZERETET 
A SZEKULARIZÁCIÓ TÁPTALAJA: A BÜNTETŐ ISTENKÉP   
POLITIKA ÉS  HIT   
HAMIS BIZONYSÁGOK  
KOPERNIKUSZI FORDULAT JÉZUS MOZGALMÁBAN 

KERESZTÉNY HITTAN ÚTKERESŐKNEK  

AZ EMBER SZÁRMAZÁSA  ÉS BŰNBEESÉSE   

AZ EREDETI BŰNRŐL 
Krisztus megváltó munkája 

A BŰNBOCSÁNATRÓL   

A MEGTÉRÉSRŐL     

AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSRÓL (Annak mikéntjéről)      

Dogmák és "hittitkok"
ÚJRA SZÜLETÉS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS    

PREEGZISZTENCIA - REINKARNÁCIÓ

Az "IGE"     

A SÁTÁN    

UFO ADVENT(Avagy várakozás a földönkívüliek érkezésére)

ISTEN AKARATA: EGYETEMES ÜDVÖSSÉG    

Üdvösség és kárhozat    

A SZEKTÁKRÓL RÖVIDEN  

A népek sorsa    

Próbák és megpróbáltatások

Egy hit - sok vallási felekezet 

KERESZTÉNYSÉG - TEOZÓFIA - SPIRITIZMUS
BUDDHIZMUS ÉS  KERESZTÉNYSÉG  

SPIRITIZMUS = ERETNEKSÉG?
SPIRITIZMUS (SZELLEMTAN) a halál utáni öntudatos élet bölcselete és tudománya  ÚJ

Tudomány és hit    

Véletlenek   

Születés és halál 

Korán elhunyt gyermekek   

Szenvedések - miért?    

Vezeklés és „kárma”    

Tulajdonjog és szerencse    

A FÖLD ÉS A VILÁGMINDENSÉG TEREMTÉSE (Kozmikus teremtéstörténet)  

SZELLEMI KAPCSOLATOK SZABÁLYOZÁSA A BIBLIÁBAN   

„AZ IDŐ KÖZEL VAN”

A tagadás oka nem a meggyőződés hiánya, hanem az, hogy az emberek nem akarják követni az isteni törvényt, oka az ellentét, aki ellensége az igazságnak. Az az ember, aki hinni akar az igazságban, megtalálja ennek bizonyítékát a legkiseb­bikben is, aki pedig nem akar hinni benne, az nem találja meg a mindenségben sem!

AZ ISTENHIT SORSDÖNTŐ VÁLASZTÁS AZ ÖRÖK ÉLET MELLETT !

Isten minden gyermekét hívja megtérésre, függetlenül bűnössége mértékétől. Óh, bárcsak minél többen meghallanák e hívó szót.

Felekezeti keresztény testvéreink! Becsüljétek meg szeretett egyházatokat, gazdagítsátok és erősítsétek hiteteket az itt található ismeretekkel.

 
Látogatók száma: 66439